Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.87.2014.AK Wojewody Podlaskiego

z dnia 30 kwietnia 2014r.

stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach Nr XLVII/519/2014 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Wylotowej w Suwałkach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach Nr XLVII/519/2014 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Wylotowej
w Suwałkach.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 26 marca 2014 r. Rada Miejska w Suwałkach podjęła uchwałę Nr XLVII/519/2014
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania terenu położonego przy ulicy Wylotowej
w Suwałkach.

Przeprowadzona analiza wykazała, iż przedmiotowa uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa, w związku z czym w dniu 24 kwietnia 2014 r. wszczęte zostało postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia jej nieważności.

W trakcie postępowania nadzorczego dotyczącego przedmiotowej uchwały, organ nadzoru stwierdził, że uchwała została podjęta z naruszeniem art. 28 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1446) w związku z § 3 pkt
2 oraz § 7 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r., Nr 164, poz. 1587).

Zgodnie z § 3 pkt 2 ww. rozporządzenia projekt tekstu planu miejscowego zawierać powinien określenie granic obszaru objętego uchwałą. Jednocześnie § 7 pkt 3 cyt. rozporządzenia stanowi, iż projekt rysunku planu miejscowego powinien zawierać m.in. granice obszaru objętego planem miejscowym

Tymczasem analiza przedłożonej organowi nadzoru uchwały wykazała, iż załącznik graficzny do uchwały nie zawiera wyrysowanej granicy terenu objętego planem, pomimo tego, że tę granicę przewidziano w legendzie mapy.

Wskazać należy, iż granice obszaru miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyznaczają zasięg terytorialny obowiązywania planu, zatem powinny być jak najbardziej precyzyjne, wykluczające ewentualne wątpliwości co do tego, czy dana nieruchomość podlega ustaleniom planu, czy nie.

Rada Miejska w Suwałkach nie określając w podjętej uchwale granic obszaru objętego planem miejscowym, naruszyła zasady sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, co w świetle art. 28 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym skutkuje nieważnością uchwały w całości.

Zasady sporządzania aktu planistycznego, dotyczą problematyki merytorycznej, a więc zawartości aktu planistycznego (część tekstowa i graficzna), zawartych w nim ustaleń, a także standardów dokumentacji planistycznej. W tym konkretnym przypadku naruszenie zasad sporządzania planu, dotyczy jego zawartości w zakresie załącznika graficznego.

Organ nadzoru nie podzielił przedłożonych w toku prowadzonego postępowania nadzorczego przez Prezydenta Miasta Suwałk wyjaśnień (pismo znak: AGP-RU- 7321/15.1.16.2014 z dnia
23 kwietnia 2014 r.), jakoby brak wyrysowanych granic był wynikiem jedynie błędy technicznego.
W przesłanym piśmie stwierdził on m.in., iż: "projekt miejscowego planu, który podlegał uzgodnieniu oraz wyłożeniu do publicznego wglądu był właściwie wykonany, a rysunek planu, stanowiący złącznik graficzny miał wyrysowaną granicę opracowania".

Prezydent przedłożył ponadto organowi nadzoru 2 załączniki graficzne - tj. załącznik biorący udział w toczącej się procedurze planistycznej (podlegający m.in. opiniowaniu czy uzgadnianiu przez właściwe podmioty) oraz załącznik (bez zakreślonych granic planu) nad którym procedowała Rada Miejska w Suwałkach i który poddany został pod głosowanie.

Z przedłożonych wyjaśnień jednoznacznie wynika bowiem, iż Rada Miejska w Suwałkach mocą podjętej uchwały Nr XLVII/519/2014 uchwaliła plan miejscowy, którego załącznik graficzny nie zawierał wyrysowanej granicy terenu objętego planem. Wskazać należy, iż organ nadzoru ocenia w ramach przyznanej mu kompetencji nadzorczej akt prawny w brzmieniu uchwalonym przez organ stanowiący. W tym przypadku bez znaczenia dla oceny legalności uchwały pozostaje fakt, iż wcześniej projekt planu (załącznika graficznego) określał jego granice.

Na niniejsze rozstrzygnięcie służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

Informuję, że rozstrzygniecie nadzorcze wstrzymuje wykonanie uchwały z mocy prawa, z dniem jego doręczenia.

Otrzymuje:

Rada Miejska w Suwałkach

z up. Wojewody Podlaskiego
Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli


Aneta Kuberska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-05-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe