Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/185/14 Rady Gminy Nowe Piekuty

z dnia 20 marca 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku ,poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/177/13 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 20 grudnia 2013r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały;

2. Dochody budżetu gminy określone w §1 Uchwały wynoszą 12.461.501 zł , w tym: bieżące 12.028.535 zł majątkowe 432.966 zł

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały;

4. Wydatki budżetu gminy określone w §2 Uchwały wynoszą 13.190.165 zł, w tym: bieżące 11.713.100 zł majątkowe 1.477.065 zł

5. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały;

6. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/177/13 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia
20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 - "Limity
wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014r." otrzymuje
brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

7. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/177/13 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia
20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 - "Wykaz zadań planowanych do realizacji przy udziale środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;

8. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/177/13 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia
20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 - " Zestawienie
planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2014 roku" otrzymuje
brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 728.664 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi
z zaciągniętych kredytów w kwocie 728.664 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Radziszewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/185/14
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 20 marca 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Radziszewski


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/185/14
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 20 marca 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Radziszewski


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/185/14
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 20 marca 2014 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/185/14
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 20 marca 2014 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/185/14
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 20 marca 2014 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe