reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/406/2014 Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 23 kwietnia 2014r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 ) oraz art. 81 ustawy z dnia 23 listopada 2003 r. o ochronie zabytków ( Dz.U. Nr 162, poz. 1568, zm. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206, Nr 97, poz. 804, z 2010 r. Nr 75, poz. 474, Nr 130, poz. 871) - Rada Miejska w Supraślu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków obowiązujące na terenie Gminy Supraśl.

2. Z budżetu Gminy Supraśl mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze Gminy Supraśl.

3. Dotacja może być udzielona każdemu, kto jest właścicielem lub posiadaczem zależnym zabytku, o którym mowa w ust.1.

4. Przedmiotem dofinansowania mogą być nakłady konieczne w rozumieniu art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

§ 2. 1. Dotacja na prace lub roboty określone w § 1 ust.1 może zostać udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych.

2. Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, o którym mowa w § 1 ust.1 nie może zostać udzielona jeżeli nakłady konieczne na te prace lub roboty w 100 % są finansowane z dotacji pochodzących z innych źródeł.

§ 3. 1 Wnioskodawca ubiegający się o dotację powinien złożyć do Burmistrza Supraśla wniosek o przyznanie dotacji wraz z następującymi załącznikami:

1) ostateczną decyzją - pozwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków zezwalającym na przeprowadzenie prac lub robót budowlanych objętych wnioskiem o dotację,

2) ostateczną decyzją organu budowlanego zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót budowlanych objętych wnioskiem na dotacje, w przypadku gdy wymagają one wydania takiej decyzji,

3) dokumentem potwierdzającym posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku,

4) ostateczną decyzją o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty budowlane,

5) kosztorys ofertowy lub wstępny przewidywanych do wykonania prac lub robót.

2. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać w szczególności następujące informacje:

1) dane wnioskodawcy,

2) dane o zabytku,

3) zakres rzeczowy prac lub robót objętych planowaną dotacją,

4) termin wykonania zadania,

5) wysokość kosztów całkowitych zadania,

6) określenie wysokości wnioskowanej dotacji oraz wskazanie wysokości posiadanych środków własnych lub środków przyznanych z innych źródeł finansowania przeznaczonych na prace lub roboty, o których mowa w § 1 ust.1,

7) wskazanie załączonych dokumentów.

§ 4. Wniosek o dotację składa się do Burmistrza Supraśla, który dokonuje jego formalnego sprawdzenia.

§ 5. 1. Przyznanie dotacji wymaga podjęcia odrębnej uchwały przez Radę Miejską w Supraślu.

2. W uchwale, o której mowa w ust.1, określa się: wnioskodawcę , prace lub roboty budowlane, na które przyznawana jest dotacja , wysokość przyznanej dotacji oraz procentowy jej udział w stosunku do kosztów całkowitych zadania .

§ 6. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej z wnioskodawcą określającej w szczególności:

1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania na który przyznano dofinansowanie w formie dotacji celowej,

2) termin wykonania zadania,

3) kwotę dotacji, procentowy udział w stosunków do kosztów całkowitych zadania i tryb jej płatności,

4) sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji oraz zasady jej zwrotu zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa,

5) zobowiązanie się ubiegającego się o dotację do poddania się pełnej kontroli w zakresie należytego wykonania prac lub robót oraz do udostępnienia niezbędnej dokumentacji.

§ 7. Wraz z rozliczeniem dotacji dotowany złoży Burmistrzowi Supraśla sprawozdanie merytoryczne zawierające opis zrealizowanych prac lub robót.

§ 8. Traci moc uchwała Nr III/15/06 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.U. Woj. Podl. Nr 305, poz. 3240).

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Wojciech Fiłonowicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Perfecta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama