reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 246/2014 Wójta Gminy Sejny

z dnia 23 kwietnia 2014r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2014 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379) oraz § 11 pkt 4 uchwały
Nr XXXII/151/2013 Rady Gminy Sejny z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2014 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu, w tym zwiększa się dochody
o kwotę 333 537,14 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, w tym zwiększa się wydatki o kwotę 333 537,14 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem: 10 752 242,14 zł., w tym:

a) bieżące w kwocie 10 476 619,14 zł.,

b) majątkowe w kwocie 275 623,00 zł.;

2) Plan wydatków ogółem: 11 611 849,14 zł., w tym:

a) bieżące w kwocie 10 071 286,14 zł.,

b) majątkowe w kwocie 1 540 563,00 zł.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2014 rok przedstawia załącznik
Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Jan Skindzier


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 246/2014
Wójta Gminy Sejny
z dnia 23 kwietnia 2014 r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2014 ROK

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

8 934 005,00

0,00

8 934 005,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

0,00

327 281,14

327 281,14

01095

Pozostała działalność

0,00

327 281,14

327 281,14

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

327 281,14

327 281,14

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

730,00

6 156,00

6 886,00

75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego

0,00

6 156,00

6 156,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

6 156,00

6 156,00

852

Pomoc społeczna

1 430 870,00

100,00

1 430 970,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

210,00

100,00

310,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

210,00

100,00

310,00

Razem:

1 484 700,00

333 537,14

1 818 237,14

OGÓŁEM:

10 418 705,00

333 537,14

10 752 242,14

Na w/w dochody składają się

Podział dochodów

Plan na 2014 rok

1

2

DOCHODY OGÓŁEM

10 752 242,14

1. Dochody bieżące

10 476 619,14

w tym:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3

83 265,00

2. Dochody majątkowe

275 623,00

w tym:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

0,00

- dochody ze sprzedaży majątku

69 332,00

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

0,00

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3

206 291,00

Wójt Gminy


Jan Skindzier


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 246/2014
Wójta Gminy Sejny
z dnia 23 kwietnia 2014 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2014 ROK

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

9 793 612,00

0,00

9 793 612,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

0,00

327 281,14

327 281,14

01095

Pozostała działalność

0,00

327 281,14

327 281,14

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

2 240,00

2 240,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

512,26

512,26

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

73,40

73,40

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

755,68

755,68

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

493,54

493,54

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

2 342,40

2 342,40

4430

Różne opłaty i składki

0,00

320 863,86

320 863,86

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

730,00

6 156,00

6 886,00

75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego

0,00

6 156,00

6 156,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

287,00

287,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

41,00

41,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

2 040,00

2 040,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

3 288,00

3 288,00

4410

Podróże służbowe krajowe

0,00

500,00

500,00

852

Pomoc społeczna

1 430 870,00

100,00

1 430 970,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

210,00

100,00

310,00

3110

Świadczenia społeczne

206,00

98,00

304,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4,00

2,00

6,00

Razem:

1 484 700,00

333 537,14

1 818 237,14

OGÓŁEM:

11 278 312,00

333 537,14

11 611 849,14

Na w/w wydatki składają się

Podział wydatków

Plan na 2014 rok

1

2

WYDATKI OGÓŁEM

11 611 849,14

1. Wydatki bieżące

10 071 286,14

1) wydatki jednostek budżetowych

7 850 958,14

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4 497 992,34

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3 352 965,80

2) dotacje na zadania bieżące

83 000,00

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 993 085,00

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

99 243,00

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

0,00

6) wydatki na obsługę długu

45 000,00

2. Wydatki majątkowe

1 540 563,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

1 540 563,00

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

225 212,00

2) zakup i objęcie akcji i udziałów

0,00

3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

0,00

Wójt Gminy


Jan Skindzier


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 246/2014
Wójta Gminy Sejny
z dnia 23 kwietnia 2014 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2014 ROK

1) W załączniku Nr 1:

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.156.2014.JŚ z dnia 15 kwietnia 2014 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za pierwszy okres płatniczy 2014 r.

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75113 na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach DSW-980-8/14 z dnia 18 kwietnia 2014 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85215 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.119.2014.MA z dnia 09 kwietnia 2014 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy.

2) W załączniku Nr 2:

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.156.2014.JŚ z dnia 15 kwietnia 2014 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za pierwszy okres płatniczy 2014 r.

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75113 na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach DSW-980-8/14 z dnia 18 kwietnia 2014 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85215 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.119.2014.MA z dnia 09 kwietnia 2014 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy.

Wójt Gminy


Jan Skindzier

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama