Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/193/14 Rady Gminy Jasionówka

z dnia 26 marca 2014r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Jasionówka na rok 2014

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379) uchwala się co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych gminy - zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 51 821 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych gminy - zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 51 821 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonać zmian w dotacjach udzielonych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się dochody w kwocie 30 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 30 821 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 5. Łączne kwoty przychodów i rozchodów budżetu stanowi Załącznik nr 4.

§ 6. Limit na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków budżetu UE, w kwocie 135 000 zł.

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Plan po zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetowych ogółem - 7 884 540 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 7 541 148 zł,

- majątkowe w wysokości 343 392 zł;

2) plan wydatków budżetowych ogółem - 7 781 440 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 7 347 840 zł,

- majątkowe w wysokości 433 600 zł.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Snarski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/193/14
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 26 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetu


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/193/14
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 26 marca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków budżetu


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/193/14
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 26 marca 2014 r.

Dotacje udzielane z budżetu gminy

Dotacje

Dla jednostek sektora fin. publ.

Dla jednostek spoza sektora fin. publ.

Lp

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

Lp

Nazwa zadania

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Domy i ośrodki kultury

244561

1

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

20000

2

Biblioteka

72188

2

3

Gmina Białystok

11500

3

Ogółem

11500

316749

Ogółem

20000

-

-

Przewodniczący Rady


Tadeusz Snarski


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/193/14
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 26 marca 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

1

2

3

4

Przychody ogółem:

135000

1.

Kredyty

§ 952

0

2.

Pożyczki

§ 952

0

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

135000

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

8.

Inne źródła (wolne środki)

§ 955

Rozchody ogółem:

238100

1.

Spłaty kredytów

§ 992

48000

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

55100

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

135000

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

5.

Lokaty

§ 994

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

Przewodniczący Rady


Tadeusz Snarski


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/193/14
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 26 marca 2014 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych

- pismem ST3/4820/2/2014 zmniejszono roczną kwotę subwencji dla gminy w części oświatowej o kwotę 18 197 zł,

- zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 2 620 zł,

- na mocy podpisanej Umowy PRP.403.7.6.2014 z Powiatem Monieckim zwiększa się dochody o otrzymaną dotację celową w kwocie 1500 zł z przeznaczeniem dla GOKSiT na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją w 2014 r. powiatowych imprez kulturalnych:

a) Powiatowy Konkurs Poezji Ks. Jana Twardowskiego pt: "Słowa jak pacierze...",

b) Powiatowy Konkurs Plastyczny " Moje Wakacje",

- zwiększenie planu dochodów w dz. 756, rozdz. 75615 w związku z wydaną decyzją SKO w Białymstoku o kwotę 57 138 zł,

- zwiększenie planu dochodów w dz. 852, rozdz. 85295 w związku z pismem kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 14 000 zł (wpłaty uczestników wycieczki).

2. Zmiany w planie wydatków budżetowych

- zmniejsza się wydatki w oświacie o kwotę 18 197 zł w związku z obniżeniem kwoty subwencji oświatowej,

- zmniejszenie planu wydatków w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 2 620 zł,

- zwiększenie planu wydatków w dz. 852, rozdz. 85295 w związku z pismem kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 14 000 zł (wydatki poniesione na wycieczkę),

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 57 138 zł w związku z bieżącymi potrzebami w toku wykonywania budżetu (w tym kwota 821 zł dotycząca realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wynikająca z realizacji dochodów 2013 roku z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - środki pozostałe z rozliczenia 2013 roku).

3. Dotacje udzielone z budżetu gminy

- zwiększa się dotację dla GOKSiT o 1 500 zł, na mocy podpisanej Umowy PRP.403.7.6.2014 z Powiatem Monieckim z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją w 2014 r. powiatowych imprez kulturalnych:

a) Powiatowy Konkurs Poezji Ks. Jana Twardowskiego pt: "Słowa jak pacierze...",

b) Powiatowy Konkurs Plastyczny " Moje Wakacje".

4. Przychody i rozchody budżetu

Zwiększeniu ulegają kwoty rozchodów i przychodów o 135 000 zł, dotyczą one podpisanej umowy dot. realizacji operacji "Zakup środka transportu na potrzeby systemu selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Jasionówka.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Snarski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe