reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LVIII/643/14 Rady Miasta Białystok

z dnia 28 marca 2014r.

w sprawie nadania statutu „Schronisku dla Zwierząt” w Białymstoku

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz.1318) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646) uchwala się, co następuje:

§ 1. Jednostce budżetowej pod nazwą "Schronisko dla Zwierząt" w Białymstoku nadaje się statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr VII/44/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie nadania statutu "Schronisku dla Zwierząt" w Białymstoku (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2011 r. Nr 92, poz. 1039).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 16 maja 2014 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Leszek Kusak


Załącznik do Uchwały Nr LVIII/643/14
Rady Miasta Białystok
z dnia 28 marca 2014 r.

STATUT "Schroniska dla Zwierząt" w Białymstoku

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. ,,Schronisko dla Zwierząt" w Białymstoku, zwane dalej Schroniskiem jest jednostką budżetową Miasta Białystok i działa na podstawie:

1) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856),

2) Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, ze zm.),

3) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 poz. 627, ze zm.),

4) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.),

5) Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236),

6) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.),

7) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.),

8) Uchwały Nr L/589/05 z dnia 28 listopada 2005 r. Rady Miejskiej Białegostoku w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą "Schronisko dla Zwierząt" w Białymstoku w jednostkę budżetową pod nazwą "Schronisko dla Zwierząt" w Białymstoku,

9) Niniejszego statutu,

10) Innych przepisów prawa powszechnie obowiązujących.

§ 2. 1. Siedzibą Schroniska jest Miasto Białystok.

2. Schronisko prowadzi działalność statutową na terenie Miasta Białystok.

Rozdział 2
Zakres działalności Schroniska

§ 3. 1. Prowadzenie "Schroniska dla Zwierząt" w Białymstoku, w tym:

1) Zapewnienie opieki i leczenia, przyjmowanie, ewidencjonowanie, odławianie oraz przetrzymywanie zwierząt zagubionych, zabłąkanych porzuconych lub z innych przyczyn bezdomnych;

2) Uśmiercanie zwierząt w przypadku zaistnienia przyczyn określonych w art. 33 ust. 1a, 1b, 2, 3, 3a, 4 oraz art. 33a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856);

3) Prowadzenie wśród mieszkańców Białegostoku, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, edukacji w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt, kontroli rozrodczości zwierząt domowych, propagowania zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt;

4) Podejmowanie wspólnych ze służbami miejskimi działań interwencyjnych w przypadkach znęcania się nad zwierzętami;

5) Prowadzenie działalności w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych i rzeczowych dla Schroniska;

6) Trwałe znakowanie mikroprocesorem psów przetrzymywanych w Schronisku oraz zapewnienie usług trwałego znakowania psów z terenu miasta Białystok;

7) Prowadzenie bazy danych właścicieli psów, które zostały oznakowane w sposób trwały mikroprocesorem z terenu miasta Białystok;

8) Wykonywanie po okresie kwarantanny zabiegów sterylizacji suk trafiających do Schroniska oraz kastracji psów, celem ograniczenia populacji bezdomnych zwierząt w Białymstoku;

9) Poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt w celu ograniczania ich bezdomności;

10) Współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii;

11) Współpraca z Centrum Zarządzania Kryzysowego, Policją, Strażą Miejską i Strażą Pożarną obejmująca niesienie pomocy bezdomnym zwierzętom;

12) Współpraca z organizacjami i instytucjami, których celem statutowym jest ochrona zwierząt;

13) Współpraca z wolontariuszami, organizowanie i nadzorowanie ich zajęć w Schronisku;

14) Prowadzenie działalności hotelowej, polegającej na okresowym, odpłatnym przetrzymywaniu zwierząt;

15) Realizacja zadań określonych w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Białegostoku, zgodnie z kompetencjami;

16) Przedkładanie cyklicznych, nie rzadziej niż raz w roku, sprawozdań Radzie Miasta Białystok oraz Prezydentowi Miasta Białegostoku z realizacji zadań zawartych w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Białegostoku oraz z działalności Schroniska;

17) Zabezpieczenie całodobowych usług weterynaryjnych, usług wyłapywania i transportu zwierząt, które uległy wypadkowi, zostały odłowione w wyniku podejmowania działań interwencyjnych oraz sytuacji kryzysowych, zgodnie z posiadanymi kompetencjami.

2. Prowadzenie ogrodu zoologicznego pod nazwą "Akcent ZOO" położonego w Parku Konstytucji 3-ego Maja w Białymstoku, zwanego dalej "Akcentem ZOO", w tym:

1) hodowla i ekspozycja zwierząt oraz sprawowanie odpowiedniej opieki gwarantującej dobrą kondycję i zdrowotność zwierząt, w tym prowadzenie działań aktywizujących zwierzęta i zapobiegających stereotypii;

2) zapewnienie właściwego żywienia zwierząt przebywających w Akcencie ZOO, stosowanie zróżnicowanej diety opartej na należytej jakości pasz, dostosowanej do indywidualnych potrzeb poszczególnych zwierząt i pory roku, przestrzeganie higieny żywienia i preliminarza żywienia;

3) zapewnienie stałej opieki weterynaryjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

4) realizacja zaleceń wynikających z kontroli nadzoru weterynaryjnego w terminach określonych w tych zaleceniach;

5) prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości hodowlanej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

6) wykonywanie obowiązkowych badań oraz znakowania zwierząt wymaganych przepisami prawa;

7) zapewnienie transportu zwierząt w przypadku konieczności zbycia, wymiany, przewiezienia w inne miejsce czy nabycia nowych osobników w ramach rozszerzenia kolekcji zwierząt;

8) realizacja zadań zleconych przez Prezydenta Miasta Białegostoku lub nadzorujący departament związanych z funkcjonowaniem ogrodu zoologicznego w zakresie:

a) kompletowania kolekcji zwierząt, udostępniania zwierząt,

b) współpracy z innymi ogrodami zoologicznymi oraz instytucjami powołanymi do ochrony zwierząt i środowiska naturalnego,

c) współuczestnictwaw krajowych i międzynarodowych programach ochrony przyrody i środowiska naturalnego, zwłaszcza w programach faunistycznych,

d) prowadzenia działalności edukacyjno-dydaktycznej,

e) oznakowania wybiegów, umieszczania informacji o przetrzymywanych zwierzętach, ustawiania tablic informacyjnych i ostrzegawczych oraz ich renowacji i wymiany.

9) propagowanie wiedzy przyrodniczej, ochrony przyrody i środowiska naturalnego;

10) utrzymanie porządku i czystości oraz właściwego stanu technicznego obiektów i urządzeń na terenie Akcentu ZOO oraz jego najbliższego otoczenia, w tym dwóch toalet wolnostojących;

11) pielęgnacja i konserwacja zieleni, w tym usuwanie skutków zniszczenia zieleni spowodowanych działalnością zwierząt, koszenie trawy, uzupełnianie trawników, zabezpieczanie drzew przed uszkodzeniem przez zwierzęta;

12) utrzymanie w czystości i porządku drogi dojazdowej do Akcentu ZOO wraz ze szlabanem od ul. Podleśnej;

13) udostępnianie dla zwiedzających Akcentu ZOO w godzinach otwarcia obiektu;

14) zapewnienie całodobowego dozoru mienia na terenie obiektu;

15) zabezpieczanie pomieszczeń i wybiegów zwierząt przebywających w Akcencie ZOO w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób zwiedzających oraz zwierząt;

16) zapewnienie całodobowego dyżuru telefonicznego;

17) prowadzenie bieżących napraw i remontów obiektów, pomieszczeń i wybiegów dla zwierząt;

18) wykonywanie aranżacji wybiegów zwierząt z zastosowaniem materiałów: głazy narzutowe, kamienie polne, otoczaki, pnie drzew, korzenie, konary i gałęzie drzew itp.;

19) pozyskiwanie sponsorów dla poszczególnych gatunków zwierząt.

Rozdział 3
Organizacja wewnętrzna Schroniska

§ 4. 1. W Schronisku mogą być tworzone, w zależności od potrzeb, działy, sekcje i samodzielne stanowiska niezbędne dla prawidłowego działania jednostki.

2. Wewnętrzną strukturę oraz szczegółowe zasady organizacji i działalności Schroniska w tym obowiązki i uprawnienia pracowników określa ,,Regulamin organizacyjny Schroniska", ustalony przez kierownika Schroniska podlegający zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Białegostoku.

§ 5. 1. Pracą Schroniska kieruje Kierownik Schroniska w oparciu o uchwalony statut oraz na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Białegostoku.

2. Kierownika Schroniska zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Białegostoku.

3. Prezydent Miasta Białegostoku jest zwierzchnikiem służbowym Kierownika Schroniska
i wykonuje w stosunku do niego wszelkie czynności w zakresie prawa pracy.

4. Schronisko jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zm.) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. nr 223, poz. 1458 ze zm.) a Kierownik Schroniska wykonuje wobec pracowników Schroniska wszelkie czynności z zakresu prawa pracy.

§ 6. 1. Kierownik Schroniska, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.

2. Kierownik Schroniska odpowiada za należyte zabezpieczenie i racjonalne wykorzystanie mienia będącego własnością Miasta Białegostoku, a będącego w posiadaniu Schroniska.

3. Do kompetencji Kierownika Schroniska należy w szczególności:

a) kierowanie działalnością Schroniska dla Zwierząt i ogrodu zoologicznego "Akcent ZOO" oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki,

b) reprezentowanie Schroniska wobec organów administracji publicznej, osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej w granicach udzielonego pełnomocnictwa przez Prezydenta Miasta Białegostoku,

c) składanie w imieniu Schroniska oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych do wysokości kwot określonych w zatwierdzonych planach finansowych w ramach posiadanych pełnomocnictw.

4. Kierownik Schroniska kieruje podległą jednostką organizacyjną przy pomocy Zastępcy odpowiedzialnego za Akcent ZOO oraz podległych stanowisk funkcyjnych.

5. Kierownik Schroniska zatrudnia Zastępcę Kierownika i Głównego Księgowego.

§ 7. 1. Pracownicy Schroniska są wynagradzani zgodnie z obowiązującym w Schronisku regulaminem wynagradzania.

2. Regulamin wynagradzania ustala zarządzeniem Kierownik Schroniska z uwzględnieniem limitów środków na wynagrodzenia przewidzianych w rocznym planie finansowym Schroniska.

Rozdział 4
Gospodarka finansowa Schroniska

§ 8. 1. Schronisko prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) oraz przepisów szczególnych obowiązujących jednostki budżetowe.

2. Podstawą gospodarki finansowej Schroniska jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki Schroniska.

3. Schronisko prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Schronisko posiada odrębny rachunek bankowy.

Rozdział 5
System kontroli wewnętrznej

§ 9. 1. W Schronisku działa zorganizowany system kontroli wewnętrznej zapewniający celowość, gospodarność, rzetelność i legalność podejmowanych działań.

2. System kontroli obejmuje kontrolę funkcjonalną na zasadach określonych w szczegółowym regulaminie kontroli wewnętrznej ustalonym przez Kierownika Schroniska.

3. Nadzór nad działaniem systemu kontroli wewnętrznej sprawuje Kierownik Schroniska, który odpowiada za zorganizowanie tego systemu i prawidłowe jego kontrolowanie.

Rozdział 6
Nadzór nad Schroniskiem

§ 10. 1. Nadzór nad działalnością Schroniska sprawuje Prezydent Miasta Białegostoku.

2. Kontrolę prawidłowości rozliczeń Schroniska z budżetem Miasta przeprowadza Skarbnik Miasta.

3. Skargi na działalność Kierownika Schroniska rozpatruje Rada Miasta Białystok.

Rozdział 7
Postanowienia końcowe

§ 11. Kierownik Schroniska ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego statutu.

§ 12. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama