Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 176/2014 Wójta Gminy Siemiatycze

z dnia 31 marca 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz.938 ) zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 117.401 zł z tego

1) Zadania zlecone: 25.956 zł

a) Dział 852, rozdział 85295 § 2010 25.956 zł

2) Zadania własne 91.445 zł

a) Dział 854, rozdział 85415 § 2030 91.445 zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 117.401 zł z tego:

1) Zadania zlecone: 25.956 zł

a) Dział 852, rozdział 85295 § 3110 25.200 zł

b) Dział 852, rozdział 85295 § 4210 756 zł

2) Zadania własne: 91.445 zł

a) Dział 854, rozdział 85415 § 3240 91.445 zł

§ 3. Budżet Gminy po dokonanych zmianach uległ zmianie i wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 25.363.037 zł. w tym bieżące -14.392.846 zł majątkowe-10.970.191 zł.

2) Plan wydatków ogółem 28.049.165 zł w tym bieżące -13.664.194 zł majątkowe -14.384.971 zł.

§ 4. Uzasadnienie zmian w budżecie zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 2.686.128zł. Źródłem finansowania deficytu będzie zaciągnięcie kredytu w kwocie 2.686.128 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


Edward Zaremba


Uzasadnienie

Dochody i wydatki zostały zwiększone o kwotę 117.401 zł z następujących tytułów: - na podstawie decyzji Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego (pismo nr FB.II.3111.118.2014.MA z dnia25 marca 2014roku), zwiększono dotacje celową w rozdziale 85295 o kwotę 25.956 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014r. - na podstawie decyzji Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego (pismo nr FB.II.3111.24..2014.BB z dnia 28 marca 2014roku), zwiększono dotacje celową w rozdziale 85415 o kwotę 91.445 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- zgodnie z art. 90d i 90 e ustawy o systemie oświaty.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe