Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVII/348/14 Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) Rada Miejska w Wasilkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków polegających na tym, że:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 601.046,-

2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 618,-

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.163.014,-

4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 562.586,-

- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Zmienia się załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/339/14 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014 rok, w zakresie:

- aktualizuje się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4,

1) Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2014 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 3,

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 38.400.707 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 35.626.968 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 2.773.739 zł,

2. Plan wydatków ogółem 38.400.707 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 35.336.524 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 3.064.183 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Aleksander Zalejski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/348/14
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 27 marca 2014 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2014 rok

Klasyfikacja

Zwiększenie dochodów

Zmniejszenie dochodów

Objaśnienie

Rodzaj zadania

Dział

Rozdział

§

801

80103

2030

181.590

Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2014 rok z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014r.

własne

80104

2030

334.367

80106

2030

46.011

852

85231

2010

6.000

Zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków celowych w 2014 roku dla osób, które uzyskały zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

zlecone

85295

2010

618

Zmniejszenie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

zlecone

900

90095

2460

33.078

Zwiększenie dochodów o środki pochodzące z WFOŚiGW z przeznaczeniem na dofinansowanie demontażu, odbioru, transportu i utylizacji azbestu z terenu Gminy Wasilków.

własne

OGÓŁEM
w tym:

601.046

618

X

X

- bieżące

601.046

618

- majątkowe


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/348/14
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 27 marca 2014 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 rok

Klasyfikacja

Zwiększenie wydatków

Zmniejszenie wydatków

Objaśnienia paragrafów

Rodzaj zadania

Dział

Rozdział

§

600

60014

6300

265.000

Pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie prac związanych z przebudową drogi powiatowej nr 1428B na odcinku niezabudowanym pomiędzy miejscowościami Dąbrówki - Studzianki, oraz na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1419B Wólka - Katarynka.

własne

801

80103

4010

181.590

181.590

Zwiększenie wydatków pochodzących z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2014 rok z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014r. Zmniejszenie wydatków własnych.

własne

80104

4010

334.367

334.367

80106

4010

46.011

46.011

852

85231

3110

6.000

Zwiększenie wydatków pochodzących z dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków celowych w 2014 roku dla osób, które uzyskały zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

zlecone

85295

3110

618

Zmniejszenie wydatków na realizację zadań zleconych gmin z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

zlecone

900

90015

4260

295.046

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na oświetlenie uliczne.

własne

90095

4300

35.000

Zwiększenie wydatków o środki pochodzące z WFOŚiGW i środków własnych z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na demontażu, odbiorze, transporcie i utylizacji azbestu z terenu Gminy Wasilków.

własne

OGÓŁEM
w tym:

1.163.014

562.586

X

X

-bieżące

898.014

562.586

-majątkowe

265.000


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/348/14
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 27 marca 2014 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2014 ROKU

DOTACJE

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

Lp.

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Zakład Gospodarki Komunalnej

57 629

172 163

1

Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) przyznanych decyzjami przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie.

405 000

2

Miasto Białystok

487 000

2

Zapewnienie prawidłowego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej pozostającej w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej, w której występują problemy alkoholowe

10 000

3

Miejski Ośrodek Animacji Kultury

700 000

3

Realizacja programów profilaktycznych w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, stanowiących alternatywę wobec używania narkotyków i alkoholu

15 000

4

Miejska Biblioteka Publiczna

250 000

450 000

4

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu jako alternatywa wobec używania narkotyków i alkoholu

19 000

5

Gmina Supraśl

68 000

5

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Wasilków

101 000

6

Powiat Białostocki

300 000

6

Gimnazjum w Wasilkowie prowadzone przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy

310 541

7

Domowe Przedszkole Bis

297 300

8

Niepubliczne Przedszkole MONTESSORI

371 630

9

Niepubliczny Żłobek "WESOŁE ROBACZKI"

432 000

RAZEM

1 162 629

1 150 000

172 163

RAZEM

550 000

1 411 471

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe