Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Wyrok nr II SA/Bk 855/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

z dnia 13 lutego 2014r.

Tekst pierwotny

Sygn. akt II SA/Bk 855/13

W Y R O K
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 lutego 2014 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku

w składzie następującym:

Przewodniczący sędzia NSA Danuta Tryniszewska-Bytys (spr.)

Sędziowie sędzia NSA Grażyna Gryglaszewska

sędzia WSA Małgorzata Roleder

Protokolant starszy sekretarz sądowy Marta Marczuk

po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 13 lutego 2014 r.

sprawy ze skargi Wojewody Podlaskiego

na uchwałę Sejmiku Województwa Podlaskiego

z dnia 22 lutego 2013 r., nr XXV/305/13

w przedmiocie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

stwierdza nieważność paragrafu 9 ust. 1 pkt 1 lit. "s" statutu Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy stanowiącego załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 lutego 2013 r., nr XXV/305/13.

/podpisy: Grażyna Gryglaszewska, Danuta Tryniszewska-Bytys, Małgorzata Roleder/

Wyrok z dnia 13 lutego 2014 r., sygn. akt II SA/Bk 855/13 jest prawomocny od dnia 01 kwietnia 2014 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe