Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/143/14 Rady Gminy Grodzisk

z dnia 31 marca 2014r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz.645, poz.1318, z 2014r. poz. 379) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczycyciela (Dz. U. z 2014r. poz. 191) Rada Gminy Grodzisk uchwala, co nastepuje:

§ 1. 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, według wzoru:

N=(a1+a2+…+an):[(a1:p1)+(a2:p2)+(…)+(an:pn)]

N - tygodniowy, obowiązkowy wymiar zajęć,

p1, p2, pn- liczba godzin pensum dla danego przedmiotu,

a1, a2, an- liczba godzin realizowanych przez nauczyciela w ramach danego przedmiotu.

2. Każda godzina powyżej ustalonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć zgodnie z ust. 1 stanowi godzinę ponadwymiarową.

3. Wymiar, o którym mowa w ust. 1, oblicza sie w ułamku dzisiętnym i zaokragla do pełnych godzin w ten sposób, że wielkości nieprzekraczające 0,49 pomija się a 0,50 i więcej podwyższa się do pełnej liczby.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grodzisk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2014 roku.

Wiceprzewodniczący Rady


Dariusz Stępkowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe