Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 5101/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 16 grudnia 2013r.

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie nr XXVIII/263/13 z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Tekst pierwotny

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w składzie: Przewodniczący: Stanisław Srocki Członkowie: Katarzyna Gawrońska Agnieszka Gerasimiuk Anna Ostrowska Aleksander Piszczatowski Dariusz Renczyński Joanna Salachna Marcin Tyniewicki

Na podstawie art.11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113) oraz art. 91 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie
Nr XXVIII/263/13 z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

p o s t a n a w i a : uznać, iż powyższa uchwała narusza prawo w związku z zapisami zawartymi w:

1) Załączniku Nr 1 do ww. Uchwały, określającym wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, część F, w której wprowadzono rubrykę: "Nieużytki", co stanowi naruszenie art. 6a ust. 11 w zw. z art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1381)

- w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność części Załącznika Nr 1 do ww. Uchwały, część F, w zakresie rubryki "Nieużytki";

2) Załączniku Nr 1 do ww. Uchwały, część II Podatek rolny, w której brak jest rubryk dotyczących ulg w podatku rolnym, co stanowi naruszenie art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1381),

- w związku z tym postanawia stwierdzić w tym zakresie nieistotne naruszenie prawa oraz wezwać do usunięcia wskazanego naruszenia;

3) Załączniku Nr 1 do ww. Uchwały, część H, pkt 1, w którym należy wykazać powierzchnię lasu z drzewostanem w wieku "40 lat i powyżej", co stanowi naruszenie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 465),

- w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność części Załącznika Nr 1 do ww. Uchwały, część H, pkt 1;

4) Załączniku Nr 3 do ww. Uchwały, określającym wzór deklaracji na podatek rolny, część D - Sady, w której nie przewidziano rubryk dotyczących gruntów klasy III i IV, co stanowi naruszenie art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1381),

- w związku z tym postanawia stwierdzić w tym zakresie nieistotne naruszenie prawa oraz wezwać do usunięcia wskazanego naruszenia;

5) Załączniku Nr 4 do ww. Uchwały, określającym wzór deklaracji na podatek leśny, część D, w której w kolumnie 3, należy wskazać stawkę podatku "(0,22m3 drewna x cena drewna)", co prowadzi do naruszenia art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 465),

- w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność części Załącznika Nr 4 do ww. Uchwały, część D, kolumna 3, w zakresie pouczenia: "(0,22m 3 drewna x cena drewna)".

U z a s a d n i e n i e Rada Miejska w Michałowie podjęła Uchwałę Nr XXVIII/263/13 z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Regionalna Izba Obrachunkowa w dniu 6 grudnia 2013 r. wszczęła postępowanie nadzorcze dotyczące wskazanej Uchwały, przekazując stosowne pismo Radzie Miejskiej w Michałowie. Na posiedzenie Kolegium wyznaczone na dzień 16 grudnia 2013 r. stawiły się Pani Zofia Silwonik Radca Prawny w Urzędzie Gminy oraz Pani Małgorzata Golak skarbnik gminy, które zgodziły się z argumentacją przedstawioną przez Kolegium Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku stwierdziło co następuje. Badana Uchwała została podjęta z naruszeniem prawa. Związane jest to z zapisami zawartymi w:

1) Załączniku Nr 1 do ww. Uchwały, określającym wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, w którym:

- w części F wprowadzono rubrykę: Nieużytki, co nie odpowiada przedmiotowemu zakresowi podatku rolnego i stanowi naruszenie art. 6a ust. 11 w zw. z art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1381);

- brak jest rubryk dotyczących ulg w podatku rolnym, co uniemożliwia wykazanie tych preferencji przez podatników i pozostaje w sprzeczności z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym;

- w części H przewidziano rubrykę obejmującą powierzchnię lasu z drzewostanem w wieku 40 lat i powyżej, podczas gdy lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat (włącznie) objęte są zwolnieniem na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 465) i powinny być wykazywane w części I;

2) Załączniku Nr 3 do ww. Uchwały, określającym wzór deklaracji na podatek rolny, w części D - Sady nie przewidziano rubryk dotyczących gruntów klasy III i IV, co stanowi naruszenie art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym; nadmienia się także, iż rubryka obejmująca grunty "zadrzewione i zakrzaczone położone na UR" powinna obejmować grunty zadrzewione i zakrzewione położone na UR;

3) Załączniku Nr 4 do ww. Uchwały, określającym wzór deklaracji na podatek leśny, w którym w części D, kolumna 3, należy wskazać stawkę podatku "(0,22m3 drewna x cena drewna)", co prowadzi do naruszenia art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Zgodnie z tym przepisem, dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50%. Ponadto nadmienia się, że Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego stanowiąca Załącznik Nr 1 do Uchwały nie jest składana co roku, a jedynie w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opodatkowania, w związku z czym zbędny jest zapis w nagłówku przedmiotowego formularza: "na" Rok ....... . Nadmienia się również, że załączniki do uchwały stanowią jej integralną część
i również powinny być podpisane przez uprawniony podmiot. Z powyższych względów postanowiono jak na wstępie. POUCZENIE Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą można wnieść (za pośrednictwem RIO w Białymstoku, ul. Branickiego 13) w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Przewodniczący Kolegium


Stanisław Srocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe