Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/472/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego

z dnia 28 kwietnia 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.[1])) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.[2])), uchwala się co następuje:

§ 1. W statucie Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXV/304/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 1464 z późn. zm.[3])), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 ust. 2 w pkt 12 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu: "13) udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (ambulatoryjnej i wyjazdowej) ",

2) w § 10 dz. II:

a) w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

Oddział Chorób Wewnętrznych, Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Endokrynologii,

a) Pracownia kardiologicznych badań nieinwazyjnych",

b) w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Odcinkiem Diabetologii,

a) Pracownia endoskopii gastroenterologicznej",

c) w ust. 2 w pkt 20 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 21 w brzmieniu:

Ambulatorium.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Sejmiku


Bogdan Dyjuk


[1]) Zmiana ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r., poz. 645.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r., poz. 24.

[3]) Zmiana uchwały została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r., poz. 2571.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-05-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe