Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/240/2014 Rady Gminy Bielsk Podlaski

z dnia 25 kwietnia 2014r.

w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645, poz. 1318, poz. 379) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96 poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378; z 2014 r. poz. 40) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty zajęte pod cmentarze wojenne, za wyjątkiem gruntów zajętych na cmentarze wojenne, które korzystają ze zwolnienia na podstawie innych ustaw.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielsk Podlaski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Walenty Gałuszewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-05-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe