Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Augustowie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Augustowie w 2013 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r, poz. 595 z późn. zm.) w załączeniu przedkładam Panu Przewodniczącemu sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Augustowie za 2013rok.

W 2013 roku odbyły się 4 posiedzenia Komisji, w tym jedno zwołane w trybie nadzwyczajnym, w sprawie zagrożenia wirusem afrykańskiego pomoru świń.

Na pierwszym posiedzeniu Komisja jednogłośnie przyjęła plan pracy na 2013 rok, który przewidywał omówienie między innymi następujących zagadnień:

1) stan bezpieczeństwa porządku publicznego,

2) bezpieczeństwa pożarowego,

3) stan sanitarny w Powiecie Augustowskim.

Informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2012 r. przedstawił Komendant Powiatowej Policji w Augustowie. Materiał został przygotowany w formie prezentacji.

Sprawozdanie w zakresie bezpieczeństwa pożarowego na terenie Powiatu Augustowskiego za 2012 rok przedstawił Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie.

Ponadto zastępca Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Augustowie zapoznał członków Komisji z oceną stanu bezpieczeństwa pożarowego na stacjach paliw płynnych i autogazu. Poinformował, że zostało przeprowadzonych 11 kontroli w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz warunków i możliwości prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych.

Komisja zapoznała się z zasadami i stopniami alarmowymi wprowadzanymi w różnych sytuacjach kryzysowych o podłożu terrorystycznym i sabotażowym oraz z zadaniami i obowiązkami poszczególnych instytucji i służb w tym zakresie. Prezentację przygotował Komendant Straży Pożarnej w Augustowie.

Ze względu na wydarzenia związane ze wzrostem zagrożenia chorobami zakaźnymi zwierząt, Komisja rozpatrywała zagadnienia związane z zarządzaniem i reagowaniem kryzysowym w zakresie postępowania przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Każdorazowo materiały były przygotowywane i omawiane przez Powiatowego Inspektora Weterynarii w Augustowie.

Komisja podejmowała wszelkie działania w związku z rozporządzeniem Wojewody Podlaskiego Nr 1/2013 z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi i możliwości jego przeniesienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 9 sierpnia 2013r pod poz. 3184.

Przewodniczący Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w dniu 12 sierpnia 2013 r. w trybie nadzwyczajnym zwołał posiedzenie Komisji celem zapoznania się z bieżącą sytuacją i wdrożeniem w życie postanowień rozporządzenia.

Został powołany Zespół ds. zagrożeń wirusem afrykańskiego pomoru świń.

W skład zespołu weszli przedstawiciele:

- Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Augustowie,

- Komendy Powiatowej Policji w Augustowie,

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie,

- Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Augustowie,

- Straży Granicznej,

- przedstawiciele miast i gmin Powiatu Augustowskiego.

Zadaniem Zespołu było przeprowadzenie analizy sytuacji, określenie aktualnego stanu zagrożenia i przygotowania poszczególnych służb do działań związanych z likwidacją skutków zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.

Koordynację działań powierzono Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Augustowie. Zostały opracowane szczegółowe procedury postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia afrykańskim pomorem świń.

W roku 2013 na terenie Powiatu Augustowskiego nie stwierdzono przypadków zachorowań.

W okresie występowania zagrożenia, poszczególne powiatowe służby, inspekcje i straże na prowadziły również działania profilaktyczne: wywieszano informacje, komunikaty na tablicach ogłoszeń oraz rozpropagowywano temat poprzez ulotki i łącza internetowe.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku podjęła również temat bezdomności i opieki nad osobami nieudolnymi życiowo, ze szczególnym uwzględnieniem trudnego okresu zimowego.

Podejmowane działania służb obejmowały zabezpieczenie socjalne osób bezdomnych, zwiększone ilości patroli policji i straży miejskiej w miejscach przebywania bezdomnych oraz zabezpieczenia miejsc w noclegowniach.

Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku pozytywnie ocenia współpracę i współdziałanie poszczególnych służb, inspekcji i straży funkcjonujących na obszarze Powiatu Augustowskiego w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

W posiedzeniach Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku udział brali burmistrzowie i wójtowie z Powiatu Augustowskiego, zaproszeni goście. Wszystkie spotkania były protokółowane. Materiały gromadzone są i przechowywane na stanowisku Specjalisty ds. zarządzania kryzysowego.

Augustów, dnia 28.01.2014

Przewodniczący Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku


Franciszek Wiśniewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe