Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/144/14 Rady Gminy Grodzisk

z dnia 31 marca 2014r.

w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Szkół w Grodzisku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit."h" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz.1318, z 2014r. poz. 379), art. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 30 czerwca 2014 r. likwiduje się jednostkę budżetową pod nazwą: Zespół Obsługi Szkół w Grodzisku.

§ 2. 1. Wyznacza się Kierownika Zespółu Obsługi Szkół w Grodzisku jako osobę odpowiedzialną za wykonanie likwidacji.

2. Czynności likwidacyjne obejmują w szczególności:

1) przeprowadzenie inwentaryzacji wszystkich aktywów i pasywów zgodnie z przepisami o rachunkowości, w tym ustalenie należności i zobowiązań oraz stanu środków obrotowych majątku trwałego znajdującego się w użytkowaniu likwidowanej jednostki budżetowej;

2) sporządzenie sprawozdań budżetowych i finansowych;

3) sporządzenie protokołów stanu majątku, należności i zobowiązań;

4) zgłoszenie likwidacji właściwemu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Urzędowi Skarbowemu i Wojewódzkiemu Urzędowi Statystycznemu oraz innym urzędom i podmiotom;

5) zgłoszenie zmiany do podmiotów, z którymi Zespół Obsługi Szkół w Grodzisku jest związany umowami cywilno prawnymi;

6) archiwizowanie dokumentacji płacowej, pracowniczej i finansowej oraz przekazanie jej do archiwum Zespołu Szkół w Grodzisku;

3. Likwidację należy przeprowadzić do dnia 20 czerwca 2014 roku.

§ 3. Mienie po zlikwidowanej jednostce budżetowej pozostawia się w majątku Zespołu Szkół w Grodzisku.

§ 4. 1. Należności i zobowiązania Zespołu Obsługi Szkół w Grodzisku, które powstaną według stanu na dzień likwidacji uregulowane zostaną przez Zespołu Szkół w Grodzisku.

2. Środki pieniężne w kasie i na rachunku bieżącym Zespół Obsługi Szkół w Grodzisku według stanu na dzień likwidacji podlegają wpłacie na rachunek Gminy Grodzisk.

§ 5. Z dniem 1 lipca 2014 r. pracownicy Zespołu Obsługi Szkół w Grodzisku, na podstawie z art. 231Kodeksu Pracy stają się pracownikami Zespołu Szkół w Grodzisku.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grodzisk.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wiceprzewodniczący Rady


Dariusz Stępkowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe