Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 20/2014 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku

z dnia 29 kwietnia 2014r.

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Starodrzew Szyndzielski"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się plan ochrony dla rezerwatu przyrody "Starodrzew Szyndzielski", zwanego dalej ''rezerwatem''.

§ 2. 1. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie fragmentu Puszczy Knyszyńskiej, obejmującego starodrzew typu ciepłolubnego lasu sosnowo-świerkowo-dębowego, charakterystycznego dla północnej części Puszczy Knyszyńskiej, odznaczającego się dużym stopniem naturalności i występowaniem wielu gatunków roślin rzadkich i chronionych.

2. Przyrodniczymi i społecznymi uwarunkowaniami realizacji celu, o którym mowa w ust. 1, są:

1) wysoka zgodność potencjalnej i rzeczywistej roślinności siedlisk leśnych, w tym składów gatunkowych drzewostanów;

2) dobry stan zachowania różnorodności biologicznej, stanowiący podstawę do minimalizowania ingerencji w przebieg procesów naturalnych;

3) położenie rezerwatu w granicach obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Ostoja Knyszyńska PLH200006, zwanego dalej ''obszarem Natura 2000'';

4) położenie rezerwatu na gruntach Skarbu Państwa zarządzanych przez Nadleśnictwo Czarna Białostocka;

5) graniczenie rezerwatu z drzewostanami użytkowanymi gospodarczo.

§ 3. Identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków na obszarze rezerwatu przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 4. Obszar ochrony czynnej obejmuje cały rezerwat.

§ 5. Określenie działań ochronnych na obszarze ochrony czynnej w rezerwacie, z podaniem ich rodzaju, zakresu i lokalizacji przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 6. 1. Mapę rezerwatu na tle obszaru Natura 2000 stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

2. Opis granic rezerwatu na tle obszaru Natura 2000 określa załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 7. Identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin, zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000, w części pokrywającej się z obszarem rezerwatu, określa załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 8. Cele działań ochronnych na obszarze Natura 2000, w części pokrywającej się z obszarem rezerwatu, określa załącznik nr 6 do zarządzenia.

§ 9. Działania ochronne na obszarze Natura 2000, w części pokrywającej się z obszarem rezerwatu, ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania określa załącznik nr 7 do zarządzenia.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku


dr inż. Lech Magrel


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2014
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Zalacznik1.docx

Załącznik nr 1 Starodrzew Szyndzielski


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/2014
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Zalacznik2.docx

Załącznik nr 2 Starodrzew Szyndzielski


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 20/2014
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3 Starodrzew Szyndzielski


Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 20/2014
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Zalacznik4.docx

Załącznik nr 4 Starodrzew Szyndzielski


Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 20/2014
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Zalacznik5.docx

Załącznik nr 5 Starodrzew Szyndzielski


Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 20/2014
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Zalacznik6.docx

Załącznik nr 6 Starodrzew Szyndzielski


Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 20/2014
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Zalacznik7.docx

Załącznik nr 7 Starodrzew Szyndzielski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-05-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe