Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LVI/417/14 Rady Miejskiej w Sokółce

z dnia 24 kwietnia 2014r.

w sprawie nadania nazwy ulicy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 ) Rada Miejska w Sokółce uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się nazwę " Krzysztofa Jakuba Putry " nowej ulicy, położonej w obrębie miasta Sokółka, stanowiącej ulicę gminną.

§ 2. Szczegółowe położenie ulicy określa załącznik Nr 1, stanowiący integralną część uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik do Uchwały Nr LVI/417/14
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 24 kwietnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-05-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe