Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVIII/356/14 Rady Miasta Grajewo

z dnia 29 kwietnia 2014r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat w Żłobku prowadzonym przez miasto Grajewo

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379 ), art. 58 ust. 1 w związku z art. 12 ust. 2 i 3 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1457 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się opłatę za pobyt dziecka w Żłobku do 10 godzin dziennie w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu.

2. Ustala się dodatkową opłatę za wydłużony pobyt dziecka w Żłobku, powyżej 10 godzin dziennie w wysokości 3,50 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki.

3. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku w wysokości 8 zł dziennie.

§ 2. Zwalnia się z opłaty za wyżywienie rodziców dzieci uczestników projektu pod nazwą "Utworzenie Żłobka w Grajewie Nr POKL.01.05.00-00-460/12 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.5. Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XI/75/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym prowadzonym przez Miasto i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie ( Dz. Urz. Woj. Podla. Nr 230, poz. 2721 ).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie 1 września 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Grzegorz Curyło

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-05-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe