Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/470/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego

z dnia 28 kwietnia 2014r.

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wysokie Mazowieckie oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.[1])), w związku z art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.[2])) i art. 22 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyznacza się aglomerację Wysokie Mazowieckie o równoważnej liczbie mieszkańców 11200, obejmującą obszar miasta Wysokie Mazowieckie, granice której przedstawia mapa w skali 1:10 000, stanowiąca załącznik do uchwały.

§ 2. Likwiduje się aglomerację Wysokie Mazowieckie o równoważnej liczbie mieszkańców 84000, wyznaczoną rozporządzeniem Nr 47/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wysokie Mazowieckie (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 87, poz. 1086).

§ 3. Traci moc rozporządzenie Nr 47/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wysokie Mazowieckie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Sejmiku


Bogdan Dyjuk


Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/470/14
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 28 kwietnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik do UCHWAŁY NR XXXIX/470/14
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wysokie Mazowieckie oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951, poz. 1513, z 2013 r. poz. 21, poz. 165.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-05-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe