Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/174/14 Rady Gminy Klukowo

z dnia 23 kwietnia 2014r.

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Sobolewo

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U z 2013 r. poz. 594, zm. poz.645, poz. 1318 z 2014 r. poz. 379) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa, uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Sołectwa Sobolewo stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr 59/XVI/96 Rady Gminy Klukowo z dnia 29 kwietnia 1996 r. w sprawie nadania statutu sołectwom ( Dz. Urz. Woj. Łomżyńskiego Nr 18 poz.50 zm. Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003 r. Nr 46 poz. 992 ).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Tymiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/174/14
Rady Gminy Klukowo
z dnia 23 kwietnia 2014 r.

Statut Sołectwa Sobolewo.

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne.

§ 1. 1. Ilekroć w Statucie jest mowa o:

1) Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Sobolewo.

2) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Klukowo;

3) Radzie Gminy - należy przez to rozumieć Radę Gminy Klukowo;

4) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Klukowo;

5) Komisji Rewizyjnej - należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Gminy Klukowo;

6) Statucie Gminy - należy przez to rozumieć Statut Gminy Klukowo;

7) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Sołectwa Sobolewo.

8) Sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa wsi Sobolewo;

9) Radzie sołeckiej - należy przez to rozumieć Radę Sołecką wsi Sobolewo,

10) Zebraniu Wiejskim - należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie Sołectwa Sobolewo;

11) Urzędzie Gminy - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Klukowo;

12) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.),

13) ustawie o funduszu sołeckim - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim ( Dz. U. Nr 52 poz. 420 ).

§ 2. 1. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy o samorządzie gminnym;

2) Statutu Gminy stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVIII/113/13 Rady Gminy Klukowo z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Klukowo (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 2567);

3) postanowień niniejszego statutu.

Rozdział 2.

Nazwa i obszar sołectwa.

§ 3. Sołectwo jest jednostka pomocniczą Gminy Klukowo i nosi nazwę Sołectwo.

§ 4. Sołectwo nie posiada osobowości prawnej.

§ 5. Sołectwo stanowią mieszkańcy zamieszkali we wsi Sobolewo.

§ 6. Rada Gminy w drodze uchwały może tworzyć, łączyć i dzielić sołectwa oraz ustalać ich granice na zasadach określonych w Statucie Gminy.

Rozdział 3.

Zasady i tryb wyborów organów sołectwa.

§ 7. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Wójt.

2. Wybory odbywają się w terminie nie później niż 3 miesiące od daty pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy.

§ 8. 1. Zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje Wójt ustalając miejsce, datę i godzinę zebrania.

2. Informację o zebraniu wywiesza się na tablicy ogłoszeń w sołectwie nie później niż 7 dni przed ustaloną data zebrania.

3. Wójt lub wyznaczona przez niego osoba dokonuje otwarcia zebrania, stwierdza jego prawomocność a następnie dokonuje wyboru przewodniczącego zebrania który dalej poprowadzi obrady.

4. Porządek obrad zebrania powinien zawierać w szczególności:

1) wybór Przewodniczącego zebrania,

2) wybór Komisji Skrutacyjnej,

3) wybór Sołtysa,

4) wybór Rady Sołeckiej.

§ 9. 1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecność, potwierdzona podpisem na liście obecności, co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu zebrania.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano quorum określonego w ust. 1 wybory przeprowadza się w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, tego samego dnia po upływie 30 minut od godziny zwołania zebrania w pierwszym terminie.

§ 10. 1. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym, bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

2. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

3. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru Sołtysa, w drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.

§ 11. 1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie 3 osobowym, wybranym w głosowaniu jawnym spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem Komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.

2. Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej wybierają spośród siebie członkowie w głosowaniu jawnym.

§ 12. 1. Komisja w celu przeprowadzenia głosowania i wyboru Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej, sporządza karty do głosowania. Na kartach oznaczonych pieczęcią Urzędu Gminy Klukowo umieszcza nazwiska kandydatów w kolejności zgłoszeń.

2. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy sołectwa głosują na wybranego przez siebie kandydata pozostawiając nieskreślone jego nazwisko na karcie do głosowania, skreślając jednocześnie nazwiska wszystkich pozostałych kandydatów.

3. W wyborach do Rady Sołeckiej można głosować na liczbę kandydatów określoną w statucie, pozostawiając na karcie do głosowania nazwiska wybranych kandydatów bez skreśleń.

§ 13. 1. Na sołtysa i do Rady Sołeckiej wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów.

2. W przypadku głosowania na jednego kandydata na Sołtysa lub na tylu kandydatów do Rady Sołeckiej ilu jest wybieranych do Rady, wybory przeprowadza się, z tym że tego kandydata na Sołtysa lub kandydatów do Rady Sołeckiej uważa się za wybranych, jeżeli w głosowaniu otrzymali więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.

3. W przypadku nie obsadzenia mandatu Sołtysa lub mandatów członków Rady Sołeckiej w związku z uzyskaniem przez kolejnych kandydatów równej ilości głosów, lub nie uzyskaniem wymaganej liczby głosów o których mowa w ust. 2 przeprowadza się wybory ponowne lub uzupełniające spośród tych lub innych kandydatów aż do skutku na zasadach określonych w § 12.

§ 14. Po zakończeniu głosowania Komisja Skrutacyjna sporządza protokół, podpisuje i podaje wyniki. Dokumenty z przeprowadzonych wyborów Komisja przekazuje Przewodniczącemu zebrania, które stanową załącznik do Protokołu zebrania.

§ 15. 1. W przypadku gdy Sołtys lub członkowie Rady Sołeckiej nie wywiązują się ze swych obowiązków, utracili zaufanie mieszkańców sołectwa, nie przestrzegają statutu, zebranie wiejskie może odwołać ich przed upływem kadencji na pisemny i uzasadniony wniosek:

1) co najmniej 1/4 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa,

2) Wójta.

2. Odwołanie Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej powinno być poprzedzone wysłuchaniem zainteresowanego lub zainteresowanych, chyba że wiedział / wiedzieli o terminie zebrania i nie stawił się / nie stawili się. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

§ 16. 1. Mandat Sołtysa i członka Rady Sołeckiej wygasa wskutek:

1) złożenia pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji,

2) odwołania przed upływem kadencji,

3) śmierci.

2. Rezygnacji z mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej składana jest Wójtowi w formie pisemnej.

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej, Wójt w terminie 30 dni od daty wygaśnięcia mandatu zarządza przeprowadzenie wyborów uzupełniających.

4. Wybory uzupełniające odbywają się według zasad określonych w niniejszym statucie.

§ 17. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej wybrani w wyborach uzupełniających pełnią swoje funkcje do końca kadencji i do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego Sołtysa i Radę Sołecką.

§ 18. Wyborów przedterminowych i uzupełniających Sołtysa i członków Rady Sołeckiej nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 6 miesięcy.

§ 19. 1. Każdy mieszkaniec sołectwa mający czynne prawo wyborcze może w ciągu 7 dni od dnia wyboru wnieść protest przeciwko wyborom, jeżeli naruszone zostały postanowienia statutu.

2. Protest rozpatruje Rada Gminy na najbliższej sesji od daty wniesienia i podejmuje uchwałę o odrzuceniu protestu lub unieważnieniu wyborów.

Rozdział 4.

Organizacja i zadania organów sołectwa.

§ 20. 1. Organami sołectwa są :

1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwałodawczy,

2) Sołtys jak organ wykonawczy.

2. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka w składzie 3 osobowym.

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata począwszy od dnia wyboru i kończy się z momentem wyboru nowych organów sołectwa.

§ 21. 1. Do zakresu działania sołectwa należą sprawy publiczne o charakterze i znaczeniu lokalnym.

2. Do zadań sołectwa należy w szczególności:

1) udział w rozpatrywaniu wszystkich spraw istotnych dla funkcjonowania sołectwa,

2) organizację wspólnych prac na rzecz sołectwa w zakresie utrzymania porządku, poprawienia estetyki, upowszechniania kultury i sportu,

3) kształtowanie zasad współżycia społecznego poprzez udział społeczności lokalnej w zakresie pomocy sąsiedzkiej.

§ 22. 1. Zadania sołectw realizowane są w szczególności poprzez:

1) współpracę z organami i instytucjami w zakresie opiniowania spraw dotyczących mieszkańców sołectwa,

2) podejmowanie działań do wykonania prac na rzecz sołectwa lub jego mieszkańców,

3) inicjowanie i udział w organizowaniu imprez o charakterze kulturalno-oświatowym, promocyjnym.

2. Organy sołectwa realizują zadania poprzez:

1) podejmowanie uchwał i zarządzeń w sprawach sołectwa w ramach posiadanych kompetencji,

2) opiniowanie spraw o istotnym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa i należących do zakresu działania sołectwa,

3) wystąpienie z wnioskiem do organów gminy i instytucji o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości i kompetencje sołectwa.

§ 23. 1. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy:

1) wybór i odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej,

2) podejmowanie uchwał,

3) wyrażanie opinii w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców,

4) decydowanie o przeznaczeniu funduszu sołeckiego,

5) przyjmowanie w zarządzanie mienia komunalnego od gminy,

6) dysponowanie mieniem sołectwa lub mieniem Gminy będącym w posiadaniu sołectwa.

§ 24. 1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb.

2. Zebranie wiejskie z zastrzeżeniem § 8 ust. 1 i § 16 ust.3 zwołuje Sołtys:

1) z własnej inicjatywy lub z inicjatywy Rady Sołeckiej,

2) na pisemne żądanie co najmniej 1/10 mieszkańców,

3) z inicjatywy Rady Gminy,

4) na wniosek Wójta.

3. Informację o Zebraniu Wiejskim z zastrzeżeniem § 8 ust.2, podaje Sołtys do publicznej wiadomości mieszkańców sołectwa poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w sołectwie, co najmniej 3 dni przed datą jego zwołania.

4. Zawiadomienie o zebraniu powinno zawierać informację, na czyj wniosek zebranie jest zwołane, określenie daty, godziny i miejsca zebrania oraz proponowany porządek obrad.

§ 25. 1. Zebranie wiejskie jest ważne, zdolne do podejmowania uchwał, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim prawidłowo zawiadomieni i bierze w nim udział co najmniej 1/4 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

2. O ile w wyznaczonym terminie w Zebraniu Wiejskim nie uczestniczy wymagana liczba mieszkańców o której mowa w ust. 1 zebranie przeprowadza się w II turze zebrania bez względu na liczbę jego uczestników i może się ono odbyć w tym samym dniu, po upływie 15 minut.

§ 26. 1. Zebranie wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom, z wyjątkiem § 8 ust.3, wskazując osobę do protokołowania.

2. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

3. Z zebrania wiejskiego sporządza się protokół, który podpisuje Sołtys i protokolant. Do protokołu załącza się listę obecności, podjęte uchwały, opinie i inne materiały, które wpłynęły na przebieg obrad.

4. Sołtys jeden egzemplarz protokołu z załącznikami dostarcza Wójtowi w terminie 7 dni.

§ 27. 1. Do zadań sołtysa należy zarządzanie bieżącymi sprawami Sołectwa, realizacja uchwał Zebrania Wiejskiego oraz wykonywanie czynności określonych niniejszym statutem.

2. Sołtys bierze udział w sesjach Rady Gminy, gdzie przysługuje mu prawo wystąpienia z głosem doradczym, zgłaszania wniosków w imieniu Zebrania Wiejskiego, spraw bieżących dotyczących sołectwa oraz informuje mieszkańców o pracy Wójta i Rady Gminy.

3. Sołtys wykonuje inne zadania wynikające z mocy ogólnie obowiązujących przepisów między innymi w zakresie obronności i ochrony przeciwpożarowej, ustawy o funduszu sołeckim, inkasa podatków i opłat lokalnych dla których organem podatkowym jest Wójt oraz doręczanie pism za pokwitowaniem.

4. Sołtysowi za udział w sesjach przysługuje dieta, a za pracę inkasenta prowizja, w wysokości i na zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Gminy.

§ 28. 1. Rada Sołecka ma za zadanie wyłącznie wspomaganie działalności Sołtysa jako organu wykonawczego sołectwa.

2. Rada Sołecka jest organem opiniodawczym i doradczym Sołtysa.

§ 29. W czasie krótkotrwałej nieobecności sołtysa lub niemożności wykonywania obowiązków ich pełnienie przejmuje Rada Sołecka.

Rozdział 5.

Zakres zadań przekazywanych sołectwu przez gminę oraz sposób ich realizacji.

§ 30. 1. Rada Gminy w porozumieniu i za zgodą wójta może przekazać do korzystania sołectwu składniki mienia komunalnego, stanowiącego własność gminy.

2. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego w zakresie zwykłego zarządu a w szczególności:

1) załatwianie bieżących spraw związanych ze zwykłą eksploatacją mienia,

2) utrzymanie mienia w stanie niepogorszonym,

3) korzystanie z niego w celu realizacji zadań statutowych.

§ 31. 1. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu.

2. Wójt określa w projekcie budżetu na dany rok wielkość środków finansowych przeznaczonych do dyspozycji sołectwa uwzględniając stan tych środków w ramach funduszu sołeckiego, o ile fundusz taki na rok następny zostanie wyodrębniony.

3. Sołectwo otrzymuje środki finansowe, o których mowa w ust.2 do swojej dyspozycji w drodze uchwały Rady Gminy, w ramach budżetu gminy na dany rok budżetowy i środki te są w danym roku przeznaczane do dyspozycji sołectwa w ramach funduszu sołeckiego.

§ 32. 1. Podstawą do korzystania przez sołectwo ze środków finansowych z budżetu gminy jest sporządzenie i przedstawienie Wójtowi wniosku o uwzględnienie wydatków sołectwa w ramach funduszu sołeckiego, o ile fundusz taki zostanie wyodrębniony.

2. Określenie i charakter przedsięwzięć, jakie mogą być realizowane w sołectwie określa ustawa o funduszu sołeckim.

3. Obsługę gospodarki finansowej sołectwa zapewnia Wójt.

Rozdział 6.

Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów sołectwa.

§ 33. 1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

2. W sprawach dotyczących wydatków środków funduszu sołeckiego stosuje się zasady i procedury z zakresu nadzoru określone w ustawie o funduszu sołeckim.

§ 34. 1. Organami nadzoru nad organami sołectwa są: Rada Gminy i Wójt.

2. Kontrolę gospodarki finansowej sołectwa sprawuje Wójt.

3. Rada Gminy kontroluje działalność organów sołectwa za pomocą komisji rewizyjnej Rady Gminy.

4. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji i danych dotyczących funkcjonowania sołectwa, mogą dokonywać wizytacji i uczestniczyć w posiedzeniach Zebrania Wiejskiego i Rady Sołeckiej.

5. Rada Gminy może uchylić rozstrzygnięcie organu Sołectwa z powodu jego sprzeczności z prawem lub uchwałą organu gminy.

Rozdział 7.

Postanowienia końcowe.

§ 35. Zmian statutu dokonuje Rada Gminy w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

§ 36. W przypadkach spornych postanowienia statutu interpretuje wiążąco Rada Gminy.

§ 37. 1. Sołectwo posługuje się pieczęcią Sołtysa i Rady Sołeckiej.

2. Osoba pełniąca funkcję sołtysa umieszcza na budynku mieszkalnym tablicę z napisem SOŁTYS.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-05-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe