| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/197/14 Rady Gminy Nowinka

z dnia 28 marca 2014r.

w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Olszance

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318), art. 5 ust. 5, art. 5a ust. 2 pkt 1, art. 14a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 219, poz. 1705, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 148, poz. 991, Nr 127, poz. 857; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z 2012 poz. 941, poz. 979; z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1317; z 2014 r. poz. 7) oraz § 1 i § 5 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz. 1080, z 2011 r. Nr 143, poz. 839) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Przedłuża się funkcjonowanie Punktu Przedszkolnego w Olszance na czas nieokreślony.

§ 2. Punkt Przedszkolny wchodzi w skład jednostki budżetowej - Szkoła Podstawowa im. gen. Pilota Witolda Urbanowicza w Olszance.

§ 3. Organizację Punktu Przedszkolnego określa załącznik Nr 1,

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowinka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Jedliński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/197/14
Rady Gminy Nowinka
z dnia 28 marca 2014 r.

REGULAMIN PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
W OLSZANCE

§ 1. Postanowienia ogólne:1. Nazwa i miejsce prowadzenia Punktu Przedszkolnego:

1) "Punkt Przedszkolny w Olszance" z siedzibą: Olszanka 54, 16-304 Nowinka.

2. Organem prowadzącym Punktu Przedszkolnego jest Gmina Nowinka z siedzibą
w Nowince 33, 16-304 Nowinka.

3. Nadzór pedagogiczny nad działalnością Punktu Przedszkolnego sprawuje Podlaski Kurator Oświaty.

4. Punkt Przedszkolny działa na podstawie:

1) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz. 1080, z 2011 r. Nr 143, poz. 839);

2) niniejszego dokumentu.

5. Punkt Przedszkolny jest alternatywną placówką edukacji przedszkolnej dla dzieci wiejskich w wieku 3-4 lat.

§ 2. Punkt Przedszkolny realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:

1) współdziała z rodziną pomagając jej w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki w szkole;

2) rozwija aktywność dzieci wobec siebie, innych ludzi i otoczenia;

3) kształtuje czynną postawę dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwija sprawność ruchową;

4) upowszechnia edukację przedszkolną oraz wyrównuje szanse edukacyjne dzieci uczęszczających do Punktu Przedszkolnego z terenu Gminy Nowinka;

5) zapewnia edukację przedszkolną dzieciom w wieku 3-4 lat z terenu Gminy Nowinka;

6) przygotowuje dzieci w wieku 3-4 lat do dojrzałości szkolnej;

7) zapewnia wysokiej jakości edukację wspierającą indywidualny rozwój dzieci i ich przygotowanie do nauki szkolnej;

8) zapewnia łagodne przejście dzieci z edukacji przedszkolnej do edukacji szkolnej;

9) rozwija świadomość społeczeństwa w zakresie potrzeby edukacji przedszkolnej dla edukacyjnego i społecznego rozwoju dziecka;

10) wyrównuje szanse edukacyjne dzieci pochodzących z różnych środowisk;

11) wykrywa i minimalizuje dysfunkcje rozwojowe u dzieci;

12) wspomaga i ukierunkowuje rozwój dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturowym i przyrodniczym;

13) zaspokaja potrzeby dzieci wyróżniających się uzdolnieniami i zainteresowaniami;

14) zapewnia pomoc dzieciom w realizacji ich indywidualnej drogi rozwojowej w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi;

15) prowadzi prace opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczne w oparciu o pełną znajomość dziecka i jego środowisko rodzinne w ramach określonych obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, zgodnie ze współczesną wiedzą pedagogiczną.

§ 3. 1. Punkt Przedszkolny działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.00.

2. Dzienny wymiar godzin zajęć nauczania, wychowania i opieki w Punkcie Przedszkolnym wynosi 6,5 godziny, a dzienny wymiar godzin zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wynosi 6,5 godziny.

3. Punkt Przedszkolny prowadzi jeden oddział przedszkolny złożony z dzieci w wieku od 3 do 4 lat.

4. Liczba dzieci w Punkcie Przedszkolnym:

1) "Punkt Przedszkolny W Olszance" - 25 osób.

5. Jedna godzina zajęć przedszkolnych wynosi 60 minut.

§ 4. Warunki przyjmowania dzieci do Punktu Przedszkolnego.

1. Rekrutację do Punktu Przedszkolnego przeprowadza się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

2. Do Punktu Przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku 3-4 lat zamieszkałe na terenie Gminy Nowinka.

3. Pierwszeństwo w przyjęciu dziecka do Punktu Przedszkolnego będą miały dzieci matek i ojców samotnie je wychowujących.

4. Podstawą zapisania dziecka do Punktu Przedszkolnego jest wypełnienie "Karty zgłoszenia dziecka" oraz dokumentów rekrutacyjnych.

5. Do Punktu Przedszkolnego dziecko może zapisać rodzic lub opiekun prawny.

6. Szczegółowe zasady przyjmowania dzieci do Punktu Przedszkolnego stanowi odrębny regulamin rekrutacji.

§ 5. 1. Dzieci uczęszczające do Punktu Przedszkolnego mają prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńczego, zgodnie z ich rozwojem psycho?zycznym;

2) opieki wychowawczej oraz ochrony przed wszelkimi formami przemocy ?zycznej bądź psychicznej;

3) poszanowania godności osobistej;

4) życzliwego, równego traktowania;

5) swobody wyrażania myśli i przekonań;

6) rozwijania własnych zainteresowań i zdolności;

7) pomocy w wyrównywaniu różnego rodzaju braków i defektów rozwój owych;

8) bezpłatnego korzystania z zajęć z logopedą i psychologiem, terapeutą;

9) przygotowania umożliwiającego osiągnięcie "gotowości szkolnej";

10) wychowania w tolerancji dla samego siebie i innych ludzi, bez względu na rasę, płeć, wiek, stan zdrowia, narodowość, akceptowanie ich potrzeb;

11) spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej;

12) wyrażania swoich spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach działalności;

13) pomocy w budowaniu pozytywnego obrazu własnego ,, ja";

14) zaspokajania poczucia bezpieczeństwa.

2. Obowiązkiem dzieci uczęszczających do Punktu Przedszkolnego jest:

1) współdziałanie z nauczycielami w procesie wychowania i nauczania;

2) podporządkowanie się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego;

3) szanowanie odrębności każdego kolegi;

4) przestrzeganie zasad i form współżycia ustalonego w zbiorowości przedszkolnej;

5) szanowanie sprzętów i zabawek jako wspólnej własności;

6) przestrzeganie zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek;

7) uczestniczenie w pracach porządkowych;

8) kulturalne zwracanie się do innych, używanie form grzecznościowych;

9) wykonywanie polecenia nauczyciela, zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek.

10) przestrzeganie zasad higieny osobistej;

11) przestrzeganie wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, miłość i piękno.

3. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków w przypadku gdy:

1) nie uczęszcza na zajęcia przez okres ponad 2 tygodni, a rodzice nie zgłoszą o przyczynie nieobecności dziecka;

2) na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego.

4. W miejsce skreślonego wychowanka, wchodzi kolejne dziecko oczekujące na liście rezerwowej.

§ 6. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi.

1. Punkt Przedszkolny zapewnia stałą opiekę pedagogiczną w czasie zajęć.

2. Punkt Przedszkolny zapewnia bezpieczeństwo dziecku w trakcie pobytu na terenie placówki, jak

i w trakcie zajęć poza terenem.

3. Sprzęt w pomieszczeniach Punktu Przedszkolnego jest bezpieczny i dostosowany do potrzeb

i możliwości dzieci.

4. Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć odpowiada nauczyciel i osoba pracująca na stanowisku pomoc nauczyciela.

5. Osoba zatrudniona na stanowisku pomoc nauczyciela wspomaga nauczyciela w procesie edukacyjnym i wychowawczym.

6. Zajęcia w Punkcie Przedszkolnym są organizowane zgodnie z dziennym rozkładem zajęć.

7. W trakcie trwania wycieczki, spaceru nadzór nad dziećmi sprawuje nauczyciel, pomoc nauczyciela, rodzice w stosunku - 1 osoba dorosła na 10 dzieci.

8. W proces edukacji przedszkolnej mogą być zaangażowani rodzice dzieci uczęszczających do Punktu Przedszkolnego.

9. W przypadku nieobecności nauczyciela zatrudnionego w Punkcie Przedszkolnym jego zadania na czas nieobecności pełni nauczyciel, któremu Dyrektor Szkoły zlecił to zadanie w zastępstwie.

§ 7. 1 Obowiązkiem rodziców lub opiekunów prawnych jest:

1) punktualne przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Punktu Przedszkolnego;

2) rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest, w przypadku odbierania dziecka przez inną osobę niż rodzic, do wcześniejszego przedłożenia pisemnego upoważnienia dla tej osoby oraz jej osobistego przedstawienia nauczycielowi, jeżeli ta osoba nie jest mu znana;

3) osoba upoważniona musi być pełnoletnia, upoważnienie ma formę pisemną;

4) dopuszcza się możliwość zmiany osoby upoważnionej;

5) każdorazowe informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Punkcie Przedszkolnym, niezwłoczne zawiadomienie o chorobach, zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;

6) współdziałanie z nauczycielami prowadzącymi Punkt Przedszkolny w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

2. Rodzice mogą uczestniczyć w zajęciach organizowanych w Punkcie Przedszkolnym.

§ 8. Terminy przerw w pracy Punktu Przedszkolnego:

1. Punkt Przedszkolny funkcjonuje w dni robocze, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz ferii zimowych i przerwy wakacyjnej, ustalonych zgodnie z przepisami odrębnymi z zastrzeżeniem ust.2

2. Termin przerwy wakacyjnej obejmuje:

1) okres od 1 lipca do 31 lipca w roku kalendarzowym;

2) okres od 1 sierpnia do 31 sierpnia w roku kalendarzowym;

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą być ustalone inne przerwy w działalności Punktu Przedszkolnego, przy czym istnieje obowiązek powiadamiania rodziców co najmniej na trzy dni przed przerwą.

§ 9. Nauczyciel prowadzący zajęcia w Punkcie Przedszkolnym:

1. Realizuje program wychowania przedszkolnego, stanowiący opis realizacji zadań ustalonych
w podstawie programowej wychowania przedszkolnego lub wybranych częściach tej podstawy.

2. Współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego realizowanym w punkcie oraz uzyskania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania, rozwoju.

3. Zachowuje właściwą jakość pracy wychowawczo - dydaktycznej.

4. Prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz je dokumentuje.

5. Może korzystać z pomocy rodziców (opiekunów prawnych) lub innych pełnoletnich członków rodzin dzieci, upoważnionych przez rodziców w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć.

6. Prowadzi konsultacje i udziela porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi.

7. Dokumentuje przebieg działalności opiekuńczo - wychowawczej W danym roku szkolnym
w formie dziennika zajęć punktu.

§ 10. Obowiązki pomocy nauczyciela to:

1. Spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci, głównie w zakresie higieny osobistej, żywienia i ubierania.

2. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela i pomoc w ich organizowaniu
i przeprowadzaniu (gry, zabawy, wycieczki itp.).

3. Wykonywanie innych poleceń i czynności zalecanych przez nauczyciela wynikających z organizacji pracy.

§ 11. Postanowienia końcowe.

1. Punkt Przedszkolny prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady gospodarki ?nansowej i materiałowej Punktu Przedszkolnego określają odrębne przepisy.

3. Wszelkie zmiany w niniejszym dokumencie dokonuje się na podstawie aneksu

uzgodnionego z organem prowadzącym Punkt Przedszkolny.

4. Nadzór merytoryczny nad Punktem Przedszkolnym sprawuje Dyrektor Szkoły Podstawowej im. gen. Pilota Witolda Urbanowicza w Olszance.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »