Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 40/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 9 stycznia 2014r.

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie nr XXIX/274/13 z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Tekst pierwotny

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w składzie: Przewodniczący: Stanisław Srocki Członkowie: Katarzyna Gawrońska Agnieszka Gerasimiuk Danuta Kubylis Anna Ostrowska Aleksander Piszczatowski Dariusz Renczyński Joanna Salachna Marcin Tyniewicki Maria Wasilewska

Na podstawie art.11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113), art. 105 § 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 267),
w związku z art. 234 tego kodeksu oraz w związku z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.) po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie
Nr XXIX/274/13 z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

p o s t a n a w i a

1) uznać, iż powyższa uchwała narusza prawo w sposób istotny w związku z: zapisami zawartymi w Załączniku nr 1, część K; w Załączniku nr 2, część G oraz w Załączniku nr 4, część G, w zakresie następującego oświadczenia: "Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 ze zm.) oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.", co jest działaniem bez podstawy prawnej i pozostaje w sprzeczności z postanowieniami art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.),

- w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność części: Załącznika nr 1, część K; Załącznika nr 2, część G oraz Załącznika nr 4, część G - w zakresie wskazanego wyżej oświadczenia;

2) umorzyć postępowanie nadzorcze w pozostałym zakresie.

U z a s a d n i e n i e Rada Miejska w Michałowie podjęła Uchwałę Nr XXIX/274/13 w dniu 16 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku na posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2014 r. stwierdziło co następuje. Na posiedzenie Kolegium w dniu 9 stycznia 2014 r. stawiły się: P. Małgorzata Golak, Skarbnik Michałowa oraz P. Zofia Silwonik, pełnomocnik. Badana uchwała podjęta została z naruszeniem prawa. Związane jest to z zapisami zawartymi w:

- w Załączniku nr 1, część K;

- w Załączniku nr 2, część G;

- w Załączniku nr 4, część G. W załącznikach tych zawarto następujące oświadczenie: "Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 ze zm.) oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.". Zawarcie w oświadczeniu pouczenia o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego za podanie danych niezgodnych z prawdą nie znajduje uzasadnienia prawnego
i pozostaje w sprzeczności z postanowieniami art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.). Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego, odpowiedzialność karną ponosi ten, kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę. Warunkiem odpowiedzialności jest ponadto, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 233 § 2 i § 6 kk). Żadna z powyższych przesłanek nie zachodzi w przedmiotowej sytuacji. Ponadto wszczęcie postępowania nadzorczego związane było z wnioskiem z dnia
22 grudnia 2013 r. (wpłynął do tut. Izby w dniu 27 grudnia 2013 r.) P. Piotra Dąbrowskiego, Radnego Michałowa, o zbadanie zgodności z prawem uchwał podatkowych podjętych w dniu 16 grudnia 2013 r. na nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej pod kątem sposobu ich wprowadzenia. Zdaniem Radnego, nie dołączenie do zawiadomienia o zwołaniu sesji nadzwyczajnej projektów uchwał narusza przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym oraz paragraf 31 Statutu Gminy Michałowo. Ponadto wniosek Radnego o przełożenie terminu sesji nie został poddany pod głosowanie. Regionalna Izba Obrachunkowa w dniu 2 stycznia 2014 r. wszczęła postępowanie nadzorcze dotyczące wskazanej Uchwały, przekazując stosowne pismo Radzie Miejskiej
w Michałowie oraz zwróciła się, na podstawie art. 88 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), o dostarczenie do dnia 9 stycznia 2014 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, ul. Branickiego 13, uwierzytelnionej kopii protokołu z przebiegu XXIX Sesji Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 2013 r. oraz informacji o trybie zawiadomienia Radnych o sesji. W dniu 9 stycznia 2014 r. przedłożono uwierzytelnione kopie: wniosku z dnia 11.12.2013 r. o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Michałowie; Zawiadomienia z dnia 11.12.2013 r. o zwołaniu XXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Michałowie oraz Protokołu Nr XXIX/13 z posiedzenia Rady w dniu 16 grudnia 2013 roku. Analiza powyższych dokumentów oraz wyjaśnienia przedstawicieli Gminy wskazują, iż nie wystąpiło naruszenie prawa w zakresie trybu podjęcia badanej Uchwały.

Art.20. ust. 3 w zw. z ust. 1 zd. drugie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) stanowi, iż na wniosek wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady gminy przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku, a do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał. Statut Gminy Michałowo, stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/217/08 z dnia 27 listopada 2008 r., stanowi natomiast (§ 31 ust. 4 Statutu), iż o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych dołączając materiały określone w porządku obrad nie później niż w siódmym dniu przed terminem obrad, jednakże dopuszcza się dosłanie w szczególności projektów uchwał proponowanych w porządku obrad nie później niż w czwartym dniu przed terminem obrad. W przedmiotowej sprawie do Zawiadomienia z dnia 11.12.2013 r. o zwołaniu XXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Michałowie nie dołączono projektów uchwał, które miały być podjęte. Jednak we Wniosku z dnia 11.12.2013 r. o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Michałowie wyjaśniono, iż zwołanie nadzwyczajnej sesji ma związek z wszczęciem przez Regionalną Izbę Obrachunkową postępowania nadzorczego dotyczącego trzech uchwał podatkowych podjętych na XXVIII Sesji Rady w dniu 21 listopada 2013 r.
i podyktowane jest koniecznością dostosowania tych uchwał do rozstrzygnięcia nadzorczego RIO, które zapadnie w dniu 16 grudnia 2013 r. We wniosku przedstawiono również główne zarzuty sformułowane w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania nadzorczego, odnoszące się do następujących Uchwał:

- Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie Nr XXVIII/261/13 z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

- Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie Nr XXVIII/262/13 z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości,

- Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie Nr XXVIII/263/13 z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Należy zatem przyjąć, iż tematyka, która ma być przedmiotem obrad w dniu 16 grudnia 2013 r., była znana Radnym, a wcześniejsze opracowanie projektów uchwał nie było możliwe ze względu na uzależnienie ich treści od rozstrzygnięcia nadzorczego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 16 grudnia 2013 r. (przedstawiciele Gminy uczestniczyli w posiedzeniu Kolegium RIO, które odbyło się w dniu 16 grudnia 2013 r. od godz. 10, a Sesję Rady zwołano na dzień 16 grudnia 2013 r., godz. 13.30). Ponadto zwołanie Sesji w trybie nadzwyczajnym miało umożliwić wprowadzenie zmian prawnych z dniem 1 stycznia 2014 r. Z Protokołu Nr XXIX/13 z obrad wynika, że kwestia nie dołączenia projektów uchwał była dyskutowana przed głosowaniem w sprawie zatwierdzenia porządku obrad i była wyjaśniana przez Burmistrza Michałowa. Ponadto nie został zgłoszony wniosek formalny o odroczenie sesji i wyznaczenie nowego terminu (możliwość taką przewiduje § 31 ust. 6 Statutu). Porządek obrad został przyjęty większością 13 głosów, przy 1 głosie przeciw i 1 wstrzymującym. Z powyższych względów postanowiono jak na wstępie. POUCZENIE Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą można wnieść (za pośrednictwem RIO w Białymstoku, ul. Branickiego 13) w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Przewodniczący Kolegium


Stanisław Srocki

1. Rada Miejska w Michałowie

2. Piotr Dąbrowski Jałówka, ul. Zarzeczańska 3 16 - 050 Michałowo

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe