Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/231/14 Rady Gminy Czeremcha

z dnia 26 marca 2014r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Czeremcha na rok 2014

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art217,art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 132 777,00zł.zgodnie z załącznikiem Nr 1 Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 6 312,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 153 575,00zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 27 110,00zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi :

- Plan dochodów 16 993 361,00 zł,

- Dochody bieżące 10 936 861,00 zł ,

- Dochody majątkowe 6 056 500,00 zł,

- Plan wydatków 17 091 565,00 zł ,

- Wydatki bieżące 9 124 782,00 zł,

- Wydatki majątkowe 7 966 783,00 zł .

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 98 204,00 zł będzie pokryty kredytem.

§ 5. Zadania inwestycyjne realizowane w 2014 r zgodnie załącznikiem Nr 2

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady


mgr Nadzieja Sulima


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/231/14
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 26 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/231/14
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 26 marca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/231/14
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 26 marca 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe