reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 235.2014 Wójta Gminy Czyże

z dnia 28 kwietnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 257 i 222 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646) zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów i wydatków o 327 756 zł oraz dokonać zmian w ich planie - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem 8 240 010 zł w tym:

a) dochody bieżące - 6 238 807

b) dochody majątkowe - 2 001 203

2. Wydatki budżetowe ogółem 8 517 616 zł w tym:

a) wydatki bieżące - 5 989 554

b) wydatki majątkowe - 2 528 062

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 277 606 zł zostanie pokryty w całości środkami wolnymi z lat ubiegłych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Jerzy Wasiluk


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 235.2014
Wójta Gminy Czyże
z dnia 28 kwietnia 2014 r.

ZWIĘKSZENIE PLANU DOCHODÓW

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed
zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

110 350,00

15 000,00

125 350,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

23 000,00

15 000,00

38 000,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

23 000,00

15 000,00

38 000,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

0,00

15 696,00

15 696,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

0,00

15 696,00

15 696,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0,00

15 696,00

15 696,00

Razem:

6 350 059,00

30 696,00

6 380 755,00

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed
zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

0,00

292 185,00

292 185,00

01095

Pozostała działalność

0,00

292 185,00

292 185,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

292 185,00

292 185,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

436,00

4 875,00

5 311,00

75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego

0,00

4 875,00

4 875,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

4 875,00

4 875,00

Razem zlecone:

638 056,00

297 060,00

935 116,00

Razem w drodze porozumień:

924 139,00

0,00

924 139,00

Razem własne:

6 350 059,00

30 696,00

6 380 755,00

Ogółem:

7 912 254,00

327 756,00

8 240 010,00

Na podstawie pism z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.156.2014.JŚ, FB-II.3111.24.2014.BB i FB-II.3111.140.2014 MA wprowadzono do planu dochodów dotacje celowe tj:

- w dziale 010 w wysokości 292 185 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej,

- w dziale 854 kwotę 15 696 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,

- w dziale 852 zwiększono plan o 15 000 zł z przeznaczeniem na dofinansownie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budzetu państwa.

Ponadto na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Nr DBŁ.3101-3-4/27/14 wprowadzono dotację celową w kwocie 4 875 zł na wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

758

Różne rozliczenia

56 000,00

- 7 424,00

48 576,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

56 000,00

- 7 424,00

48 576,00

4810

Rezerwy

56 000,00

- 7 424,00

48 576,00

801

Oświata i wychowanie

2 125 460,00

3 500,00

2 128 960,00

80101

Szkoły podstawowe

1 577 930,00

243,00

1 578 173,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

84 953,00

- 6 857,00

78 096,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

78,00

3 600,00

3 678,00

4300

Zakup usług pozostałych

13 500,00

3 500,00

17 000,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

100 304,00

63,00

100 367,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4 844,00

63,00

4 907,00

80110

Gimnazja

213 689,00

3 194,00

216 883,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

13 097,00

3 194,00

16 291,00

852

Pomoc społeczna

266 812,00

15 000,00

281 812,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

28 000,00

15 000,00

43 000,00

3110

Świadczenia społeczne

28 000,00

15 000,00

43 000,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

78 880,00

19 620,00

98 500,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

0,00

19 620,00

19 620,00

3240

Stypendia dla uczniów

0,00

19 620,00

19 620,00

Razem:

6 187 551,00

30 696,00

6 218 247,00

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

0,00

292 185,00

292 185,00

01095

Pozostała działalność

0,00

292 185,00

292 185,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

1 000,00

1 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

171,00

171,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

2 829,00

2 829,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

1 729,00

1 729,00

4430

Różne opłaty i składki

0,00

286 456,00

286 456,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

436,00

4 875,00

5 311,00

75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego

0,00

4 875,00

4 875,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

227,00

227,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

1 329,00

1 329,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

2 975,00

2 975,00

4410

Podróże służbowe krajowe

0,00

344,00

344,00

Razem zlecone :

638 056,00

297 060,00

935 116,00

Razem w drodze porozumień:

1 364 253,00

0,00

1 364 253,00

Razem własne:

6 187 551,00

30 696,00

6 218 247,00

Ogółem:

8189 860,00

327 756,00

8 517 616,00

Powyższych zmian dokonano w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi oraz uruchomiono rezerwę ogolną celem uzupełnienia planu wydatków w dziale 801 i 854. Ponadto na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół dokonano przesunięć między paragrafami w ramach działu.

Wójt Gminy


Jerzy Wasiluk

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama