Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 33.170.2014 Rady Gminy Czyże

z dnia 28 marca 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646) Rada Gminy postanawia:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów o 211 801 oraz wydatków o 204 978 zł i dokonać zmian w ich planie - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zaktualizować załącznik przychodów i rozchodów gminy na 2014 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zaktualizować załącznik dotyczący dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2014 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dokonać aktualizacji załącznika zadań inwestycyjnych na 2014 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem 7 902 160 zł, w tym:

1) dochody bieżące -5 900 957 zł

2) dochody majątkowe - 2 001 203

2. Wydatki budżetowe ogółem 8 179 766 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 5 651 704

2) wydatki majątkowe - 2 528 062 zł.

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 277 606 zostanie pokryty w całości środkami wolnymi z lat ubiegłych.

§ 7. Paragraf 7 Uchwały Nr 31.157.2013 Rady Gminy Czyże z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyże na rok 2014 otrzymuje brzmienie: limity zobowiązań z tytułu papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800 000 zł

2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 340 000 zł.

§ 8. Paragraf 12 ust. 1 Uchwały Nr 31.157.2013 Rady Gminy Czyże z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyże na rok 2014 otrzymuje brzmienie:

1. zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800 000 zł

b) spłatę wcześniej zaciągnietych kredytów i pożyczek w kwocie 340 000 zł

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady


Krystyna Gawryluk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 33.170.2014
Rady Gminy Czyże
z dnia 28 marca 2014 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

700

Gospodarka mieszkaniowa

209 300,00

- 100 000,00

109 300,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

209 300,00

- 100 000,00

109 300,00

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

200 000,00

- 100 000,00

100 000,00

758

Różne rozliczenia

2 337 267,00

260 899,00

2 598 166,00

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

1 534 949,00

260 899,00

1 795 848,00

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

1 534 949,00

260 899,00

1 795 848,00

801

Oświata i wychowanie

31 740,00

32 615,00

64 355,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

0,00

32 615,00

32 615,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0,00

32 615,00

32 615,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

59 000,00

18 287,00

77 287,00

90002

Gospodarka odpadami

1 000,00

18 287,00

19 287,00

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

1 000,00

18 287,00

19 287,00

Razem własne:

6 138 258,00

211 801,00

6 350 059,00

Razem zlecone:

627 962,00

0,00

627 962,00

Razem w drodze porozumień:

924 139,00

0,00

924 139,00

Ogółem

7 690 359,00

211 801,00

7 902 160,00

Objaśnienia:

- dział 700 zmniejszono plan dochodów o 100 000 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości;

- dział 758 - na podstawie załącznika do pisma nr ST3/4820/2/2014 Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014 roku zwiększono plan części oświatowej subwencji ogólnej o 260 899 zł;

- dział 801- na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.41.2014.BB z dnia 6 marca 2014 roku wprowadzono do planu dochodów dotację w wysokości 32 615 na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2014 roku.

- dział 900- na podstawie pisma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr WF/329/14/ZFK-MF/4104/0005/14 z dnia 25 lutego 2014 roku zwiększono plan dochodów o przyznane środki w kwocie 18 286,82 zł na dofinansowanie zadania pn. " Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czyże";

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

447 200,00

17 800,00

465 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

447 200,00

17 800,00

465 000,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

17 800,00

17 800,00

801

Oświata i wychowanie

1 961 782,00

163 678,00

2 125 460,00

80101

Szkoły podstawowe

1 446 867,00

131 063,00

1 577 930,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

177 473,00

- 849,00

176 624,00

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

0,00

771,00

771,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

78,00

78,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

44 000,00

35 200,00

79 200,00

4270

Zakup usług remontowych

0,00

95 863,00

95 863,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

67 689,00

32 615,00

100 304,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

44 742,00

20 000,00

64 742,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

8 557,00

3 500,00

12 057,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 513,00

500,00

2 013,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

300,00

7 615,00

7 915,00

4300

Zakup usług pozostałych

500,00

1 000,00

1 500,00

851

Ochrona zdrowia

23 500,00

2 800,00

26 300,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

23 000,00

2 800,00

25 800,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 900,00

2 800,00

7 700,00

852

Pomoc społeczna

266 812,00

0,00

266 812,00

85204

Rodziny zastępcze

3 000,00

- 500,00

2 500,00

4430

Różne opłaty i składki

3 000,00

- 500,00

2 500,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

154 812,00

500,00

155 312,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

7 771,00

- 22,00

7 749,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

500,00

500,00

1 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 000,00

62,00

1 062,00

4480

Podatek od nieruchomości

180,00

- 40,00

140,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

360 730,00

20 700,00

381 430,00

90002

Gospodarka odpadami

152 300,00

20 700,00

173 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

128 900,00

20 700,00

149 600,00

Razem własne:

5 982 573,00

204 978,00

6 187 551,00

Razem zlecone:

627 962,00

0,00

627 962,00

Razem w drodze porozumień:

1 364 253,00

0,00

1 364 253,00

Ogółem:

7 974 788,00

204 978,00

8 179 766,00

Objaśnienia:

- dział 600 zwiększono plan wydatków o 17 800 na zakup dwóch przystanków autobusowych ;

- dział 801 zwiększono plan wydatków o 131 063 zł z tego: 35 200 na zakup oleju opałowego i szafek do Zespołu Szkół, 95 863 zł z przeznaczeniem na remonty w szkole oraz 32 615 zł w związku z otrzymaną dotacją na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Ponadto na wniosek dyrektora Zespołu Szkół dokonano przesunięć między paragrafami dostosowując plan wydatków do faktycznych potrzeb.

- dział 851 zwiększono plan wydatków o 2 800 są to środki niewykorzystane w 2013 roku na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

- dział 852 na wniosek kierownika GOPS-u dokonano zmian w planie wydatków polegających na przesunięciu środków między paragrafami;

- dział 900 zwiększono plan wydatków o 20 700 na realizację zadania pn. " Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czyże".

Przewodnicząca Rady


Krystyna Gawryluk


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 33.170.2014
Rady Gminy Czyże
z dnia 28 marca 2014 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2014 ROK

Lp


Treść

klasyfikacja
§

Kwota
na 2014 r.

Przychody ogółem:

617 606

1.

Kredyty

952

340 000

2.

Pożyczki

952

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

903

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

951

5.

Prywatyzacja majątku jst

944

6.

nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

957

7.

Papiery wartościowe ( obligacje)

931

8.

Inne źródła(wolne środki)

950

277 606

Rozchody ogółem:

340 000

1.

Spłaty kredytów

992

160 000

2.

spłaty pożyczek

992

180 000

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

963

-

4.

Udzielone pożyczki

991

-

5.

Lokaty

994

-

6.

Wykup papierów wartościowych ( obligacji)

982

-

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

995

-

Przewodnicząca Rady


Krystyna Gawryluk


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 33.170.2014
Rady Gminy Czyże
z dnia 28 marca 2014 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY
w 2014 ROKU

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.

Nazwa zadania i podmiot

celowa

podmiotowa

przedmiotowa

1.

Powiat Hajnowski -
a) dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych:
Kuraszewo - Nowokornin

b) regeneracja dróg powiatowych

111 000

- 97 000

- 14 000

-

-

2

Gmina Bielsk Podlaski
Dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Kożyno - Hukowicze

20 000

-

-

3


Gminna Instytucja Kultury:

- Biblioteka Gminna

- Gminny Ośrodek Kultury

-


221 170

42 670
178 500

-

Razem

131 000

221 170

-

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.

Nazwa zadania i podmiot

celowa

podmiotowa

przedmiotowa

1.

Przedstawienie specyficznych wartości artystycznych, duchowych oraz odmienności muzyki cerkiewnej. Współpraca przy organizowaniu i prowadzeniu Międzynarodowego Festiwalu Dni Muzyki Cerkiewnej w Soborze św. Trójcy w Hajnówce

2 000

-

-

2.

Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków

18 000

-

-

Razem

20 000

-

-

Przewodnicząca Rady


Krystyna Gawryluk


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 33.170.2014
Rady Gminy Czyże
z dnia 28 marca 2014 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2014 R.

Lp.

Dział

Rozdz.

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł*

środki wymienione
w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

010

01010

6050

Wykonanie dokumentacji projektowej przepompowni wody w Morzu

8 000

8 000

8 000

-

-

-

Urząd Gminy Czyże

2.

600

60014

6050

Przebudowa drogi powiatowej - ulica w miejscowości Czyże I etap

1 294 577

1 233 253

309 114

-

924 139*

-

Urząd Gminy Czyże

3.

630

63095

6057
6059

Rozbudowa małej infrastruktury turystycznej w Gminie Czyże oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Czyżach

104 553

101 000

38 900

-

-

62 100

Urząd Gminy Czyże

Zakupy inwestycyjne

4.

720

72095

6067
6069

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa

42 873

42 873

6 431

-

-

36 442

Urząd Gminy Czyże

5

754

75412

6067
6069

Zakup strażackiego samochodu bojowego z wyposażeniem do OSP Czyże na rzecz realizacji projektu "Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska -Białoruś-Ukraina 2007-2013

976 136

976 136

97 614

-

878 522

Urząd Gminy Czyże

6.

600

60016

6060

Zakup przystanków autobusowych 2 szt

17 800

17 800

17 800

Urząd Gminy Czyże

Ogółem

2 443 939

2 379 062

477 859

-

924 139

977 064

x

Przewodnicząca Rady


Krystyna Gawryluk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe