Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/132/14 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych

z dnia 25 kwietnia 2014r.

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r., poz. 379) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, poz. 509) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020, który stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady


Bogdan Józef Dąbrowski


Załącznik do Uchwały Nr XXV/132/14
Rady Gminy w Kołakach Kościelnych
z dnia 25 kwietnia 2014 r.

PROGRAM OSŁONOW Y W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

"POMOC GMINY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" NA LATA 2014-2020

I. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU

Podstawą realizacji Programu Osłonowego "Pomoc gminy w zakresie dożywiania", zwanego dalej "Programem" jest art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, poz. 509), zwanej dalej "ustawą o pomocy społecznej".

Przepis tez zezwala na podejmowanie innych niż wymienione w art. 17 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizację programów osłonowych, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych.

Program "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy o pomocy społecznej.

Program jest utworzony i przyjęty przez Radę Gminy Kołaki Kościelne w związku ustanowieniem przez Radę Ministrów wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r., poz. 1024).

Niniejszy Program będzie realizowany w latach 2014-2020 i obejmie swoim zasięgiem mieszkańców Gminy Kołaki Kościelne.

II. CEL PROGRAMU

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.

Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie:

· poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach;

· poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży;

· kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa. Jej celem jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wkracza, więc w sytuację osób i rodzin wtedy, gdy nie są one w stanie pokonać trudności życiowych własnym działaniem.

Mając powyższe na względzie, niniejszy Program rozszerzy działania Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie realizacji zadań obowiązkowych gminy, a w szczególności art. 48 ust. 4 i ust. 5 ustawy o pomocy społecznej. Przepis art. 48 ust. 4 stanowi, iż pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić, zaś art. 48 ust. 5 mówi, iż pomoc, o której mowa w ust. 4, przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków.

Ideą Programu jest, aby uczeń albo dziecko, które wyraziło chęć zjedzenia posiłku skorzystało, w dni nauki w szkole, z pomocy w formie gorącego posiłku. Pomoc przyznawana będzie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wówczas dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.

Program jest elementem polityki społecznej Gminy Kołaki Kościelne w zakresie wsparcia rodzin o niskich dochodach w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka

III. OCENA SYTUACJI WARUNKUJĄCA REALIZACJĘ PROGRAMU

W 2013 roku na terenie gminy Kołaki Kościelne wsparciem w zakresie dożywiania objęto 136 osób. W ramach realizowania dożywiania w 2013 roku w trybie udzielania pomocy w postaci posiłku bez wydawania decyzji administracyjnej oraz przeprowadzania wywiadu środowiskowego objęto wsparciem 16 uczniów, którym udzielono 1917 świadczeń na kwotę 7285 zł.

Ubóstwo rodzin, zjawisko niedożywiania dzieci i uczniów, a także znaczne wydatki na żywność pogarszają standard życia rodzin, a tym samym ograniczają możliwość zabezpieczenia pozostałych podstawowych potrzeb życiowych pozostających na ich utrzymaniu dzieci. Wobec tego objęcie dzieci i uczniów zgłaszających chęć zjedzenia posiłku pozwoli na zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb żywieniowych.

Dzieci spędzają przeciętnie 5-6 godzin poza domem, a doliczając do tego dojazdy, czas ten znacznie się wydłuża. Pochodzące z rodzin ubogich, dotkniętych bezrobociem, niepełnosprawnością, bezradnością w sprawach opiekuńczo - wychowawczych lub innymi dysfunkcjami, często z domów wychodzą do szkoły bez śniadania.

Realizacja niniejszego Programu pozwoli na zminimalizowanie zjawiska niedożywienia dzieci na terenie Gminy Kołaki Kościelne.

Doświadczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych z lat poprzednich, w zakresie realizacji niepieniężnych form pomocy wskazują, iż takie rozwiązania postrzegane są w odbiorze społecznym jako właściwe i gwarantujące racjonalne wykorzystywanie środków finansowych przeznaczonych na pomoc społeczną

W tym stanie rzeczy oraz wobec wymogów ustanowienia programu osłonowego na poziomie gminy staje się jak najbardziej zasadne wprowadzenie niniejszego programu osłonowego.

IV. PODMIOTY REALIZUJĄCE PROGRAM

Program realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych jako samorządowa jednostka pomocy społecznej we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi gminy (szkoły podstawowe, gimnazja) oraz szkołami lub przedszkolami prowadzonymi przez inne samorządy gminne albo podmiotami prowadzącymi szkoły lub przedszkola do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu gminy Kołaki Kościelne. Koordynatorem programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych.

V. ZAKRES PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY PROGRAMU

W ramach programu udziela się wsparcia:

· dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;

· uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.

Przyznanie takiej pomocy odbywa się, bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego. Przy czym liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w ww. sposób, nie może przekroczyć 20 % liczby i uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

VI. FINANSOWANIE PROGRAMU

Program jest finansowany z środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

VII. MONITORING PROGRAMU

Z realizacji programu sporządzana jest kwartalna i roczna informacja, będąca elementem składowym rozliczania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 przyjętego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. (M. P. z 2013 r., poz. 1024).

Przewodniczący Rady


Bogdan Józef Dąbrowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-05-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe