Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/141/2014 Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz.594, poz.645, poz. 1318) oraz art. 211, 212, 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz.1646 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/131/2013 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krynki na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 1 "Plan dochodów budżetowych na 2014 rok" dokonano zwiększenia dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w załączniku Nr 2 "Plan wydatków budżetowych na 2014 rok" w rozdziale 85219 dodaje się § 3020 na kwotę 450,00 zł oraz dokonano zwiększenia wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) skreśla się tiret trzecie w § 7 uchwały Nr XX/131/2013 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krynki na rok 2014.

§ 2. Po dokonanych zmianach:

1) łączna kwota planowanych dochodów wynosi 10.235.409,-zł, w tym: dochody bieżące 8.953.908,-zł i dochody majątkowe 1.281.501,-zł.

2) łączna kwota planowanych wydatków wynosi 9.870.137,-zł, w tym: wydatki bieżące 8.414.037,-zł i wydatki majątkowe 1.456.100,-zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krynek.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Alicja Tryzna


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/141/2014
Rady Miejskiej w Krynkach
z dnia 27 marca 2014 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Rodzaj: Bieżące, własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

500.100,00

42.150,00

542.250,00

90095

Pozostała działalność

0,00

42.150,00

42.150,00

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

0,00

42.150,00

42.150,00

RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE, WŁASNE:

8.027.299,00

42.150,00

8.069.449,00

DOCHODY OGÓŁEM:

10.193.259,00

42.150,00

10.235.409,00


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/141/2014
Rady Miejskiej w Krynkach
z dnia 27 marca 2014 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Rodzaj: Bieżące, własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.522.270,00

42.150,00

1.564.420,00

90095

Pozostała działalność

10.800,00

42.150,00

52.950,00

4300

Zakup usług pozostałych

800,00

42.150,00

42.950,00

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE WŁASNE :

7.487.428,00

42.150,00

7.529.578,00

WYDATKI OGÓŁEM:

9.827.987,00

42.150,00

9.870.137,00


Uzasadnienie

do u chwały Nr XXI/141 /2014 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 27 marca 2014r.

Dokonano zwiększenia dochodów w rozdziale 90095 Pozostała działalność o kwotę 42.150,-zł. Są to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie zadania: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Krynki.

W związku z tym dokonano także zwiększenia wydatków w rozdziale 90095 Pozostała działalność o kwotę 42.150,-zł.

W części normatywnej uchwały zostały dokonane zapisy zgodnie z postanowieniem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, uchwała Nr 741/14 z dnia 23 stycznia 2014 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe