Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 197/XXXVII/14 Rady Miasta Zambrów

z dnia 29 kwietnia 2014r.

w sprawie określania zasad umieszczania reklam na obiektach lub terenach będących własnością gminy Miasto Zambrów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4, art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) Rada Miasta Zambrów uchwala, co następuje:

§ 1. Umieszczanie reklam na nieruchomościach stanowiących własność gminy Miasto Zambrów może nastapić wyłącznie za zgodą właściciela lub zarządcy nieruchomości.

§ 2. 1. Za reklamę w rozumieniu niniejszej uchwały uważa się:

1) treści i emblematy o charakterze informacyjnym lub marketingowym mającym skłonić nabywcę towaru lub usługi do dokonania wyboru;

2) plakaty, hasła wyborcze i inne materiały wyborcze komitetów wyborczych lub kandydatów mających związek z zarządzonymi wyborami;

3) treści propagandowe, hasła i plakaty, których umieszczanie nie wynika z obowiązków nałożonych przepisami.

2. Reklamą nie jest tablica - szyld zawierająca w treści oznaczenie przedsiębiorcy, adres siedziby, godziny pracy, przedmiot prowadzonej działalności, umieszczony przy wejściu do budynku, lokalu w miejscu siedziby lub świadczenia usług jak również treści naniesione techniką trwałą na karoserii i plandece samochodu lub przyczepy.

§ 3. 1. Umieszczenie reklam na terenie i obiektach wymaga pisemnej zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości.

2. Umieszczanie reklam dozwolone jest tylko w sposób odpowiadający wymogom określonym w odrębnych przepisach, w szczególności z zakresu prawa budowlanego i ochrony zabytków.

3. Umieszczaniem reklamy w rozumieniu niniejszej uchwały jest:

1) umieszczenie reklamy na obiekcie budowlanym lub gruncie;

2) postawienie samochodu lub przyczepy z umieszczonymi na nich tablicami, plakatami lub hasłami reklamowymi na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zambrów na okres dłuższy niż 5 godzin.

§ 4. 1. Zgoda na umieszczenie reklamy wydawana jest na wniosek.

2. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1) Plan sytuacyjny umieszczenia reklamy na kopii mapy zasadniczej,

2) Szkic obiektu z propozycją umiejscowienia na nim reklamy,

3) Projekt graficzny reklamy z uwzględnieniem kształtu, kolorystyki, treści, wymiarów reklamy oraz rodzaju nośnika reklamy.

§ 5. 1. Podstawą umieszczenia reklamy jest umowa zawarta pomiędzy właścielem terenu lub obiektu a wnioskodawcą.

2. Umowy mogą być zawierane na czas określony do lat 3.

3. W przypadku ubiegania się wielu osób o umieszczenie reklamy w tym samym miejscu decyduje kolejność złożonych wniosków.

§ 6. Umieszczający reklamę zobowiązany jest do wnoszenia opłaty ustalonej na podstawie cennika zatwierdzonego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Zambrów.

§ 7. Reklamy mogą być umieszczane nieodpłatnie tylko w przypadku, gdy podmiotami ubiegajacymi się o jej posadowienie są: gminne jednostki organizacyjne i komunalne osoby prawne oraz organizacje, fundacje lub stowarzyszenia, które zgodnie ze statutem prowadzą działalność charytatywną, wychowawczą, kuturalno-oświatową lub sportowo-turystyczną o ile udostępnienie powierzchni reklamowej następuje w celu realizacji nie zarobkowych zadań statutowych tych podmiotów.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zambrów.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-05-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe