Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/314/14 Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 24 kwietnia 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Michałowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 poz. 645, 1318) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz. 13, Nr 228, poz. 1368) Rada Miejska w Michałowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale XVIII/163/12 z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie kreślenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Michałowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikim nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie


Bogusław Ostaszewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/ /14
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 24 kwietnia 2014.

Wykaz przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg gminnych Gminy Michałowo

Lp.

Droga

Lokalizacja przystanku

Nazwa miejscowości wg rejestru terytorialnego

Nr przystanku komunikacyjnego

Kilometraż

Strona

XXXXXX/XX

107002 B Jałówka- Zaleszany

1

107002 B

0+050

Lewa

Jałówka

107002

01

2

107002 B

0+050

Prawa

Jałówka

107002

02

3

107002 B

1+700

Prawa

Kolonia Nowosady

107002

03

4

107002 B

1+700

Lewa

Kolonia Nowosady

107002

04

5

107002 B

3+550

Prawa

Kolonia Zaleszany

107002

05

6

107002 B

3+550

Lewa

Kolonia Zaleszany

107002

06

107009 B Juszkowy Gród - Kuchmy

7

107009 B

0+200

Lewa

Juszkowy Gród

107009

01

8

107009 B

0+200

Prawa

Juszkowy Gród

107009

02

9

107009 B

1+550

Lewa

Ciwoniuki

107009

03

10

107009 B

1+535

Prawa

Ciwoniuki

107009

04

11

107009 B

3+200

Lewa

Kuchmy

107009

05

12

107009 B

3+200

Prawa

Kuchmy

107009

06

107037 B Ulica Seweryna Michałowskiego w Michałowie

13

107037 B

0+130

Prawa
Lewa

Michałowo

107037

01

droga wewnętrzna

14

-

1+850

Lewa
Prawa

Sokole

-

01

droga wewnętrzna

15

-

0+700

Lewa
Prawa

Zaleszany

-

01

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-05-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe