Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/250/2014 Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 26 marca 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2014

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r, poz. 594; zmiany z 2013 r, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885; zmiany z 2013 r. poz. 938, poz. 1646),

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów budżetowych:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 131.391 zł,

2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 11.005 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 477.772 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 507.386 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 220.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. 1 Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 2.222.389 zł, koszty - 2.235.288 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 332.500 zł, wydatki - 332.844 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 17.371.364 zł, w tym dochody bieżące - 16.655.072 zł, dochody majątkowe - 716.292 zł.

2. Wydatki ogółem - 17.658.750 zł, w tym wydatki bieżące - 15.374.679 zł, wydatki majątkowe - 2.284.071 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 287.386 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami.

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 7.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Tykocina.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Augustynowicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/250/2014
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 26 marca 2014 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2014

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

7 000,00

600,00

7 600,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

7 000,00

600,00

7 600,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

200,00

600,00

800,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

4 379 797,00

51 000,00

4 430 797,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1 019 560,00

51 000,00

1 070 560,00

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

1 000,00

51 000,00

52 000,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

558 350,00

0,00

558 350,00

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

0,00

300,00

300,00

0920

Pozostałe odsetki

350,00

- 300,00

50,00

758

Różne rozliczenia

9 208 822,00

- 10 705,00

9 198 117,00

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

5 086 779,00

- 10 705,00

5 076 074,00

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

5 086 779,00

- 10 705,00

5 076 074,00


Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

102 839,00

3 344,00

106 183,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

2 000,00

3 000,00

5 000,00

0830

Wpływy z usług

0,00

3 000,00

3 000,00

80195

Pozostała działalność

0,00

344,00

344,00

2400

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

0,00

344,00

344,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

40 300,00

76 147,00

116 447,00

90095

Pozostała działalność

30 000,00

76 147,00

106 147,00

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

0,00

76 147,00

76 147,00

Razem zadania własne

15 041 665,00

120 386,00

15 162 051,00

Razem zadania zlecone

2 179 313,00

0,00

2 179 313,00

Razem zadania na podstawie porozumień

30 000,00

0,00

30 000,00

Razem dochody

17 250 978,00

120 386,00

17 371 364,00

w tym dochody majątkowe

640 145,00

76 147,00

716 292,00

dochody bieżące

16 610 833,00

44 239,00

16 655 072,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/250/2014
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 26 marca 2014 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2014

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

40 000,00

250 000,00

290 000,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

40 000,00

250 000,00

290 000,00

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

0,00

250 000,00

250 000,00

Razem zadania na podstawie porozumień

40 000,00

250 000,00

290 000,00

Rodzaj: Własne

600

Transport i łączność

580 100,00

40 000,00

620 100,00

60016

Drogi publiczne gminne

554 600,00

40 000,00

594 600,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

272 000,00

40 000,00

312 000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

441 164,00

7 772,00

448 936,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

425 843,00

7 772,00

433 615,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

90 000,00

7 772,00

97 772,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 292 753,00

60 000,00

1 352 753,00

90095

Pozostała działalność

189 380,00

60 000,00

249 380,00

4300

Zakup usług pozostałych

90 000,00

20 000,00

110 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

50 000,00

40 000,00

90 000,00


Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 406 109,00

120 000,00

1 526 109,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1 188 109,00

20 000,00

1 208 109,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00

20 000,00

25 000,00

92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

100 000,00

100 000,00

200 000,00

6570

Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

100 000,00

100 000,00

200 000,00

Razem zadania własne

14 961 665,00

227 772,00

15 189 437,00

Razem zadania zlecone

2 179 313,00

0,00

2 179 313,00

Razem wydatki

17 180 978,00

477 772,00

17 658 750,00

w tym wydatki majątkowe

1 846 299,00

437 772,00

2 284 071,00

wydatki bieżące

15 334 679,00

40 000,00

15 374 679,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/250/2014
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 26 marca 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/250/2014
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 26 marca 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

w złotych

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

Przychody ogółem:

507 386

1

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

§ 952

0

2

Inne źródła (wolne środki)

§ 950

507 386

Rozchody ogółem:

220 000

1

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

§ 992

220 000


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/250/2014
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 26 marca 2014 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TYKOCIN NA 2014 ROK

Dotacje

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

Lp

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Powiat Białostocki

250 000

1

Dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

200 000

2

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie

207 373

25 000

2

Realizacja zadań w zakresie rozwijania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

110 000

3

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie

4 000

435 000

4

Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie

116 000

Razem

461 373

551 000

25 000

Razem

310 000

0

0


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/250/2014
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 26 marca 2014 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

oraz dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2014 r.

w złotych

Lp.

Wyszczególnienie

Stan środków obrotowych na początek roku **

Przychody / Dochody *

Koszty / Wydatki

Stan środków obrotowych na koniec roku **

Rozliczenia
z budżetem
z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 r.

ogółem

w tym:

Środki unijne EFRR w ramach PROW

ogółem

w tym: wpłata do budżetu

dotacje
z budżetu Gminy

w tym:

§ 2650

na inwestycje

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I.

Samorządowy zakład budżetowy

130 935

2 222 389

232 373

25 000

207 373

301 116

2 235 288

0

118 036

x

z tego:

1.Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie

130 935

2 222 389

232 373

25 000

207 373

301 116

2 235 288

0

118 036

x


II.

Wyodrębnione rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych

344

332 500

0

x

x

x

332 844

x

0

z tego:

1. Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz. 80104

0

50 000

0

x

x

x

50 000

x

0

0

2. Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz.80148

0

256 000

0

x

x

x

256 000

x

0

0

3. Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz. 80195

344

24 000

0

x

x

x

24 344

x

0

0

4. Zespół Szkół w Radulach - rozdz. 80101

0

2 500

0

x

x

x

2 500

x

0

0

Ogółem

131 279

2 554 889

25 000

25 000

207 373

301 116

2 568 132

0

118 036

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXV/250/2014
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 26 marca 2014 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2014 ROK

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 131.391 zł i zmniejsza o 11.005 zł, w tym:

- zwiększa się o 600 zł dochody w urzędzie, z tytułu rozliczeń za rok 2013,

- zwiększa się o 51.000 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów,

- zmienia się paragraf klasyfikacji dochodów z tytułu odsetek od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 300 zł,

- zmniejsza się o 10.705 zł dochody z tytułu subwencji oświatowej, zmniejszenie wynika z pisma Ministra Finansów nr ST/4820/2/2014 z dnia 13 lutego 2014 r, w którym zostały zapisane ostateczne kwoty subwencji wynikające z ustawy budżetowej na 2014 rok,

- zwiększa się o 3.000 zł planowane dochody z tytułu wynajmu autokarów szkolnych na przewóz dzieci z Zespołu Szkół w Tykocinie na zajęcia dodatkowe w ramach projektu unijnego,

- zwiększa się o 344 zł dochodu z tytułu przekazania niewykorzystanych w 2013 roku środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku w Zespole Szkół w Tykocinie,

- zwiększa się o 76.147 zł dochody uzyskane w ramach realizacji projektu pn. Termomoder-nizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie SGGN - przebudowa budynku przy ul. Złotej 2 w Tykocinie, jest to końcowa płatność, stanowiąca refundację wydatków poniesionych w 2013 roku. Łączne dofinansowanie z tytułu realizacji projektu wyniosło 201.901,65 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 477.772 zł, w tym:

- zwiększa się o 250.000 zł dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1553B oraz odcinków dróg gminnych w Radulach,

- zwiększa się o 40.000 zł wydatki na inwestycje na drogach gminnych w tym na Budowę chodnika we wsi Dobki - 10.000 zł i Przebudowę dróg gminnych - utwardzenie kruszywem naturalnym - 30.000 zł,

- zwiększa się o 7.772 zł planowane wydatki związane z inwestycją pn. Przebudowa budynku remizy OSP w Tykocinie, z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

- zwiększa się o 20.000 zł planowane wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w związku z wyższymi kosztami odłowu i utrzymania bezpańskich psów w schronisku (4.500 zł miesięcznie),

- zwiększa się o 40.000 zł wydatki na inwestycję pn. Przebudowa budynku przy ul. Złotej 2 w Tykocinie, środki te są niezbędne do zakończenia inwestycji,

- zwiększa się 20.000 zł wydatki na zakup wyposażenia do świetlic, w tym na zakup krzeseł do świetlicy OSP w Tykocinie,

- zwiększa się o 100.000 zł planowane dotacje z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

W wyniku zmian w budżecie powstał deficyt budżetu w wysokości 287.386 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami pozostającymi z wykonania budżetu za 2013 rok.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe