Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/178/14 Rady Gminy Boćki

z dnia 28 marca 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 220, art. 221, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 137.666 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 891.593 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 772.933 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w kwocie 490.000 zł

- zgodnie z załacznikiem Nr 2.

§ 5. Załacznik Nr 3 " Plan przychodów i rozchodów na 2014 rok" do Uchwały Nr XXIV/162/13 Rady Gminy Boćki z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Załącznik Nr 4 "Zadania i zakupy inwestycyjne w 2014 roku" do Uchwały Nr XXIV/162/13 Rady Gminy Boćki z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Załącznik Nr 5 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2014 roku" do Uchwały Nr XXIV/162/13 Rady Gminy Boćki z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Załącznik Nr 6 "Dotacje udzielane w 2014 rok" do Uchwały Nr XXIV/162/13 Rady Gminy Boćki z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. § 11 Uchwały Nr XXIV/162/13 Rady Gminy Boćki z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014, otrzymuje brzmienie:

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 800.000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwocie 1.800.000 zł

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 206.897 zł.

§ 10. § 12 pkt 1 Uchwały Nr XXIV/162/13 Rady Gminy Boćki z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014, otrzymuje brzmienie:

1) Zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 800.000zł,

b) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 206.897 zł.".

§ 11. Objaśnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 7.

§ 12. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: 14.868.164 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 12.457.250 zł

- dochody majątkowe w kwocie 2.410.914 zł

2) wydatki ogółem: 16.001.763 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 12.479.495 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 3.522.268 zł Dochody budżetowe w kwocie 1.558.198 zł, pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania na realizację zadania "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Boćki" - przeznacza się na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej na to zadanie, zgodnie z Umową.

3) Deficyt budżetu w kwocie 2.691.797 zł, zostanie pokryty:

- przychodami z zaciaganej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 206.897 zł,

- wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 684.900 zł,

- przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1.800.000 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Bazyleswki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/178/14
Rady Gminy Boćki
z dnia 28 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2014 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/178/14
Rady Gminy Boćki
z dnia 28 marca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2014 ROK

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/178/14
Rady Gminy Boćki
z dnia 28 marca 2014 r.
Zalacznik3.pdf

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2014 ROK

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/178/14
Rady Gminy Boćki
z dnia 28 marca 2014 r.
Zalacznik4.pdf

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2014 ROKU

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/178/14
Rady Gminy Boćki
z dnia 28 marca 2014 r.
Zalacznik5.pdf

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2014 ROKU

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/178/14
Rady Gminy Boćki
z dnia 28 marca 2014 r.
Zalacznik6.pdf

DOTACJE UDZIELANE W 2014 ROKU

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/178/14
Rady Gminy Boćki
z dnia 28 marca 2014 r.
Zalacznik7.pdf

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2014 ROK

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe