Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Miasta Białystok

z dnia 28 marca 2014r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia i nadania statutu Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej „MOJE MIEJSCE” w Białymstoku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały Nr XXXVII/450/12 Rady Miasta Białystok z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "MOJE MIEJSCE" w Białymstoku (Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 10 stycznia 2013 r., poz. 204) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) Uchwałą Nr XXXIX/474/13 Rady Miasta Białystok z dnia 25 lutego 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "MOJE MIEJSCE" w Białymstoku (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr z dnia 13 marca 2013 r., poz. 1513)

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Leszek Kusak


Załącznik do obwieszczenia
Rady Miasta Białystok
z dnia 28 marca 2014 r.

Uchwała Nr XXXVII/450/12
RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU
z dnia 17 grudnia 2012 r.
w sprawie utworzenia i nadania statutu Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "MOJE MIEJSCE" w Białymstoku.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i oraz art. 40 ust. 1 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645) art. 93 ust. 2 i art. 95 ust.1, art. 97 w związku z art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, 154, 866 i 1650) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, 938 i 1646) uchwala się, co następuje:

§ 1. Z dniem 01 stycznia 2013 r. tworzy się Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą "MOJE MIEJSCE" w Białymstoku, zwaną dalej Placówką Opiekuńczo - Wychowawczą, przeznaczoną dla 14 dzieci powyżej 10 roku życia.

§ 2. Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "MOJE MIEJSCE" w Białymstoku nadaje się statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Leszek Kusak


Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/450/12
Rady Miasta Białystok
z dnia 17 grudnia 2012 r.

STATUT
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ "MOJE MIEJSCE"
W BIAŁYMSTOKU

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. [1]) Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "MOJE MIEJSCE" w Białymstoku z siedzibą przy ul. Orlej 6, zwana dalej Placówką Opiekuńczo - Wychowawczą, jest jednostką organizacyjną Miasta Białegostoku, nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej.

§ 2. 1. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza, jest placówką opiekuńczo - wychowawczą, zapewniającą dzieciom całodobową opiekę oraz wychowanie, która realizuje zadania przewidziane dla placówki opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjnego i socjalizacyjnego.

2. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza pracuje z rodziną dziecka w celu usprawnienia jej umiejętności opiekuńczo - wychowawczych.

§ 3. 1. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza, jest placówką przeznaczoną dla 14 dzieci powyżej 10 roku życia, wymagających szczególnej opieki lub mających trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie.

2. W wyjątkowych przypadkach placówka może przyjmować dzieci poniżej 10 roku życia, szczególnie gdy przemawia za tym stan zdrowia dziecka lub dotyczy to rodzeństwa.

3. Umieszczenie w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej dziecka poniżej 10 roku życia jest możliwe w wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy przemawia za tym stan jego zdrowia lub dotyczy to rodzeństwa.

4. Osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w placówce opiekuńczo - wychowawczej może przebywać nadal w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej za zgodą dyrektora nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli:

1) uczy się: w szkole, w zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego,

2) legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się: w szkole, w zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni, na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

Rozdział 2.
CELE I ZADANIA POGOTOWIA

§ 4. 1. Do zadań Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej, należy zapewnienie dzieciom całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajanie ich niezbędnych potrzeb bytowych, rozwojowych w tym emocjonalnych, społecznych, religijnych w zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb dziecka, a także zapewnianie korzystania z przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych i kształcenia.

2. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza wykonuje zadania instytucjonalnej pieczy zastępczej określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.), a w szczególności:

1) zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne,

2) realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku,

3) umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej,

4) podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny,

5) zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych,

6) obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi,

7) zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych,

8) przygotowuje dzieci do godnego, samodzielnego i odpowiedniego życia,

3. W pracy z usamodzielniającym się wychowankiem pracownicy placówki stosują metodę mentoringu.

4. Zadaniem Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej, jest także doraźna opieka nad dzieckiem w czasie trwania sytuacji kryzysowej, w szczególności placówka, jest obowiązana przyjąć dziecko w przypadkach wymagających natychmiastowego zapewnienia dziecku opieki.

5. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza utrzymuje kontakty z pracownikami socjalnymi ośrodka pomocy społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka w celu uzyskania informacji o jego sytuacji rodzinnej.

6. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w zakresie wykonywanych zadań współpracuje z:

1) sądem,

2) powiatowym centrum pomocy rodzinie,

3) rodziną,

4) asystentem rodziny,

5) organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej,

6) innymi osobami i instytucjami, które podejmują się wspierania działań wychowawczych, w szczególności w zakresie przygotowania dziecka do samodzielnego życia, jeżeli osoby te uzyskają akceptację dyrektora oraz pozytywną opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdział 3.
OBSŁUGA ORGANIZACYJNA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ

§ 5. 1. W ramach zapewnienia wspólnej obsługi ekonomiczno - administracyjnej i organizacyjnej, Placówką Opiekuńczo - Wychowawczą, kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Dyrektor Pogotowia Opiekuńczego w Białymstoku, zwany dalej "Dyrektorem", przy pomocy wychowawcy.

2. Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Białystok.

3. Dyrektor dokonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników placówki.

4. W celu realizacji zadań statutowych Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej, Dyrektor jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji.

§ 6. Do Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej, dzieci kieruje Miasto Białystok przy pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

§ 7. 1. Całodobowy pobyt dzieci w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej, jest odpłatny.

2. Zasady ustalania i wysokość opłat za pobyt dzieci w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej regulują odrębne przepisy.

§ 8. Szczegółową organizację wewnętrzną Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej, a także specyfikę, zakres sprawowanej opieki oraz liczbę miejsc określa regulamin organizacyjny placówki, opracowany przez Dyrektora w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, koordynującym sprawy związane z funkcjonowaniem placówki.

§ 9. Regulamin organizacyjny Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej zatwierdza Prezydent Miasta Białystok.

§ 10. [2]) Pełna nazwa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej używana na tablicach, wywieszkach, formularzach, pieczęciach itp. brzmi: Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "MOJE MIEJSCE" ul. Orla 6, 15-021 Białystok.

§ 11. 1. W Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej działa zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka.

2. Szczegółowe zasady działania zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka określa regulamin organizacyjny placówki.

§ 12. 1. Dzieci przebywające w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej mogą tworzyć samorząd. Samorząd może przedstawiać Dyrektorowi Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania placówki.

2. Organizację samorządu określa regulamin uchwalony przez dzieci przebywające w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej.

3. Opiekuna samorządu wybierają dzieci spośród pracowników zatrudnionych w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej.

Rozdział 4.
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 13. 1. W ramach zapewnienia wspólnej obsługi ekonomiczno - administracyjnej i organizacyjnej, obsługę ekonomiczno - administracyjną i organizacyjną Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej prowadzi Pogotowie Opiekuńcze w Białymstoku.

2. Gospodarka finansowa placówki prowadzona jest na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.

3. Podstawą gospodarki finansowej placówki, jest roczny plan dochodów i wydatków, zwany planem finansowym.

4. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

5. Dyrektor i Główny Księgowy Pogotowia Opiekuńczego w Białymstoku odpowiadają za gospodarkę finansową placówki.

Rozdział 5.
MIENIE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ

§ 14. Mienie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej, jest mieniem Miasta Białystok i może być wykorzystywane dla potrzeb związanych z działalnością placówki.

Rozdział 6.
NADZÓR NAD PLACÓWKĄ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZĄ

§ 15. 1. Nadzór nad jakością działalności oraz jakością usług świadczonych przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawcą w oparciu o obowiązujące standardy opieki i wychowania, a także nad zgodnością zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, sprawuje Wojewoda Podlaski.

2. Kontrolę prawidłowości działań placówki i rozliczeń jednostki z budżetem Miasta sprawuje Prezydent Miasta Białegostoku za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku, koordynującym sprawy związane z funkcjonowaniem niniejszej placówki.

Rozdział 7.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego statutu.

§ 17. Zmian w statucie dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania.

§ 18. W sprawach nie uregulowanych w statucie mają zastosowanie odpowiednie postanowienia ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) i przepisy wykonawcze do tej ustawy oraz inne obowiązujące akty prawne.


[1]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały Nr XXXIX/474/13 Rady Miasta Białystok z dnia 25 lutego 2013 zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Moje Miejsce" w Białymstoku (Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 13 marca 2013 r., poz. 1513), który wszedł w życie 27 marca 2013 r., z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.

[2]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały Nr XXXIX/474/13 Rady Miasta Białystok z dnia 25 lutego 2013 zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Moje Miejsce" w Białymstoku (Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 13 marca 2013 r., poz. 1513), który wszedł w życie 27 marca 2013 r., z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe