Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/471/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego

z dnia 28 kwietnia 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.[1])) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.[2])), uchwala się co następuje:

§ 1. W statucie Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXIV/291/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 350 z późn. zm.[3])), wprowadza się następującąe zmiany:

1) w § 5:

a) w ust. 2 w pkt 6 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu: "7) udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (ambulatoryjnej i wyjazdowej). ",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Zakład może także wykonywać działalność gospodarczą w zakresie:

1) usług diagnostycznych,

2) udzielania świadczeń zdrowotnych innych niż finansowane ze środków publicznych,

3) wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i gruntów,

4) prowadzenia działalności handlowej,

5) płatnego parkingu,

6) świadczenia usług i produkcji przez komórki organizacyjne Szpitala,

7) produkcji leków,

- pod warunkiem, że działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia.";

2) w § 10:

a) w pkt 1 lit v skreśla się tiret drugie w brzmieniu: "Ambulatorium "

b) w pkt 1 lit w otrzymuje brzmienie:

Apteka Szpitalna:

- Pracownia cytostatyków,

- Pracownia leku jałowego,

- pracownia płynów infuzyjnych",

c) w pkt 2 lit a:

- skreśla się tiret trzydzieste pierwsze w brzmieniu: "Poradnia Leczenia Jaskry ",

- skreśla się tiret trzydzieste dziewiąte w brzmieniu: "Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy dla dzieci i młodzieży ",

- skreśla się tiret czterdzieste w brzmieniu: "Poradnia Alergologiczna dla dorosłych ",

d) w pkt 2 lit. b w ostatnim tiret kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się kolejny tiret w brzmieniu:

Ambulatorium.";

3) w § 11 skreśla się pkt 8,

4) w § 12 skreśla się pkt 6.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Sejmiku


Bogdan Dyjuk


[1]) Zmiana ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r., poz. 645.

[2]) zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłosozne w Dz. U. z 2014 r., poz. 24.

[3]) zmiany uchwały zostały ogłosozne w Dz. Urz. Woj. podl. z 2013 r., poz. 2183, poz. 3380 i z 2014 r., poz. 947.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-05-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe