Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 42/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 9 stycznia 2014r.

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym Uchwały Rady Gminy Białowieża nr XXVII/157/13 z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w składzie: Przewodniczący: Stanisław Srocki Członkowie: Katarzyna Gawrońska Agnieszka Gerasimiuk Danuta Kubylis Anna Ostrowska Aleksander Piszczatowski Dariusz Renczyński Joanna Salachna Marcin Tyniewicki Maria Wasilewska

Na podstawie art.11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113) oraz art. 91 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.) po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym Uchwały Rady Gminy Białowieża
Nr XXVII/157/13 z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

p o s t a n a w i a : uznać, iż powyższa uchwała narusza prawo w sposób istotny w związku z:

1) zapisami zawartymi w § 1 ust. 2, ust. 4 i ust. 6 Uchwały: "Minimalna stawka podatku (w złotych)" - w zakresie słowa "minimalna", co stanowi naruszenie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.),

- w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność części § 1 ust. 2, ust. 4 i ust. 6 Uchwały Nr XXVII/157/13 w zakresie słów: "Minimalna";

2) nie określeniem w ww. Uchwale stawek podatku od środków transportowych dla następujących kategorii pojazdów:

a) w § 1 ust. 2 dla przedmiotów opodatkowania o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniej niż 12 i mniej niż 13 ton, z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne, o liczbie osi dwie;

b) w § 1 ust. 4 dla przedmiotów opodatkowania o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 12 i mniej niż 18 ton, z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne, o liczbie osi dwie,

c) w § 1 ust. 6 dla przedmiotów opodatkowania o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 12 i mniej niż 18 ton, z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne, o liczbie osi jedna, co stanowi naruszenie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.),

- w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność części § 1 ust. 2, ust. 4 i ust. 6 Uchwały Nr XXVII/157/13 w zakresie zapisów: "0";

3) nie określeniem w § 1 ust. 4 i ust. 6 Uchwały stawek podatku od środków transportowych dla przedmiotów opodatkowania o liczbie osi większej niż trzy, co stanowi naruszenie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.),

- w związku z tym postanawia stwierdzić w tym zakresie istotne naruszenie prawa.

U z a s a d n i e n i e Rada Gminy Białowieża podjęła Uchwałę Nr XXVII/157/13 w dniu 10 grudnia 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku na posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2014 r. stwierdziło co następuje. Badana Uchwała została podjęta z naruszeniem prawa. Związane jest to z zapisami zawartymi w § 1 ust. 2, ust. 4 i ust. 6 Uchwały: "Minimalna stawka podatku (w złotych)" - w zakresie słowa "minimalna". Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), rada gminy zobowiązana jest do określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, nie zaś stawek minimalnych. Z art. 10 ust. 1 pkt 2, pkt 4 i pkt 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych wynika natomiast, iż stawki te nie mogą być niższe od kwot określonych odpowiednio w załącznikach nr 1, nr 2 i nr 3 do ustawy. W kontekście przytoczonych przepisów stwierdzić należy, że Rada zobligowana jest do jednoznacznego określenia w uchwale stawek podatku od środków transportowych, mieszczących się w granicach kwot minimalnych i maksymalnych wynikających z ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Ponadto w Uchwale nie określono stawek podatku od środków transportowych dla następujących kategorii pojazdów:

1) w § 1 ust. 2 dla przedmiotów opodatkowania o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniej niż 12 i mniej niż 13 ton, z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne, o liczbie osi dwie;

2) w § 1 ust. 4:

- dla przedmiotów opodatkowania o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 12 i mniej niż 18 ton, z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne, o liczbie osi dwie,

- dla przedmiotów opodatkowania o liczbie osi większej niż trzy;

3) w § 1 ust. 6:

- dla przedmiotów opodatkowania o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 12 i mniej niż 18 ton, z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne, o liczbie osi jedna,

- dla przedmiotów opodatkowania o liczbie osi większej niż trzy. Stanowi to naruszenie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), zgodnie z którym Rada Gminy obowiązana jest określić wysokość stawek podatku od środków transportowych dla wszystkich wymienionych w nim kategorii pojazdów. W odniesieniu do przedmiotów opodatkowania wymienionych w:

- § 1 ust. 2, o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniej niż 12 i mniej niż 13 ton, z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne, o liczbie osi dwie,

- w § 1 ust. 4, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 12 i mniej niż 18 ton, z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne, o liczbie osi dwie,

- w § 1 ust. 6 o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 12 i mniej niż 18 ton, z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne, o liczbie osi jedna, wprowadzono zapisy: stawka podatku (w złotych) "0". Należy podkreślić, że zapis "0", jaki występuje w Załącznikach nr 1-3 do ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) oznacza jedynie, że dla określonych kategorii przedmiotów opodatkowania nie wprowadzono stawki minimalnej podatku od środków transportowych. Zapis ten nie powinien być jednak powielany w uchwale rady gminy określającej stawki podatkowe. Zgodnie bowiem z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, rada gminy zobligowana jest do określenia (w sposób odpowiadający przedmiotom opodatkowania wymienionym w art. 8 tej ustawy) stawek podatku od środków transportowych. Wprowadzenie zapisu "0" nie jest tożsame z określeniem stawki podatku (zob. też wyroki NSA z 27 listopada 1992 r., III SA 1210/92, POP 4/1994 oraz z 22 lipca 1993 r., SA/Kr 1050/93, POP 1/1996). Jednocześnie informuje się, że w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania, dla których nie określono stawek podatku od środków transportowych, zastosowanie znajdzie art. 20a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z tym przepisem, należy w tym przypadku zastosować stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy. Jeśli stawki minimalne dla poszczególnych rodzajów pojazdów są wyższe od stawek uchwalonych na rok poprzedzający rok podatkowy - stosuje się odpowiednie stawki wynikające z załączników nr 1-3 do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Z powyższych względów postanowiono jak na wstępie. POUCZENIE Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą można wnieść (za pośrednictwem RIO w Białymstoku, ul. Branickiego 13) w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Przewodniczący Kolegium


Stanisław Srocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe