reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/407/2014 Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 23 kwietnia 2014r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Supraśl

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) Rada Miejska w Supraślu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Tracą moc: uchwała Nr XIII/73/99 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 4 września 1999 r. w sprawie określenia zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami Gminy Supraśl oraz uchwała Nr XV/85/99 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 6 listopada 1999 r. w sprawie zmiany uchwały dot. określenia zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami Gminy Supraśl.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Wojciech Fiłonowicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/407/2014
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 23 kwietnia 2014 r.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Supraśl,

2) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Supraśla,

3) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Supraślu,

4) Przewodniczącym Rady - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Miejskiej w Supraślu,

5) konsultacjach - należy przez to rozumieć konsultacje z mieszkańcami Gminy Supraśl,

6) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Supraślu.

§ 2. 1. W celu poznania opinii mieszkańców co do sposobu rozstrzygnięcia sprawy mogą być ogłoszone w Gminie konsultacje.

2. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów Gminy, chyba że ustawa stanowi inaczej.

3. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich mieszkańców, z zastrzeżeniem § 5 ust.1.

§ 3. 1. Konsultacje z mieszkańcami Gminy przeprowadza się w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa oraz w innych sprawach ważnych dla Gminy.

2. Konsultacje w zależności od ich przedmiotu mogą obejmować obszar całej Gminy lub jej określoną część obejmującą sołectwo, sołectwa lub odrębną miejscowość albo mogą dotyczyć określonej grupy mieszkańców, jeżeli sprawa ich dotyczy.

3. Do udziału w konsultacjach uprawnione są osoby, którym przysługuje czynne prawo wyboru do rady gminy, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć:

1) wszyscy mieszkańcy Gminy, jeżeli sprawa dotyczy całej Gminy,

2) mieszkańcy określonej części obszaru Gminy, jeżeli sprawa dotyczy jedynie mieszkańców tej części Gminy,

3) określona grupa mieszkańców, jeżeli sprawa dotyczy tej grupy mieszkańców.

§ 4. 1. Konsultacje mogą być przeprowadzane w następujących formach:

1) przeprowadzenia na terenie Gminy badania ankietowego ze skierowanym do mieszkańców pytaniem lub propozycją wariantowych rozwiązań,

2) wyłożenia do publicznego wglądu na 30 dni projektu dokumentu lub jego wariantów będącego przedmiotem konsultacji, z określeniem terminu na składanie uwag, opinii i wniosków mieszkańców,

3) zebrań konsultacyjnych z mieszkańcami w sołectwach lub miejscowościach,

4) wyłożenia list osób uprawnionych do udziału w konsultacjach w jednostkach pomocniczych, na których mieszkańcy zaznaczają swoje poparcie lub sprzeciw dla konsultowanej sprawy,

5) sondaży internetowych.

2. Dopuszczalne jest przeprowadzenie więcej niż jednej form konsultacji dla jednej konsultowanej sprawy.

3. Konsultacje w formie, o której mowa w ust. 1 pkt 1, mogą być prowadzone poprzez:

1) opublikowanie treści ankiety na stronie internetowej Gminy, Biuletynie Informacji Publicznej lub w lokalnej prasie,

2) umieszczenie w Urzędzie lub wybranych gminnych jednostkach organizacyjnych urny oraz wyłożenie obok niej formularzy ankiety,

3) doręczenie ankiety mieszkańcom danego sołectwa lub miejscowości z wnioskiem o jej zwrot do Urzędu.

4. Ankiety mogą mieć charakter anonimowy.

5. Konsultacje prowadzone w formie sondaży internetowych nie mogą trwać krócej niż 14 dni kalendarzowych.

6. Realizacja konsultacji wymagających specjalistycznej wiedzy odbywać się może z udziałem ekspertów w danej dziedzinie.

§ 5. 1 W zebraniu o którym mowa w § 4 ust.1 pkt 3 powinna wziąć udział co najmniej 1/5 stałych mieszkańców gminy uprawnionych do głosowania z danego sołectwa lub miejscowości.

2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu nie będzie obecna liczba mieszkańców gminy o której mowa w ust.1, następne zebranie przeprowadza się po upływie 30 minut od pierwotnego terminu. W takiej sytuacji zebranie i podjęte rozstrzygnięcie w konsultowanej sprawie jest ważne bez względu na liczbę osób uczestniczących. Informację o powyższych skutkach należy zamieścić w ogłoszeniu o pierwotnym terminie zebrania.

3. Rozstrzygnięcie mieszkańców w konsultowanej sprawie wyrażane jest poprzez głosowanie uprawnionych osób przyjmowane zwykłą większością.

4. Głosowanie przeprowadza 3 - osobowa komisja skrutacyjna wybrana spośród mieszkańców obecnych na zebraniu.

5. Z zebrania należy sporządzić protokół.

6. Protokół konsultacji powinien zawierać dane o których mowa w § 11, a ponadto:

1) ilość osób uprawnionych do głosowania,

2) ilość osób biorących udział w głosowaniu,

3) ilość osób głosujących "za", "przeciw" oraz " wstrzymujących się".

§ 6. 1 Zebrania konsultacyjne lub wyłożenie list, o których mowa w § 4 ust.1 pkt 4, należy przeprowadzić w terminie 1 miesiąca od podjęcia decyzji przez uprawniony organ o konieczności przeprowadzenia konsultacji w danej sprawie.

2. Zebranie konsultacyjne zwołuje Burmistrz Supraśla.

§ 7. Informację o zwołaniu zebrania konsultacyjnego lub o wyłożeniu list podaje się do wiadomości mieszkańców co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą konsultacji poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń na obszarze objętym konsultacjami.

§ 8. 1. Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji, w tym jego formie i terminie podejmują:

1) w sprawach należących do kompetencji Burmistrza - w drodze zarządzenia Burmistrz,

2) w sprawach należących do kompetencji Rady - w drodze uchwały Rada.

2. Organy o których mowa w ust. 1 podejmując decyzję o przeprowadzeniu konsultacji określają w wydanym akcie prawnym następujące kwestie:

1) przedmiot, cel konsultacji lub pytanie w konsultowanej sprawie, przy czym może to dotyczyć wyboru jednego z kilku zaproponowanych wariantów,

2) datę rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;

3) zasięg terytorialny lub podmiotowy konsultacji,

4) formę i szczegółowe warunki przeprowadzenia konsultacji.

§ 9. Uchwałę lub zarządzenie, o którym mowa w § 8 ust.1, ogłasza się co najmniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia konsultacji poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń na obszarze objętym konsultacjami.

§ 10. Nie później niż na 14 dni przed terminem przeprowadzenia konsultacji Burmistrz wyda zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych umożliwiających przeprowadzenie konsultacji, a w szczególności:

1) przygotowuje kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji,

2) sporządza spis osób uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach,

3) określa wzór protokołu zawierającego zbiorcze wyniki konsultacji,

4) określa wzór ankiety, o której mowa w § 4 ust.1 pkt 2,

5) określa warunki zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych umożliwiających przeprowadzenie konsultacji,

6) określa osoby odpowiedzialne za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji.

§ 11. Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się protokół zawierający co najmniej:

1) przedmiot, cel konsultacji lub pytanie,

2) datę rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

3) zasięg terytorialny lub podmiotowy konsultacji,

4) formę przeprowadzenia konsultacji,

5) rozstrzygnięcie przyjęte w toku konsultacji,

6) liczbę osób biorących udział w konsultacjach oraz liczby osób opowiadających się za poszczególnymi rozwiązaniami lub wariantami.

§ 12. 1. Burmistrz ogłasza informację o wynikach konsultacji, w drodze komunikatu podanego do publicznej wiadomości, nie później niż w terminie 7 dni po zakończeniu konsultacji.

2. W przypadku konsultacji przeprowadzonych z inicjatywy Rady, Burmistrz powiadamia o jej wynikach Przewodniczącego Rady, który następnie przedstawia wyniki konsultacji na najbliższej sesji Rady.

§ 13. Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem konsultacji pokrywane są z budżetu Gminy.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agencja interaktywna LTB.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama