reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LVIII/650/14 Rady Miasta Białystok

z dnia 28 marca 2014r.

w sprawie nadania statutu Pogotowiu Opiekuńczemu w Białymstoku

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. " i" oraz art. 40 ust. 1 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, 938 i 1646) w związku z art. 93 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 95 ust. 1, art. 97 oraz art. 180 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, 154, 866 i 1650) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Pogotowiu Opiekuńczemu w Białymstoku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała NR LVIII/700/06 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Pogotowiu Opiekuńczemu w Białymstoku (ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 3 sierpnia 2006 r. Nr 196 poz. 1906), zmieniona Uchwałą Nr LVII/735/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 czerwca 2010 r., Uchwałą Nr XXXVII/449/12 Rady Miasta Białystok z dnia 17 grudnia 2012 r., Uchwałą Nr XXXIX/475/13 Rady Miasta Białystok z dnia 25 lutego 2013 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Leszek Kusak


Załącznik do Uchwały Nr LVIII/650/14
Rady Miasta Białystok
z dnia 28 marca 2014 r.

STATUT
POGOTOWIA OPIEKUNCZEGO W BIAŁYMSTOKU

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Pogotowie Opiekuńcze w Białymstoku z siedzibą przy ul. Orla 6A zwane dale "Pogotowiem", jest jednostką organizacyjną Miasta Białegostoku, działającą w formie jednostki budżetowej, nie posiadającą osobowości prawnej.

§ 2. 1. Pogotowie jest placówką opiekuńczo - wychowawczą, zapewniającą dzieciom całodobową opiekę oraz wychowanie, która realizuje zadania przewidziane dla placówki opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjnego i socjalizacyjnego, a także łączy całodobowe działania terapeutyczne, interwencyjne i socjalizacyjne skierowane na dziecko i rodzinę dziecka.

2. Pogotowie pracuje z rodziną dziecka w celu usprawnienia jej umiejętności opiekuńczo - wychowawczych.

§ 3. 1. Pogotowie jest placówką przeznaczoną na pobyt 30 dzieci do 18 roku życia.

2. Dzieci, o których mowa w ust. 1, mogą przebywać w Pogotowiu do uzyskania pełnoletniości, a po uzyskaniu pełnoletniości, mogą przebywać nadal w Pogotowiu za zgodą dyrektora nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia jeżeli spełniają warunki określone w artykule 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 2.
CELE I ZADANIA PLACÓWKI

§ 4. 1. Do zadań Pogotowia należy zapewnienie dzieciom całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajanie ich niezbędnych potrzeb bytowych, rozwojowych w tym emocjonalnych, społecznych, religijnych w zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb dziecka, a także zapewnianie korzystania z przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych i kształcenia.

2. Pogotowie wykonuje zadania instytucjonalnej pieczy zastępczej określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a w szczególności:

1) zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne,

2) realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku,

3) umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej,

4) podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny,

5) zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych,

6) obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi,

7) zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych,

8) przygotowuje dzieci do godnego, samodzielnego i odpowiedniego życia,

3. W pracy z usamodzielniającym się wychowankiem pracownicy placówki stosują metodę mentoringu.

4. Zadaniem Pogotowia jest doraźna opieka nad dzieckiem w czasie trwania sytuacji kryzysowej, w szczególności placówka, jest obowiązana przyjąć dziecko w przypadkach wymagających natychmiastowego zapewnienia dziecku opieki.

5. Pogotowie utrzymuje kontakty z pracownikami socjalnymi ośrodka pomocy społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka w celu uzyskania informacji o jego sytuacji rodzinnej.

6. Pogotowie w zakresie wykonywanych zadań współpracuje z:

1) sądem,

2) powiatowym centrum pomocy rodzinie,

3) rodziną,

4) asystentem rodziny,

5) organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej,

6) innymi osobami i instytucjami, które podejmują się wspierania działań wychowawczych, w szczególności w zakresie przygotowania dziecka do samodzielnego życia, jeżeli osoby te uzyskają akceptację dyrektora oraz pozytywną opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

7. Pogotowie Opiekuńcze zapewnia obsługę ekonomiczno - administracyjną i organizacyjną Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Moje Miejsce" w Białymstoku w rozumieniu art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2013r., poz. 135 z późn. zm.), dla których Miasto Białystok jest organem prowadzącym.

Rozdział 3.
STRUKTURA ORGANIZACYJNA PLACÓWKI

§ 5. 1. Pogotowiem kieruje i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor.

2. W ramach zapewnienia wspólnej obsługi ekonomiczno - administracyjnej i organizacyjnej, Dyrektor Pogotowia Opiekuńczego kieruje Placówką Opiekuńczo - Wychowawczą "Moje Miejsce" w Białymstoku i reprezentuje ją na zewnątrz.

3. Dyrektora Pogotowia zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Białegostoku.

4. Dyrektor Pogotowia działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Białegostoku.

5. Dyrektor Pogotowia dokonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Pogotowia Opiekuńczego i Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Moje Miejsce" w Białymstoku.

6. W celu realizacji zadań statutowych Pogotowia i Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Moje Miejsce" w Białymstoku Dyrektor Pogotowia jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji.

§ 6. Do Pogotowia dzieci kieruje Miasto Białystok przy pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

§ 7. 1. Całodobowy pobyt dzieci w Pogotowiu jest odpłatny.

2. Zasady ustalania i wysokość opłat za pobyt dzieci w Pogotowiu regulują odrębne przepisy.

§ 8. Szczegółową organizację wewnętrzną Pogotowia, a także specyfikę i zakres sprawowanej opieki z uwzględnieniem liczby miejsc wskazanej w § 3 ust. 1 niniejszego statutu, określa regulamin organizacyjny Pogotowia opracowany przez Dyrektora w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, koordynującym sprawy związane z funkcjonowaniem placówki, a zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Białegostoku.

§ 9. Pełna nazwa Pogotowia jest używana na tablicach, wywieszkach, formularzach, pieczęciach itp. i brzmi: Pogotowie Opiekuńcze w Białymstoku ul. Orla 6A ; 15-021 Białystok.

§ 10. 1. W Pogotowiu działa zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka.

2. Szczegółowe zasady działania zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka określa regulamin organizacyjny Placówki.

§ 11. 1. Dzieci przebywające w Pogotowiu mogą tworzyć samorząd. Samorząd może przedstawiać Dyrektorowi Pogotowia wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania Pogotowia.

2. Organizację samorządu określa regulamin uchwalony przez dzieci przebywające w Pogotowiu.

3. Opiekuna samorządu wybierają dzieci spośród pracowników zatrudnionych w Pogotowiu.

Rozdział 4.
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 12. 1. Pogotowie prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.

2. Podstawą gospodarki finansowej Pogotowia jest roczny plan dochodów i wydatków zwany planem finansowym, uwzględniający również potrzeby i koszty finansowe Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Moje Miejsce" w Białymstoku, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Potrzeby i koszty finansowe Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Moje Miejsce" w Białymstoku, o których mowa w ust. 2 nie dotyczą kosztów uwzględnionych w planie finansowym Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Moje Miejsce".

4. Placówka posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

5. Dyrektor Pogotowia i Główny Księgowy odpowiadają za gospodarkę finansową Pogotowia.

6. Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w Pogotowiu Opiekuńczym oraz Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Moje Miejsce" wylicza się biorąc pod uwagę zapisy art. 196 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2013r. poz 135 z późn. zm.).

Rozdział 5.
MIENIE PLACÓWKI

§ 13. Mienie Pogotowia jest mieniem Miasta Białystok.

Rozdział 6.
NADZÓR NAD PLACÓWKĄ

§ 14. 1. Nadzór nad jakością działalności oraz jakością usług świadczonych przez Pogotowie, w oparciu o obowiązujące standardy opieki i wychowania, a także nad zgodnością zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, sprawuje Wojewoda Podlaski.

2. Kontrolę prawidłowości działań Pogotowia i rozliczeń jednostki z budżetem Miasta sprawuje Prezydent Miasta Białegostoku za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku, koordynującego sprawy związane z funkcjonowaniem Pogotowia.

Rozdział 7.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15. Dyrektor Pogotowia ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego statutu.

§ 16. Zmian w statucie dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania.

§ 17. W sprawach nie uregulowanych w statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.) i przepisy wykonawcze do tej ustawy oraz inne obowiązujące akty prawne.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

adw. Agata Stanilewicz-Krzysztofiak

Partner Kancelarii Kawczyński i Kieszkowski Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. www.kklaw.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama