Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XL/230/14 Rady Gminy Łomża

z dnia 23 kwietnia 2014r.

w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627), po dokonaniu uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku, Rada Gminy Łomża uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Pozbawia się statusu pomnika przyrody 1 drzewo gat. lipa drobnolistna (Tilia cordata) znajdujące się na terenie działki oznaczonej nr geod. 135/1 w obrębie gruntów wsi Konarzyce, gm. Łomża, wchodzącego w skład Pomnika przyrody nr 77.ł - Lipy drobnolistne w skład którego wchodzi 105 drzew gat. lipa drobnolistna (Tilia cordata). Pomnik przyrody powołany Zarządzeniem Wojewody Łomżyńskiego Nr 54/82 z dnia 26 października 1982 r. w sprawie uznania niektórych tworów przyrody za pomniki przyrody na terenie woj. łomżyńskiego.

2. Po dokonaniu zniesienia statusu pomnika przyrody 1 drzewa gat. lipa drobnolistna (Tilia cordata), oraz w wyniku inwentaryzacji zleconej przez Gminę, w skład pomnika przyrody będą wchodziły 104 gat. lipa drobnolistna (Tilia cordata).

3. Pozbawienie statusu pomnika przyrody następuje z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa lokalnego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łomża.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Barbara Cychol

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-05-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe