Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/245/14 Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 31 marca 2014r.

w sprawie regulaminu targowiska gminnego „Mój Rynek” w Czyżewie

Tekst pierwotny

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 11, art.18 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594[1]))

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin targowiska gminnego "Mój Rynek" w Czyżewie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czyżewa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Witold Sienicki


Załącznik do Uchwały Nr XXXV/245/14
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 31 marca 2014 r.

Regulamin gminnego targowiska "Mój Rynek" w Czyżewie

§ 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z targowiska gminnego "Mój Rynek" zlokalizowanego w Czyżewie przy ul. Cichej, zwanego dalej targowiskiem.

§ 2. 1. Właścicielem targowiska jest Gmina Czyżew.

2. Targowisko administrowane jest przez Urząd Miejski w Czyżewie.

3. Nadzór nad targowiskiem sprawuje Burmistrz Czyżewa a w jego imieniu Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Czyżewie.

4. Osobą odpowiedzialną za ład i porządek na targowisku jest inkasent targowiska.

§ 3. 1. Handel na targowisku dozwolony jest na zasadach określonych przepisami prawa i niniejszym regulaminem.

2. Targowisko czynne jest w każdy wtorek w godzinach 6.00 - 11.00.

§ 4. Uprawnionymi do prowadzenia handlu na targowisku są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej, które uiściły należną opłatę targową.

§ 5. Osoby prowadzące handel na targowisku są obowiązane do przestrzegania regulaminu targowiska oraz przepisów przeciwpożarowych i sanitarno-epidemiologicznych.

§ 6. 1. Na targowisku mogą być sprzedawane wszystkie towary z wyjątkiem:

1) napojów alkoholowych;

2) nafty, benzyny, smarów, trucizn;

3) środków farmakologicznych i materiałów medycznych;

4) broni, amunicji, materiałów pirotechnicznych i wybuchowych;

5) grzybów świeżych i suszonych nie posiadających atestów określonych przez odrębne przepisy;

6) przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub wykroczenia,

7) innych artykułów, których sprzedaż zabroniona jest na podstawie odrębnych przepisów.

§ 7. Co najmniej połowa utwardzonej powierzchni handlowej targowiska przeznaczona jest pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych.

§ 8. Miejsca sprzedaży produktów spożywczych, w tym ruchome pomieszczenia na środkach transportowych powinny spełniać w zależności od rodzaju danego produktu odpowiednie wymogi określone w:

1) Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz.U. z 2007r. Nr 5, poz. 38),

2) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych (Dz.U. Nr 112, poz. 774),

3) rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych.

§ 9. 1. Miejsca sprzedaży wyznacza inkasent targowiska.

2. Zainteresowanie sprzedawcy mogą rezerwować miejsca na całym placu na podstawie zawartych umów dzierżawy.

3. Zainteresowanie sprzedawcy mogą rezerwować miejsca na całym placu na podstawie zawartych umów dzierżawy.

4. Miejsce sprzedaży nie może być wyznaczone na jezdni i przejściu przeznaczonym do ruchu lub w sposób hamujący ruch.

§ 10. 1. Do ważenia lub mierzenia towarów mogą być używane wyłącznie narzędzia pomiarowe dostosowane do jednostek miar obowiązujących w obrocie towarowym.

2. Narzędzia pomiarowe używane na targowisku powinny mieć ważną cechę legalizacyjną oraz powinny być ustawione lub użytkowane w ten sposób, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności ważenia oraz mierzenia.

§ 11. Sprzedający ma obowiązek uiszczenia dziennej opłaty targowej i uzyskania dowodu jej wpłaty w dniu sprzedaży.

§ 12. Sprzedający ma prawo do korzystania z urządzeń targowiska.

§ 13. Sprzedający jest zobowiązany do pozostawienia miejsca sprzedaży w należytym porządku.

§ 14. 1. Dzienną opłatę targową pobiera inkasent targowiska wyznaczony przez Radę Miejską w Czyżewie.

2. Wysokość stawek dziennej opłaty targowej określa odrębna uchwała Rady Miejskiej w Czyżewie.

3. Inkasent dokonując poboru opłaty targowej wydaje pokwitowanie na blankietach opatrzonych okrągłą pieczęcią Urzędu Miejskiego w Czyżewie ze skasowanym dniem i miesiącem.

§ 15. 1. Prawo kontroli dowodów uiszczenia opłaty targowej mają pracownicy Urzędu Miejskiego w Czyżewie upoważnieni przez Burmistrza Czyżewa.

2. Na żądanie kontrolującego, sprzedający ma obowiązek okazać dowód uiszczenia opłaty targowej.

3. Za brak ważnego dowodu uiszczenia opłaty targowej uważa się blankiet ze skasowaną inną datą niż dzień sprzedaży, z mniejszym od obowiązującego nominałem, bez skasowanej daty lub inny niż prawnie obowiązujący.

§ 16. Osoby winne naruszeń niniejszego regulaminu ponoszą odpowiedzialność na podstawie przepisów prawa o wykroczeniach oraz innych przepisów szczególnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Witold Sienicki


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-05-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe