Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 5098/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 16 grudnia 2013r.

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym Uchwały Rady Gminy Szumowo Nr XXII/150/13 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w składzie: Przewodniczący: Stanisław Srocki Członkowie: Katarzyna Gawrońska Agnieszka Gerasimiuk Anna Ostrowska Aleksander Piszczatowski Dariusz Renczyński Joanna Salachna Marcin Tyniewicki

Na podstawie art.11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym Uchwały Rady Gminy Szumowo Nr XXII/150/13 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

p o s t a n a w i a : uznać, iż powyższa uchwała narusza prawo w sposób istotny w związku z zapisami zawartymi w: Załączniku Nr 1 do ww. Uchwały, w zakresie stawek dla pojazdów o liczbie osi cztery
i więcej, o innym systemie zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej: nie mniej niż 29 ton i mniej niż 31 ton oraz nie mniej niż 31 ton, dla których określono stawki podatku w wysokości 2050 zł, co stanowi naruszenie art. 10 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 12b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.),

- w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność części Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXII/150/13 w zakresie wyżej wskazanych stawek.

U z a s a d n i e n i e Rada Gminy Szumowo podjęła Uchwałę Nr XXII/150/13 w dniu 20 listopada 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2013 r. stwierdziło co następuje. Badana Uchwała została podjęta z naruszeniem prawa. Związane jest to z zapisami zawartymi w Załączniku Nr 1 do ww. Uchwały, w zakresie stawek dla pojazdów o liczbie osi cztery i więcej, o innym systemie zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

- nie mniej niż 29 ton i mniej niż 31 ton,

- nie mniej niż 31 ton, dla których określono stawkę w wysokości 2050 zł, co stanowi naruszenie art. 10 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 12b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.). Zgodnie bowiem z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r. (MP poz. 812), minimalna stawka podatku dla tej kategorii przedmiotów opodatkowania wynosi 2398,61 zł. Z powyższych względów postanowiono jak na wstępie. POUCZENIE Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą można wnieść (za pośrednictwem RIO w Białymstoku, ul. Branickiego 13) w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Przewodniczący Kolegium


Stanisław Srocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe