Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/473/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego

z dnia 28 kwietnia 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.[1])) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.[2])), uchwala się co następuje:

§ 1. W statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXV/302/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 1463), wprowadza się następującą zmianę:

1) w § 9 ust. 1 w pkt 11 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu: "12) Dział Farmacji. "

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Sejmiku


Bogdan Dyjuk


[1]) Zmiana ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r., poz. 645.

[2]) zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłosozne w Dz. U. z 2014 r., poz. 24.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-05-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe