Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 196/XXXVII/14 Rady Miasta Zambrów

z dnia 29 kwietnia 2014r.

w sprawie ustalenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 19 pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. opłatach i podatkach lokalnych (Dz. U. z 2010 Nr 95, poz. 613, Nr 96 poz. 620, Nr 225, poz.1461, Nr 226 poz.1475, z 2011 r Nr 102, poz. 584, Nr 112 poz. 654, Nr 171 poz.1016, Nr 232 poz. 1378, z 2014 r. poz. 40) Rada Miasta Zambrów uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowisku przy ul. Wyszyńskiego 14 w Zambrowie w niedziele.

§ 2. Ustala się inkasenta opłaty targowej w osobie Pana Janusza Nowackiego. Wynagrodzenie za inkaso ustala się w wysokości 60 % wpłaconych organowi podatkowemu kwot opłaty targowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-05-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe