Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 43/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 9 stycznia 2014r.

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym Uchwały Rady Gminy Białowieża Nr XXVII/158/13 z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie opłaty miejscowej

Tekst pierwotny

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w składzie: Przewodniczący: Stanisław Srocki Członkowie: Katarzyna Gawrońska Agnieszka Gerasimiuk Danuta Kubylis Anna Ostrowska Aleksander Piszczatowski Dariusz Renczyński Joanna Salachna Marcin Tyniewicki Maria Wasilewska

Na podstawie art.11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113) oraz art. 91 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.) po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym Uchwały Rady Gminy Białowieża
Nr XXVII/158/13 z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie opłaty miejscowej

p o s t a n a w i a : uznać, iż powyższa uchwała narusza prawo w sposób istotny w związku z:

1) zapisami zawartymi w § 3 ust. 3 Uchwały, zgodnie z którym "obowiązek uiszczenia opłaty miejscowej powstaje z góry za cały deklarowany czas pobytu", co stanowi naruszenie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.),

- w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność § 3 ust. 3 Uchwały Nr XXVII/158/13;

2) brakiem w ww. Uchwale regulacji dotyczących terminu płatności opłaty miejscowej, co stanowi naruszenie art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.),

- w związku z tym postanawia wezwać do usunięcia wskazanego naruszenia prawa.

U z a s a d n i e n i e Rada Gminy Białowieża podjęła Uchwałę Nr XXVII/158/13 w dniu 10 grudnia 2013 r. w sprawie opłaty miejscowej. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku na posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2014 r. stwierdziło co następuje. Badana Uchwała została podjęta z naruszeniem prawa. Związane jest to z zapisami zawartymi w § 3 ust. 3 Uchwały, zgodnie z którym "obowiązek uiszczenia opłaty miejscowej powstaje z góry za cały deklarowany czas pobytu", co stanowi naruszenie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.). Zgodnie bowiem z tym przepisem opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających w miejscowości dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych - za każdy dzień pobytu. Obowiązek uiszczania opłaty miejscowej jest określony ustawowo
i Rada nie jest uprawniona do wprowadzania, w drodze uchwały, innych postanowień w tym zakresie. W szczególności brak jest podstaw prawnych do wprowadzania postanowień, które prowadzą do konieczności uiszczenia opłaty przed zaistnieniem zdarzenia, z którym ustawa łączy taki obowiązek - a więc "z góry", za deklarowany czas pobytu. Ponadto zgodnie z art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych Rada jest zobowiązana m.in. do określenia terminu płatności opłaty miejscowej. Brak takiej regulacji uniemożliwia prawidłową realizację świadczenia. W § 2 Uchwały wskazano jedynie, że opłata jest pobierana za każdy dzień pobytu, natomiast w § 5 określono termin przekazania pobranych opłat przez inkasentów. Z powyższych regulacji nie wynika jednak, jaki jest termin płatności opłaty miejscowej dla osób podlegających opłacie (np. że opłatę pobiera się w ostatnim dniu pobytu za cały okres pobytu). Z powyższych względów postanowiono jak na wstępie. POUCZENIE Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą można wnieść (za pośrednictwem RIO w Białymstoku, ul. Branickiego 13) w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Przewodniczący Kolegium


Stanisław Srocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe