Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVII/215/14 Rady Gminy Kolno

z dnia 30 kwietnia 2014r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, na terenie Gminy Kolno

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594; poz. 645; poz. 1318; z 2014 r. poz. 379) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399; poz. 1593) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca, ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie:

1) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Kolno, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

2) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Kolno, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kolno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/215/14
Rady Gminy Kolno
z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Kolno

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą obejmującą prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

2) przedsiębiorca prowadzący działalność ww. zakresie, jego wspólnicy i osoby zasiadające w organach przedsiębiorcy nie mogą być karani z art. 35 i 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,

3) dysponować specjalistycznym, atestowanym sprzętem niezbędnym do właściwego wyłapywania bezdomnych zwierząt, w tym:

a) urządzeniami do odławiania i przenoszenia zwierząt, które nie stwarzają zagrożenia dla ich zdrowia i życia,

b) pojazdem, spełniającym wymagania określone w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 856), w zakresie transportu zwierząt;

4) dysponować przeszkoloną kadrą niezbędną do prowadzenia działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, w tym:

a) kierowcy i konwojenci zatrudnieni przy transporcie zwierząt winni posiadać zaświadczenia albo licencje potwierdzające ich kwalifikacje niezbędne przy transporcie zwierząt, wystawione przez Powiatowego Lekarza Weterynarii,

b) pracownicy zatrudnieni do odławiania i transportu zwierząt nie mogą być prawomocnie skazani za przestępstwa i wykroczenia przeciwko zwierzętom, w szczególności z art. 35 i 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt;

5) posiadać umowę z podmiotem prowadzącym schronisko dla zwierząt gwarantującą odbiór wyłapanych zwierząt lub pisemne oświadczenie tego podmiotu o gotowości odbioru zwierząt wyłapanych, a w przypadku gdy sam prowadzi schronisko powinien posiadać stosowne zezwolenie organu właściwego wg miejsca prowadzenia schroniska;

6) zapewniać, w razie potrzeby, pomoc weterynaryjną wyłapanym zwierzętom.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/215/14
Rady Gminy Kolno
z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Kolno.

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą obejmującą prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt;

2) przedsiębiorca prowadzący działalność w ww. zakresie, jego wspólnicy i osoby zasiadające w organach przedsiębiorcy nie mogą być karani z art. 35 i 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt;

3) posiadać decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii nadającą weterynaryjny numer identyfikacyjny w trybie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 z późn, zm.);

4) posiadać tytuł prawny do dysponowania terenem, na którym ma być prowadzona działalność, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych

5) dysponować obiektami, pomieszczeniami oraz specjalistycznymi, atestowanym sprzętem i urządzeniami, niezbędnymi do prowadzenia działalności we wnioskowanym zakresie, określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1657);

6) dysponować pojazdem przystosowanym do transportu zwierząt lub posiadać zawartą umowę z podmiotem posiadającym pojazd przystosowany do transportu zwierząt i świadczącym usługi w tym zakresie. Dysponujący pojazdem powinien posiadać zezwolenie dla przewoźnika wydane w formie decyzji przez Powiatowego Lekarza Weterynarii;

7) dysponować przeszkoloną kadrą w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz w zakresie przepisów o ochronie zwierząt, zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1657) i obsługi posiadanego specjalistycznego, atestowanego sprzętu, w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług, w tym:

a) kierowcy i konwojenci zatrudnieni przy transporcie zwierząt winni posiadać zaświadczenia albo licencje potwierdzające ich kwalifikacje niezbędne przy transporcie zwierząt, wystawione przez Powiatowego Lekarza Weterynarii,

b) pracownicy mający kontakt ze zwierzętami nie mogą być karani z art. 35 i 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-05-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe