Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVIII/352/14 Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 24 kwietnia 2014r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) Rada Miejska w Wasilkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków polegających na tym, że:

1. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 173.490,-

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 77.691,-

- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Zmienia się załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/339/14 Rady Miejskiej w Wasilkowie w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014 rok, w zakresie:

- aktualizuje się zadania inwestycyjne w 2014 roku - załącznik Nr 3,

1) Zadania inwestycyjne w 2014 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 3,

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 38.373.245 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 35.599.506 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 2.773.739 zł,

2. Plan wydatków ogółem 38.373.245 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 35.263.952 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 3.109.293 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Aleksander Zalejski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/352/14
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2014 rok.

Klasyfikacja

Zmniejszenie dochodów

Zmniejszenie wydatków

Objaśnienie

Rodzaj zadania

Dział

Rozdział

§

758

75801

2920

173.490

Zmniejszenie dochodów i wydatków z tytułu zmniejszonej ostatecznej kwoty subwencji ogólnej części oświatowej na 2014 rok.

własne

801

80101

4010

113.235

80110

4010

60.255

OGÓŁEM
w tym:

173.490

173.490

X

X

- bieżące

173.490

173.490

- majątkowe


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/352/14
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 rok.

Klasyfikacja

Zwiększenie wydatków

Zmniejszenie wydatków

Objaśnienia paragrafów

Rodzaj zadania

Dział

Rozdział

§

010

01010

6050

8.610

Zwiększenie wydatków na rozbudowę przydomowej oczyszczalni ścieków we wsi Rybniki

własne

400

40002

6050

6.500

Zwiększenie wydatków na zakup sieci wodociągowej w ulicy Lipowej w Studziankach.

własne

600

60016

6050

10.000

Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanału deszczowego od ulicy Jagodowej do ul. Wojtachowskiej w Wasilkowie.

własne

700

70095

4270

32.581

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na remont pomieszczeń szatni i korytarza w budynku Przychodni Zdrowia położonym przy ul. Kryńskiej w Wasilkowie.

własne

754

75411

6170

20.000

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wsparcie finansowe wydatków inwestycyjnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.

własne

900

90015

4260

77.691

Zmniejszenie wydatków bieżących związanych z oświetleniem ulicznym.

własne

OGÓŁEM
w tym:

77.691

77.691

×

×

-bieżące

32.581

77.691

-majątkowe

45.110


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/352/14
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 24 kwietnia 2014 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2014 ROKU

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2014
(8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł*

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

010

01010

Rozbudowa przydomowej oczyszczalni ścieków we wsi Rybniki

8 610

8 610

8 610

A.

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.

2.

400

40002

Sieć wodociągowa w ulicy Lipowej w Studziankach

6 500

6 500

6 500

A.

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.

3.

600

60016

Budowa łącznika do ul. Sportowej w Wasilkowie (70 mb)

115 000

115 000

115 000

A.

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.

4.

600

60016

Opracowanie dokumentacji technicznej uzbrojenia i modernizacji ul. Białostockiej w Wasilkowie

70 000

70 000

70 000

A.

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.


5.

600

60016

Modernizacja ul. Białostockiej w Wasilkowie - I etap

987 065

987 065

987 065

A.

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.

6.

600

60016

Budowa drogi gminnej we wsi Rybniki - I etap (110 mb)

120 000

120 000

120 000

A.

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.

7.

600

60016

Dokumentacja techniczna na budowę chodnika po jednej stronie ulicy Wasilkowskiej w Nowodworcach

20 619

20 619

20 619

A.

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.

8.

600

60016

Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi we wsi Woroszyły

7 009

7 009

7 009

A.

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.

9.

600

60016

Dokumentacja techniczna na przebudowę ul. Podleśnej od ul. Supraślskiej w kierunku wsi Ożynnik we wsi Studzianki

15 000

15 000

15 000

A.

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.

10.

600

60016

Dokumentacja techniczna i wykonanie budowy chodnika we wsi Wólka Przedmieście

8 300

8 300

8 300

A.

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.

11.

600

60016

Budowa nawierzchni ulic na os. Leśne II w Wasilkowie

15 444

15 444

15 444

A.

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.


12.

600

60016

Dokumentacja techniczna na budowę kanału deszczowego od ulicy Jagodowej do ulicy Wojtachowskiej w Wasilkowie

10 000

10 000

10 000

A.

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.

13.

900

90015

Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Jurowce

6 000

6 000

6 000

A.

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.

14.

900

90015

Budowa oświetlenia ul. Orlej we Wasilkowie

48 000

48 000

48 000

A.

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.

15.

921

92109

Remont świetlicy wiejskiej w Dąbrówkach

214 714

214 714

65 063

A.

149 651

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.

16.

926

92601

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Studziankach

352 431

352 431

152 431

A.

200 000

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.

17.

926

92601

Budowa oświetlenia boiska sportowego we wsi Osowicze

37 000

37 000

37 000

A.

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.


18.

926

92601

Zagospodarowanie rekreacyjno - sportowe stadionu miejskiego w Wasilkowie

47 207

47 207

22 207

A.

25 000

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.

Ogółem

2 088 899

2 088 899

1 714 248

0

0

374 651

x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-05-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe