Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku

z dnia 30 kwietnia 2014r.

w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jeleniewo PLH200001

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jeleniewo PLH200001, zwanego dalej "obszarem Natura 2000".

2. Plan zadań ochronnych obejmuje cały obszar Natura 2000.

§ 2. Opis granic obszaru Natura 2000 w formie współrzędnych punktów załamania granic obszaru w układzie PL-1992 określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Mapę obszaru Natura 2000 stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin, zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Cele działań ochronnych określa załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 6. 1. Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania określa załącznik nr 5 do zarządzenia.

2. Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu realizacji celów działań ochronnych określa załącznik nr 6 do zarządzenia.

3. Rozmieszczenie przedmiotów ochrony z lokalizacją działań ochronnych na obszarze Natura 2000 określa załącznik nr 7 do zarządzenia.

§ 7. Wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz planach zagospodarowania przestrzennego województw dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, zawiera załącznik nr 8 do zarządzenia.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku


dr inż. Lech Magrel


Załącznik nr 1 do Zarządzenia dnia 30 kwietnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Opis granic obszaru.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia dnia 30 kwietnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Mapa obszaru.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia dnia 30 kwietnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Identyfikacja zagrożeń.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia dnia 30 kwietnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Cele działań ochronnych.

Załącznik nr 5 do Zarządzenia dnia 30 kwietnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Działania ochronne.

Załącznik nr 6 do Zarządzenia dnia 30 kwietnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Działania dotyczące monitoringu.

Załącznik nr 7 do Zarządzenia dnia 30 kwietnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf

Mapa rozmieszczenia przedmiotów ochrony z lokalizacją działań ochronnych.

Załącznik nr 8 do Zarządzenia dnia 30 kwietnia 2014 r.
Zalacznik8.pdf

Wskazania do dokumentów planistycznych.


Uzasadnienie

Projektowany specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 Jeleniewo PLH200001 wyznaczony został na mocy Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U.L 206 z 22.7.1992, str. 7). Jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty (tzw. "obszar siedliskowy") zatwierdzony został decyzją Komisji Europejskiej 2013/741/UE z dnia 7 listopada 2013 r. przyjmującą na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG siódmy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (Dz. U. UE. L 350 z 21.12.2013).

Obszar objęty planem zadań ochronnych (PZO) pokrywa się w całości z obszarem Natura 2000 Jeleniewo PLH200001.

Obowiązek sporządzenia projektu planu zadań ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000 wynika z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r. poz. 627, z późn. zm.). Zgodnie z art. 28 ust. 5 tej ustawy regionalny dyrektor ochrony środowiska ustanawia, w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia, plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000.

Zakres prac koniecznych do realizacji projektu planu zadań ochronnych regulują: art. 28 ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.); rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 34, poz. 186 oraz z 2012 r. poz. 506) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. umożliwiono zainteresowanym osobom i podmiotom prowadzącym działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których wyznaczono obszar Natura 2000 Jeleniewo PLH200001, udział w pracach związanych z opracowaniem projektu planu zadań ochronnych. W tym celu zorganizowano trzy spotkania dyskusyjne, których celem było wypracowanie wspólnej wizji ochrony obszaru Natura 2000, uwzględniającej obowiązek ochrony przedmiotów ochrony, wykorzystującej wiedzę naukową oraz lokalną wiedzę na temat obszaru oraz potrzeby i dążenia osób i podmiotów korzystających z obszaru. Spotkania zorganizowano w terminach: 09 maja 2011r. w Jeleniewie, 18 sierpnia 2011r. w Jeleniewie i 13 września 2011r. w Jeleniewie. Spotkania miały charakter otwarty dla wszystkich osób zainteresowanych ochroną obszaru.

Zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. zapewniono możliwość udziału społeczeństwa w pracach nad projektem planu zadań ochronnych, na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Wszelkie materiały dotyczące przebiegu i postępów prac nad planem zadań ochronnych publikowane były sukcesywnie na stronie internetowej RDOŚ w Białymstoku, za pośrednictwem której można było zgłaszać uwagi oraz wnioski. Konsultacje projektu Planu dla obszaru Natura 2000 Jeleniewo PLH200001 zostały przeprowadzone w terminie 22 listopad - 12 grudzień 2011r. W trakcie konsultacji społecznych projektu PZO wpłynęły uwagi zgłoszone przez 10 instytucji. Wszystkie uwagi i wnioski zgłoszone w trakcie konsultacji zostały rozpatrzone. Informacje o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa - zostały ujęte w punkcie 11 szablonu dokumentacji planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jeleniewo PLH200001, dostępnym na stronie internetowej RDOŚ w Białymstoku pod linkiem:http://www.bialystok.rdos.gov.pl/natura2000pzo/ .

W związku ze zmianą przepisów prawnych dotyczących opracowania planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000, wynikających z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 kwietnia 2012r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz.U. z 2012r., poz.506), zaistniała konieczność dokonania zmian w projekcie planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jeleniewo PLH200001. Zmiany polegały na wyodrębnieniu działań obligatoryjnych i fakultatywnych na terenie gospodarstw rolnych lub ich części, znajdujących się w granicach przedmiotowego obszaru Natura 2000. Zmiany planu zadań ochronnych w przedmiotowym zakresie zostały opracowane przez RDOŚ w Białymstoku. W związku z wprowadzeniem zmian do Planu, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku w okresie 04 - 25 marca 2014r. przeprowadziła ponowne konsultacje społeczne projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jeleniewo PLH200001. Przedmiotem konsultacji były działania obligatoryjne i fakultatywne wyodrębnione w Planie. W trakcie ponownych konsultacji społecznych PZO wpłynęły uwagi zgłoszone przez 8 instytucji. Wszystkie zgłoszone uwagi i wnioski zostały rozpatrzone przez RDOŚ w Białymstoku. Informacje o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa - zostały ujęte w punkcie 11 szablonu dokumentacji planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jeleniewo PLH200001, dostępnym na stronie internetowej RDOŚ w Białymstoku pod linkiem:http://www.bialystok.rdos.gov.pl/natura2000pzo/ .

Ustanowienie planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jeleniewo PLH200001 może powodować następujące skutki:

1/ ułatwione jest kwalifikowanie (screening) przedsięwzięć pod kątem możliwości wywierania negatywnego wpływu na obszar - z zastrzeżeniem, że przedsięwzięcie nie ujęte w planie jako zagrożenia należy traktować jako mogące negatywnie wpływać na obszar;

2/ cele planu zadań ochronnych są punktem odniesienia dla ocen oddziaływania przedsięwzięć na obszar Natura 2000 oraz punktem odniesienia dla strategicznych ocen oddziaływania innych planów;

3/ możliwe jest zastosowanie w razie potrzeby art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

4/ ułatwione jest wdrażanie programu rolnośrodowiskowego, który musi być zgodny z planem zadań ochronnych. Uchybienia rolników wobec tzw. zasady wzajemnej zgodności mogą być kontrolowane i są podstawy do stosowania sankcji w zakresie płatności bezpośrednich - w przypadku gdy podjęto działania w gospodarce rolnej niezgodnie z ustaleniami planu zadań ochronnych.

Nie wskazano potrzeby sporządzenia planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Jeleniewo PLH200001.

Zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.), niniejsze zarządzenie zostało uzgodnione z Wojewodą Podlaskim (uzgodnienie z dnia 29 kwietnia 2014 r.).

Mając powyższe na uwadze wydanie zarządzenia jest zasadne.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-05-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe