Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 17.2014 Wójta Gminy Sokoły

z dnia 30 kwietnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379), art. 257 pkt 1 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Plan budżetu po zmianach wynosi:

1) dochody - 17.949.273,07 zł

a) bieżące - 15.660.894,07 zł

b) majątkowe - 2.288.379 zł

2) wydatki - 17.553.273,07 zł

a) bieżące - 13.908.456,07 zł

b) majątkowe - 3.644.817 zł

§ 4. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


Józef Zajkowski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17.2014
Wójta Gminy Sokoły
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17.2014
Wójta Gminy Sokoły
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie

Objaśnienie dokonanych zmian Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 17.2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku

Na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży dokonane zostały zmiany dotacji celowych na realizację zadań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami:

- Pismo Nr DŁM 3101-10-28/14 w sprawie dotacji celowych w dziale 751 rozdział 75113 na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Wprowadzone one są na wydatki zgodnie z przeznaczeniem.

Ogółem zwiększa się dochody o 6.155 zł i wynoszą one 17.949.273,07 zł, w tym dochody bieżące 15.660.894,07 zł i majątkowe 2.288.379 zł.

Zwiększeniu ogólnemu o kwotę 6.155 zł ulegają również wydatki, które po dokonanych zmianach wynoszą 17.553.273,07 zł, w tym wydatki bieżące 13.908.456,07 zł i majątkowe 3.644.817 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-05-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe