Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LIX/664/14 Rady Miasta Białystok

z dnia 14 kwietnia 2014r.

w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Białystok konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Partycypacyjnego jako części budżetu Miasta Białegostoku na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594, poz. 645., poz. 1318 oraz z 2014 r., poz. 379) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami miasta Białegostoku w sprawie Budżetu Partycypacyjnego jako części budżetu Miasta Białegostoku na 2015 rok.

2. Postulowana kwota Budżetu Partycypacyjnego wynosi 12 000 000,00 zł.

§ 2. Przedmiotem konsultacji będą projekty inwestycyjne zgłoszone do realizacji zgodnie z Zasadami Budżetu Partycypacyjnego 2015, stanowiącymi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Leszek Kusak


Załącznik do Uchwały Nr LIX/664/14
Rady Miasta Białystok
z dnia14 kwietnia 2014 r.

Zasady Budżetu Partycypacyjnego 2015

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Budżet Partycypacyjny 2015, zwany dalej Budżetem Partycypacyjnym, jest to wydzielona kwota w ramach wydatków określonych w budżecie Miasta Białegostoku na 2015 r., przeznaczona na realizację projektów inwestycyjnych zgłoszonych i wybranych do realizacji w trybie określonym niniejszymi Zasadami.

§ 2. 1. Ze środków Budżetu Partycypacyjnego mogą być realizowane wyłącznie projekty inwestycyjne dotyczące inwestycji znajdujących się w zakresie zadań własnych gminy lub powiatu.

2. Realizacja zadań w ramach Budżetu Partycypacyjnego powinna odbywać się w ciągu jednego roku budżetowego. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest wydłużenie realizacji zadania inwestycyjnego na lata następne, na zasadach określonych przepisami ustawy o finansach publicznych.

3. Inwestycje w ramach Budżetu Partycypacyjnego mogą być realizowane wyłącznie z wykorzystaniem mienia Miasta Białegostoku, nieobciążonego na rzecz osób trzecich, w tym w szczególności inwestycje mogą być lokalizowane na nieruchomościach stanowiących wyłączną własność Miasta.

§ 3. 1. Przewiduje się, że kwota wydatków wydzielona w budżecie Miasta Białegostoku na 2015 r., przeznaczona na realizację projektów inwestycyjnych w ramach Budżetu Partycypacyjnego, będzie wynosiła 12 000 000,00 zł.

2. W ramach kwoty Budżetu Partycypacyjnego, o której mowa w ust. 1, wydziela się:

1) 75% całości środków, tj. kwotę 9 000 000,00 zł, które przeznacza się na realizację projektów inwestycyjnych dużych, tj. o charakterze ogólnomiejskim;

2) 25% całości środków, tj. kwotę 3 000 000,00 zł, które przeznacza się na realizację projektów inwestycyjnych małych, tj. o charakterze osiedlowym.

§ 4. Niniejsze Zasady regulują podstawowe zagadnienia związane z:

1) trybem zgłaszania projektów inwestycyjnych w ramach Budżetu Partycypacyjnego;

2) trybem przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Białegostoku w sprawie wyboru projektów inwestycyjnych do realizacji w ramach Budżetu Partycypacyjnego.

Rozdział 2
Zgłaszanie projektów inwestycyjnych w ramach Budżetu Partycypacyjnego

§ 5. 1. Projekty inwestycyjne w ramach Budżetu Partycypacyjnego mogą zgłaszać osoby zamieszkałe w Białymstoku posiadające czynne prawo wyborcze.

2. Każdy uprawniony mieszkaniec Białegostoku może zgłosić jeden projekt inwestycyjny, który musi uzyskać poparcie 20 mieszkańców Białegostoku.

3. Każdy mieszkaniec Białegostoku może poprzeć dowolną liczbę projektów podlegających zgłoszeniu.

4. Projekty inwestycyjne mieszkańcy Białegostoku mogą zgłaszać w dwóch kategoriach:

1) dużych projektów inwestycyjnych, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, w ramach których wartość pojedynczego projektu nie może przekraczać kwoty 3 000 000,00 zł;

2) małych projektów inwestycyjnych, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 2, w ramach których wartość pojedynczego projektu nie może przekraczać kwoty 300 000,00 zł.

§ 6. 1. Projekty inwestycyjne należy zgłaszać w terminie od 12 maja do 02 czerwca 2014 r. przy użyciu formularza, zwanego dalej formularzem projektu, którego wzór określa załącznik do niniejszych Zasad.

2. Formularz projektu dostępny jest na stronie internetowej Miasta www.bialystok.pl oraz Urzędu Miejskiego w Białymstoku www.bip.bialystok.pl , a także w siedzibach:

1) Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1;

2) Departamentu Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Branickiego 3/5;

3) Punktu Obsługi Klienta Zarządu Białostockiej Komunikacji Miejskiej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Lipowej 16;

4) Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Świętojańskiej 22/1.

3. Zgłoszenie projektu inwestycyjnego w ramach Budżetu Partycypacyjnego następuje poprzez złożenie przez mieszkańca Białegostoku formularza projektu:

1) w formie papierowej - w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku;

2) w wersji skanu z oryginału na adres e-mail: budzet2015@um.bialystok.pl .

4. W formularzu projektu należy wypełnić wszystkie pozycje obowiązkowe, oznaczone w formularzu gwiazdką "*".

§ 7. 1. W terminie zgłaszania projektów (przed ich złożeniem) możliwe będzie konsultowanie projektów z członkami Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego, powołanego w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Białegostoku.

2. W terminie od 03 czerwca 2014 r. do 15 czerwca 2014 r. Zespół ds. Budżetu Partycypacyjnego przeprowadzi analizę formalną i merytoryczną projektów.

3. Do dnia 16 czerwca 2014 r. ogłoszone zostaną przez Prezydenta Miasta Białegostoku projekty inwestycyjne poddane pod konsultacje z mieszkańcami Białegostoku.

4. Szczegółowe zasady dokonywania analizy formalnej i merytorycznej określi w drodze zarządzenia Prezydent Miasta Białegostoku.

Rozdział 3
Konsultacje z mieszkańcami Białegostoku w sprawie wyboru projektów inwestycyjnych do realizacji w ramach Budżetu Partycypacyjnego

§ 8. 1. Ostatecznego wyboru projektów inwestycji, które będą realizowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego, dokonują w głosowaniu powszechnym osoby zamieszkałe w Białymstoku posiadające czynne prawo wyborcze oraz osoby, zameldowane w Białymstoku, które do dnia rozpoczęcia głosowania będą miały ukończone 16 lat.

2. Konsultacje z mieszkańcami Białegostoku w sprawie wyboru projektów inwestycyjnych do realizacji w ramach Budżetu Partycypacyjnego, zwane dalej konsultacjami, przeprowadzone zostaną w dniach od 20 czerwca 2014 r. do 30 czerwca 2014 r.

§ 9. 1. Głosowanie w konsultacjach polega na wypełnieniu karty do głosowania:

1) w formie papierowej i złożenie jej w następujących punktach konsultacyjnych:

a) siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1,

b) siedzibie Departamentu Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Branickiego 3/5,

c) Punkcie Obsługi Klienta Zarządu Białostockiej Komunikacji Miejskiej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Lipowej 16;

d) siedzibie Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Świętojańskiej 22/1,

e) mobilnym punkcie konsultacyjnym.

2) w formie elektronicznej - dostępniej na stronie internetowej www.bialystok.pl .

2. Głosujący ma obowiązek podać w karcie do głosowania swoje dane osobowe, tj. imię i nazwisko oraz nr PESEL oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia konsultacji.

3. Każdy uprawniony mieszkaniec Białegostoku może złożyć w sposób określony w ust. 1 wyłącznie jedną kartę do głosowania.

4. Wzór karty do głosowania oraz zasady funkcjonowania mobilnego punktu konsultacyjnego określi w drodze zarządzenia Prezydent Miasta Białegostoku.

§ 10. 1. Wybór projektów inwestycyjnych do realizacji w ramach Budżetu Partycypacyjnego dokonywany jest w podziale na kategorie, określone w § 5.

2. Każdy uprawniony do głosowania mieszkaniec Białegostoku wypełniając kartę może wybrać do realizacji 3 projekty inwestycyjne z listy dużych projektów inwestycyjnych i 3 projekty inwestycyjne z listy małych projektów inwestycyjnych.

§ 11. 1. Wyniki głosowania ustala się na podstawie ważnych kart do głosowania, w drodze zsumowania liczby oddanych głosów na poszczególne projekty inwestycyjne.

2. Ustalenie wyników głosowania należy do zadań Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego, o którym mowa w § 7 ust. 1;

3. Ogłoszenie wyników głosowania nastąpi do dnia 4 lipca 2014 r.

4. Szczegółowe zasady postępowania Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego przy ustalaniu wyników określi w drodze zarządzenia Prezydent Miasta Białegostoku.

§ 12. 1. Realizowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego będą te projekty inwestycyjne, które uzyskały największą liczbę głosów w swych kategoriach, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na poszczególne kategorie, określonych w § 3 ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Na każdym osiedlu może zostać wybrany do realizacji jeden mały projekt inwestycyjny, który uzyska najwyższą ilość głosów spośród projektów dotyczących tego osiedla.

3. Jeżeli pozostałe w puli środki na realizację kolejnego dużego projektu inwestycyjnego będą niewystarczające, środki z tej puli przenoszone są i powiększają pulę środków przeznaczonych na realizację małych projektów inwestycyjnych, na kolejnych osiedlach, chyba że Prezydent Miasta wyrazi zgodę na zwiększenie puli dużych projektów inwestycyjnych.

4. Jeżeli dwa lub więcej projektów inwestycyjnych uzyska tę samą liczbę głosów, o ich kolejności na listach zadecyduje publiczne losowanie.

5. Jeżeli w wyniku głosowania dwa lub więcej podlegających zakwalifikowaniu do realizacji projektów pozostaje ze sobą w sprzeczności lub wzajemnie się wyklucza, realizowany będzie wyłącznie ten projekt, który uzyska największe poparcie.

Rozdział 6
Działania promocyjne, informacyjne i edukacyjne

§ 13. 1. W związku z Budżetem Partycypacyjnym będą podejmowane działania promocyjne, informacyjne i edukacyjne.

2. Działania, o których mowa w ust. 1, mają służyć w szczególności:

1) wyjaśnianiu mieszkańcom Białegostoku idei i zasad Budżetu Partycypacyjnego;

2) zachęceniu do konsultowania i składania przez mieszkańców Białegostoku projektów inwestycyjnych;

3) upowszechnieniu informacji o zgłoszonych projektach inwestycyjnych;

4) zachęceniu do głosowania na zgłoszone projekty.

§ 14. Prezydent Miasta Białegostoku w I kwartale 2016 r. przedstawi Radzie Miasta Białystok i poda do publicznej wiadomości sprawozdanie z realizacji Budżetu Partycypacyjnego 2015


Załącznik Nr 1.1 do załącznika Nr 1
Zalacznik1.1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe