Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVIII/536/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 29 kwietnia 2014r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Suwałki a także określenia granic obwodów tych szkół, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na terenie Miasta Suwałk

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1270 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, poz. 979, z 2013 r. poz. 827, poz. 1265 i poz. 1317, z 2014 r. poz. 7 i poz. 290 i poz. 538) Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Suwałki, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się granice obwodów szkół, o których mowa w § 1, z wyjątkiem szkół specjalnych, mających siedzibę na terenie miasta Suwałk, przedstawione w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XIX/188/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Suwałki a także określenia granic obwodów tych szkół, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na terenie miasta Suwałk (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego, poz. 1108) zmieniona uchwałą nr XL/451/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Suwałki a także określenia granic obwodów tych szkół, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na terenie miasta Suwałk (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego, poz. 4251).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie 1 września 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach


Andrzej Paweł Chuchnowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/536/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Plan sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Suwałki

Szkoły Podstawowe

1. Zespół Szkół nr 8 w Suwałkach Szkoła Podstawowa nr 2 im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach, ul. Tadeusza Kościuszki 126,

2. Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita w Suwałkach, ul. Wojska Polskiego 13,

3. Zespół Szkół nr 9 w Suwałkach Szkoła Podstawowa nr 5 im. Alfreda Wierusza - Kowalskiego w Suwałkach, ul. Klonowa 51,

4. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach, ul. Sejneńska 12,

5. Zespół Szkół nr 7 w Suwałkach Szkoła Podstawowa nr 7 w Suwałkach, ul. Romualda Minkiewicza 50,

6. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego w Suwałkach, ul. Księdza Kazimierza Aleksandra Hamerszmita 11,

7. Zespół Szkół nr 10 w Suwałkach Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach, ul. Jerzego Antoniewicza 5,

8. Zespół Szkół nr 3 w Suwałkach Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach, ul. Szpitalna 66.

Gimnazja

1. Zespół Szkół nr 8 w Suwałkach Gimnazjum nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach, ul. Tadeusza Kościuszki 126,

2. Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach Gimnazjum nr 2 w Suwałkach, ul. Sejneńska 14,

3. Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach Gimnazjum nr 3 w Suwałkach, ul. Tadeusza Kościuszki 36/38,

4. Zespół Szkół nr 9 w Suwałkach Gimnazjum nr 4 w Suwałkach, ul. Klonowa 51,

5. Zespół Szkół nr 3 w Suwałkach Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach, ul. Szpitalna 66,

6. Zespół Szkół nr 7 w Suwałkach Gimnazjum nr 6 im. Jana Pawła II w Suwałkach, ul. Romualda Minkiewicza 50,

7. Zespół Szkół nr 10 w Suwałkach Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach, ul. Jerzego Antoniewicza 5.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/536/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

OBWODY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W MIEŚCIE SUWAŁKI

1. Obwód Zespołu Szkół nr 8 w Suwałkach Szkoły Podstawowej nr 2
im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach

Obwód obejmuje ulice:

1. Bulwarowa

2. Generała Józefa Dwernickiego

3. Hugo Kołłątaja

4. Janusza Korczaka (numery parzyste i nieparzyste od 1 do 12)

5. Tadeusza Kościuszki (numery nieparzyste od 55 do końca ulicy i parzyste od 76 do końca ulicy)

6. Ignacego Krasickiego (numery parzyste i nieparzyste od 27 do końca ulicy)

7. Miodowa

8. Muzyczna

9. Gabriela Narutowicza

10. Teofila Noniewicza (numery parzyste od 42 do końca ulicy i nieparzyste od 73 do końca ulicy)

11. Ogrodowa

12. Piękna

13. Generała Zygmunta Podhorskiego

14. Generała Kazimierza Pułaskiego (numery nieparzyste i parzyste od 1 do 29)

15. Mikołaja Reja (numery parzyste i nieparzyste od 1 do 51)

16. Władysława Stanisława Reymonta (numery parzyste od 2 do 82 i nieparzyste od 1 do 117)

17. Generała Władysława Sikorskiego

18. Stanisława Staszica (numery parzyste i nieparzyste od 58 do końca ulicy)

19. Pawła Suzina

20. Szpitalna (numery parzyste od 2 do 48 i nieparzyste od 1 do 55)

21. Zacisze

22. Zielna

23. Stefana Żeromskiego

24. Żytnia

2. Obwód Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita w Suwałkach

Obwód obejmuje ulice:

1. 24 Sierpnia

2. 41 Pułku Piechoty

3. Artyleryjska

4. Augustowska

5. Batalionów Chłopskich

6. Białostocka

7. Kapitana Stanisława Bielickiego

8. Bielskobialska

9. Bohaterów

10. Mariana Buczka

11. Budowlana

12. Bydgoska

13. Chełmska

14. Ciechanowska

15. Częstochowska

16. Czwartaków

17. Dubowo I

18. Elbląska

19. Ełcka

20. Energetyczna

21. Gdańska

22. Giżycka

23. Gołdapska

24. Gorzowska

25. Górna

26. Górnicza

27. Majora Hubala

28. Innowacyjna

29. Jeleniogórska

30. Kaliska

31. Katowicka

32. Kielecka

33. Konińska

34. Kosynierów

35. Koszalińska

36. Tadeusza Kościuszki (numery nieparzyste od 1 do 53 i parzyste od 2 do 54)

37. Krakowska

38. Krośnieńska

39. Legnicka

40. Leszczyńska

41. Leśna

42. Lotnicza

43. Lubelska

44. Łomżyńska

45. Łódzka

46. Karola Majerskiego

47. Mechaników

48. Henryka Mereckiego

49. Murarska

50. Teofila Noniewicza (numery nieparzyste od 1 do 71 i parzyste od 2 do 8)

51. Nowosądecka

52. Olecka

53. Olsztyńska

54. Opolska

55. Ostrołęcka

56. Papiernia

57. Partyzantów

58. Mariana Piekarskiego

59. Pilska

60. Piotrkowska

61. Płocka

62. Polna

63. Powstańców Śląskich

64. Powstańców Wielkopolskich

65. Poznańska

66. Przemyska

67. Rotmistrza Kazimierza Ptaszyńskiego

68. Radomska

69. Robotnicza

70. Rolnicza

71. Walerego Romana

72. Rzemieślnicza

73. Rzeszowska

74. Saperska

75. Siedlecka

76. Sieradzka

77. Skierniewicka

78. Słupska

79. Sopocka

80. Sportowa

81. Szczecińska

82. Szwoleżerów

83. Tarnobrzeska

84. Tarnowska

85. Toruńska

86. Trzydziestolecia PRL

87. Ułanów Grochowskich

88. Wałbrzyska

89. Warszawska

90. Wesoła

91. Węgorzewska

92. Wiejska

93. Wigierska

94. Włocławska

95. Kapitana Mieczysława Wojczyńskiego

96. Wojska Polskiego

97. Wrocławska

98. Zahańcze

99. Zamojska

100. Zastawie

101. Zielonogórska

102. Żniwna

oraz miejscowość z gminy Suwałki:

103. Dubowo Pierwsze (numery od 43 do 51)

3. Obwód Zespołu Szkół nr 9 w Suwałkach Szkoły Podstawowej nr 5 im. Alfreda Wierusz-Kowalskiego w Suwałkach

Obwód obejmuje ulice:

1. Akacjowa

2. Armii Krajowej

3. Karola Brzostowskiego

4. Brzozowa

5. Majora Stefana Buczyńskiego

6. Bukowa

7. Cedrowa

8. Chabrowa

9. Fryderyka Chopina

10. Cisowa

11. Czarnoziem

12. Dębowa

13. Knuta Olofa Falka

14. Grabowa

15. Jałowcowa

16. Jaśminowa

17. Jesionowa

18. Jodłowa

19. Kalinowa

20. Kasztanowa

21. Klonowa

22. Kolejowa

23. Kowieńska

24. Leszczynowa

25. Lipowa

26. Tadeusza Lutostańskiego

27. Emila Młynarskiego

28. Modrzewiowa

29. Stanisława Moniuszki

30. Nowomiejska

31. Michała Kleofasa Ogińskiego

32. Olszowa

33. Orzechowa

34. Papieża Jana Pawła II

35. Parowozowa

36. Północna

37. Prymasa Stefana Wyszyńskiego

38. Generała Kazimierza Pułaskiego (numery parzyste od 30 do końca ulicy)

39. Różana

40. Sosnowa

41. Karola Szymanowskiego

42. Świerkowa

43. Topolowa

44. Wierzbowa

45. Wileńska

46. Wiśniowa

47. Wrzosowa

48. Wylotowa

49. Zwrotnicza

4. Obwód Szkoły Podstawowej nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach

Obwód obejmuje ulice:

1. 1 Maja

2. Cicha

3. Ciesielska

4. Dąbrówka

5. Jasna

6. Klasztorna

7. Marii Konopnickiej

8. Krótka

9. Mała

10. Miła

11. Młynarska

12. Teofila Noniewicza (numery parzyste od 10 do 40B )

13. Osiedle II

14. Parkowa

15. Tadeusza Paweckiego

16. Piaskowa

17. Przemysłowa

18. Przytorowa

19. Sejneńska

20. Sianożęć

21. Składowa

22. Słoneczna

23. Spacerowa

24. Stanisława Staniszewskiego

25. Szkolna

26. Utrata

27. Utrata Krótka

28. Ludwika Waryńskiego (numery parzyste od 8 do końca ulicy i nieparzyste od 15 do końca ulicy)

oraz miejscowości z gminy Suwałki:

29. Huta

30. Krzywe

31. Mała Huta

5. Obwód Zespołu Szkół nr 7 w Suwałkach Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach

Obwód obejmuje ulice:

1. Generała Władysława Andersa

2. Białorogi (leśniczówka)

3. Alfreda Lityńskiego (numery 10, 10A, 10B, 12, 14, 16B)

4. Romualda Minkiewicza

5. Ludwika Michała Paca

6. Generała Kazimierza Pułaskiego (numery nieparzyste od 93 do końca ulicy)

7. Studzieniczne

8. Szwajcaria

9. Alfreda Wierusza - Kowalskiego

oraz miejscowości z gminy Suwałki:

10. Osinki (numery 1-7, 9-11, 13, 15-21, 23-27, 30-32, 35, 37-41)

6. Obwód Szkoły Podstawowej nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego w Suwałkach

Obwód obejmuje ulice:

1. 23 Października

2. Augusta II Mocnego

3. Bakałarzewska

4. Błogosławionej Siostry Kanizji Mackiewicz

5. Bolesława Chrobrego

6. Bolesława Krzywoustego

7. Bolesława Śmiałego

8. Chłodna

9. Wawrzyńca Gałaja

10. Grunwaldzka

11. Księdza Kazimierza Aleksandra Hamerszmita

12. Władysława Jagiełły

13. Jana III Sobieskiego

14. Kamedulska

15. Kazimierza Wielkiego

16. Szymona Konarskiego

17. Tadeusza Kościuszki (numery parzyste od 56 do 74)

18. Ignacego Krasickiego (numery parzyste i nieparzyste od 1 do 26)

19. Królowej Jadwigi

20. Łanowa

21. Adama Mickiewicza

22. Mieszka I

23. Emilii Plater

24. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego

25. Marii Skłodowskiej - Curie

26. Stanisława Staszica (numery parzyste i nieparzyste od 1 do 57)

27. Stefana Batorego

28. Traktorzystów

29. Ludwika Waryńskiego (numery nieparzyste od 1 do 13 i numery parzyste od 2 do 6)

30. Wazów

31. Władysława Łokietka

32. Władysława Warneńczyka

33. Zarzecze

34. Księdza Jerzego Jana Zawadzkiego

35. Zygmunta Augusta

oraz miejscowości z gminy Suwałki:

36. Biała Woda

37. Bród Mały

38. Czarnakowizna

39. Korkliny

40. Korowiec

41. Kuków Folwark

42. Osowa

43. Taciewo

44. Turówka Nowa

45. Turówka Stara

7. Obwód Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach Szkoły Podstawowej nr 10
z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach

Obwód obejmuje ulice:

1. Jerzego Antoniewicza

2. Alfreda Lityńskiego (numery 1-9,11,13,15, 16 i 16A)

3. Antoniego Patli

4. Generała Kazimierza Pułaskiego (numery nieparzyste od 31 do 91)

5. Aleksandra Putry

6. Mikołaja Reja (numery nieparzyste i parzyste od 52 do końca ulicy)

7. Tysiąclecia Litwy

8. Wincentego Witosa

8. Obwód Zespołu Szkół nr 3 w Suwałkach Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach

Obwód obejmuje ulice:

1. 11 Listopada

2. Ignacego Daszyńskiego

3. Romana Dmowskiego

4. Franciszkańska

5. Krzywólka

6. Legionów

7. Ignacego Paderewskiego

8. Władysława Stanisława Reymonta (numery parzyste od 84 do końca ulicy i nieparzyste od 119 do końca ulicy)

9. Szpitalna (numery nieparzyste od 57 do końca ulicy i parzyste od 50 do końca ulicy)

oraz miejscowości z gminy Suwałki:

10. Bród Nowy

11. Bród Stary

12. Potasznia

OBWODY GIMNAZJÓW W MIEŚCIE SUWAŁKI

1. Obwód Zespołu Szkół nr 8 w Suwałkach Gimnazjum nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach

Obwód obejmuje ulice:

1. 23 Października

2. Augusta II Mocnego

3. Bakałarzewska

4. Bulwarowa

5. Bolesława Chrobrego

6. Bolesława Krzywoustego

7. Bolesława Śmiałego

8. Generała Józefa Dwernickiego

9. Wawrzyńca Gałaja

10. Grunwaldzka

11. Księdza Kazimierza Aleksandra Hamerszmita

12. Władysława Jagiełły

13. Jana III Sobieskiego

14. Kamedulska

15. Kazimierza Wielkiego

16. Janusza Korczaka (numery nieparzyste od 1 do 12)

17. Tadeusza Kościuszki (numery nieparzyste od 55 do końca ulicy i parzyste od 76 do końca ulicy)

18. Hugo Kołłątaja

19. Szymona Konarskiego

20. Ignacego Krasickiego

21. Królowej Jadwigi

22. Łanowa

23. Adama Mickiewicza

24. Mieszka I

25. Miodowa

26. Muzyczna

27. Gabriela Narutowicza

28. Teofila Noniewicza (numery parzyste od 42 do końca ulicy i nieparzyste od 73 do końca ulicy)

29. Ogrodowa

30. Piękna

31. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego

32. Emilii Plater

33. Generała Zygmunta Podhorskiego

34. Generała Kazimierza Pułaskiego (numery nieparzyste i parzyste od 1 do 29)

35. Mikołaja Reja (numery parzyste i nieparzyste od 1 do 51)

36. Władysława Stanisława Reymonta (numery parzyste od 2 do 82 i nieparzyste od 1 do 117)

37. Generała Władysława Sikorskiego

38. Marii Skłodowskiej - Curie

39. Stanisława Staszica

40. Stefana Batorego

41. Pawła Suzina

42. Szpitalna (numery parzyste od 2 do 48 i nieparzyste od 1 do 55)

43. Traktorzystów

44. Wazów

45. Władysława Łokietka

46. Władysława Warneńczyka

47. Zacisze

48. Zarzecze

49. Zielna

50. Zygmunta Augusta

51. Stefana Żeromskiego

52. Żytnia

oraz miejscowości z gminy Suwałki:

53. Biała Woda

54. Bród Mały

55. Czarnakowizna

56. Korkliny

57. Korobiec

58. Kuków Folwark

59. Osowa

60. Taciewo

61. Turówka Nowa

62. Turówka Stara

2. Obwód Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach Gimnazjum nr 2 w Suwałkach

Obwód obejmuje ulice:

1. 1 Maja

2. Kapitana Stanisława Bielickiego

3. Budowlana

4. Chłodna

5. Cicha

6. Ciesielska

7. Dąbrówka

8. Energetyczna

9. Górna

10. Górnicza

11. Jasna

12. Klasztorna

13. Marii Konopnickiej

14. Krótka

15. Mała

16. Mechaników

17. Henryka Mereckiego

18. Miła

19. Młynarska

20. Murarska

21. Teofila Noniewicza (numery nieparzyste od 1 do 71, parzyste od 2 do 40b)

22. Osiedle II

23. Parkowa

24. Tadeusza Paweckiego

25. Piaskowa

26. Polna

27. Przemysłowa

28. Przytorowa

29. Robotnicza

30. Rolnicza

31. Walerego Romana

32. Sejneńska

33. Sianożęć

34. Składowa

35. Słoneczna

36. Spacerowa

37. Stanisława Staniszewskiego

38. Szkolna

39. Utrata

40. Utrata Krótka

41. Ludwika Waryńskiego

42. Wiejska

43. Wigierska

44. Zahańcze

45. Żniwna

oraz miejscowości z gminy Suwałki nie wymienione w obwodach Gimnazjum nr 1
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Gimnazjum nr 3 i Gimnazjum nr 6 im. Jana Pawła II.

3. Obwód Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach Gimnazjum nr 3 w Suwałkach

Obwód obejmuje ulice:

1. 24 Sierpnia

2. 41 Pułku Piechoty

3. Artyleryjska

4. Augustowska

5. Batalionów Chłopskich

6. Białostocka

7. Bielskobialska

8. Błogosławionej Siostry Kanizji Mackiewicz

9. Bohaterów

10. Mariana Buczka

11. Bydgoska

12. Chełmska

13. Ciechanowska

14. Częstochowska

15. Czwartaków

16. Dubowo I

17. Elbląska

18. Ełcka

19. Gdańska

20. Giżycka

21. Gołdapska

22. Gorzowska

23. Majora Hubala

24. Innowacyjna

25. Jeleniogórska

26. Kaliska

27. Katowicka

28. Kielecka

29. Konińska

30. Kosynierów

31. Koszalińska

32. Tadeusza Kościuszki (numery nieparzyste od 1 do 53 i parzyste od 2 do 74)

33. Krakowska

34. Krośnieńska

35. Legnicka

36. Leszczyńska

37. Leśna

38. Lotnicza

39. Lubelska

40. Łomżyńska

41. Łódzka

42. Karola Majerskiego

43. Nowosądecka

44. Olecka

45. Olsztyńska

46. Opolska

47. Ostrołęcka

48. Partyzantów

49. Mariana Piekarskiego

50. Pilska

51. Piotrkowska

52. Płocka

53. Powstańców Śląskich

54. Powstańców Wielkopolskich

55. Poznańska

56. Przemyska

57. Rotmistrza Kazimierza Ptaszyńskiego

58. Radomska

59. Rzemieślnicza

60. Rzeszowska

61. Saperska

62. Siedlecka

63. Sieradzka

64. Skierniewicka

65. Słupska

66. Sopocka

67. Sportowa

68. Szczecińska

69. Szwoleżerów

70. Tarnobrzeska

71. Tarnowska

72. Toruńska

73. Trzydziestolecia PRL

74. Ułanów Grochowskich

75. Wałbrzyska

76. Warszawska

77. Wesoła

78. Węgorzewska

79. Włocławska

80. Kapitana Mieczysława Wojczyńskiego

81. Wojska Polskiego

82. Wrocławska

83. Zamojska

84. Zastawie

85. Księdza Jerzego Jana Zawadzkiego

86. Zielonogórska

oraz miejscowość z gminy Suwałki:

87. Dubowo Pierwsze (numery od 43 do 51)

4. Obwód Zespołu Szkół nr 9 w Suwałkach Gimnazjum nr 4 w Suwałkach

Obwód obejmuje ulice:

1. Akacjowa

2. Armii Krajowej

3. Karola Brzostowskiego

4. Brzozowa

5. Majora Stefana Buczyńskiego

6. Bukowa

7. Cedrowa

8. Chabrowa

9. Fryderyka Chopina

10. Cisowa

11. Czarnoziem

12. Dębowa

13. Knuta Olofa Falka

14. Grabowa

15. Jałowcowa

16. Jaśminowa

17. Jesionowa

18. Jodłowa

19. Kalinowa

20. Kasztanowa

21. Klonowa

22. Kolejowa

23. Kowieńska

24. Leszczynowa

25. Lipowa

26. Tadeusza Lutostańskiego

27. Emila Młynarskiego

28. Modrzewiowa

29. Stanisława Moniuszki

30. Nowomiejska

31. Michała Kleofasa Ogińskiego

32. Olszowa

33. Orzechowa

34. Papieża Jana Pawła II

35. Parowozowa

36. Północna

37. Prymasa Stefana Wyszyńskiego

38. Generała Kazimierza Pułaskiego (numery parzyste od 30 do końca ulicy)

39. Różana

40. Sosnowa

41. Karola Szymanowskiego

42. Świerkowa

43. Topolowa

44. Wierzbowa

45. Wileńska

46. Wiśniowa

47. Wrzosowa

48. Wylotowa

49. Zwrotnicza

5. Obwód Zespoły Szkół nr 3 w Suwałkach Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach

Obwód obejmuje ulice:

1. 11 Listopada

2. Ignacego Daszyńskiego

3. Romana Dmowskiego

4. Franciszkańska

5. Krzywólka

6. Legionów

7. Ignacego Paderewskiego

8. Władysława Stanisława Reymonta (numery parzyste od 84 do końca ulicy i nieparzyste od 119 do końca ulicy)

9. Szpitalna (numery nieparzyste od 57 do końca ulicy i parzyste od 50 do końca ulicy)

oraz miejscowości z gminy Suwałki:

10. Bród Nowy

11. Bród Stary

12. Potasznia

6. Obwód Zespół Szkół nr 7 w Suwałkach Gimnazjum nr 6 im. Jana Pawła II w Suwałkach

Obwód obejmuje ulice:

1. Generała Władysława Andersa

2. Białorogi (leśniczówka)

3. Alfreda Lityńskiego (numery 10, 10A, 10B, 12, 14, 16B)

4. Romualda Minkiewicza

5. Ludwika Michała Paca

6. Generała Kazimierza Pułaskiego (numery nieparzyste od 93 do końca ulicy)

7. Studzieniczne

8. Szwajcaria

9. Alfreda Wierusza - Kowalskiego

oraz miejscowość z gminy Suwałki:

10. Osinki (numery 1-7, 9-11, 13, 15-21, 23-27, 30-32, 35, 37-41)

7. Obwód Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach

Obwód obejmuje ulice:

1. Jerzego Antoniewicza

2. Alfreda Lityńskiego (numery 1-9,11,13,15, 16 i 16A)

3. Antoniego Patli

4. Generała Kazimierza Pułaskiego (numery nieparzyste od 31 do 91)

5. Aleksandra Putry

6. Mikołaja Reja (numery parzyste i nieparzyste od 52 do końca ulicy)

7. Tysiąclecia Litwy

8. Wincentego Witosa

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-05-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe