Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 17/2014 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku

z dnia 29 kwietnia 2014r.

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Krasne"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się plan ochrony dla rezerwatu przyrody "Krasne", zwanego dalej ''rezerwatem''.

§ 2. 1. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie cennego fragmentu Puszczy Knyszyńskiej, obejmującego dobrze wykształcone zbiorowiska leśne, głównie z grupy borów i borów mieszanych.

2. Przyrodniczymi i społecznymi uwarunkowaniami realizacji celu, o którym mowa w ust. 1, są:

1) występowanie w rezerwacie dobrze zachowanych lasów, w tym obecność zbiorowisk o charakterze borealnym i źródliskowych;

2) dobry stan zachowania różnorodności biologicznej w rezerwacie stanowiący podstawę do minimalizowania ingerencji w przebieg procesów naturalnych;

3) położenie rezerwatu w granicach Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej;

4) położenie rezerwatu w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Puszcza Knyszyńska PLB200003 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Ostoja Knyszyńska PLH200006, zwanych dalej ''obszarami Natura 2000'';

5) położenie rezerwatu na gruntach Skarbu Państwa zarządzanych przez Nadleśnictwo Supraśl;

6) graniczenie rezerwatu z drzewostanami użytkowanymi gospodarczo oraz od strony północno-zachodniej z drogą publiczną i gruntami rolnymi wsi Krasne-Ciasne.

§ 3. Identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków na obszarze rezerwatu przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 4. Obszar ochrony czynnej obejmuje cały rezerwat.

§ 5. Określenie działań ochronnych na obszarze ochrony czynnej w rezerwacie, z podaniem ich rodzaju, zakresu i lokalizacji, przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 6. 1. Mapę rezerwatu na tle obszarów Natura 2000 stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

2. Opis granic rezerwatu na tle obszarów Natura 2000 określa załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 7. Identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin, zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony obszarów Natura 2000, w części pokrywającej się z obszarem rezerwatu, określa załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 8. Cele działań ochronnych na obszarach Natura 2000, w części pokrywającej się z obszarem rezerwatu, określa złącznik nr 6do zarządzenia.

§ 9. Działania ochronne na obszarach Natura 2000, w części pokrywającej się z obszarem rezerwatu, ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 7 do zarządzenia.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku


dr inż. Lech Magrel


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2014
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Zalacznik1.docx

Załącznik nr 1 Krasne


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2014
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Zalacznik2.docx

Załącznik nr 2 Krasne


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 17/2014
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3 Krasne


Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 17/2014
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Zalacznik4.docx

Załącznik nr 4 Krasne


Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 17/2014
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Zalacznik5.docx

Załącznik nr 5 Krasne


Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 17/2014
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Zalacznik6.docx

Załącznik nr 6 Krasne


Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 17/2014
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Zalacznik7.docx

Załącznik nr 7 Krasne

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-05-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe