Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 442/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 23 stycznia 2014r.

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym uchwały nr XLIV/480/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w składzie: Przewodniczący: Stanisław Srocki Członkowie: Katarzyna Gawrońska Agnieszka Gerasimiuk Danuta Kubylis Anna Ostrowska Aleksander Piszczatowski Dariusz Renczyński Joanna Salachna Marcin Tyniewicki Maria Wasilewska

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.) po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym uchwały nr XLIV/480/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

postanawia:

- uznać, iż powyższa uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) poprzez zawarcie we wniosku o przyznanie dopłaty pouczenia o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z prawdą i w związku z tym stwierdzić nieważność tego zapisu.

U z a s a d n i e n i e Rada Miejska w Suwałkach przedmiotową uchwałą ustaliła zasady udzielania dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zawarcie we wzorze wniosku o przyznanie dopłaty pouczenia o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie danych niezgodnych z prawdą nie znajduje uzasadnienia prawnego i pozostaje w sprzeczności z tym przepisem. Zgodnie z nim odpowiedzialność karną ponosi ten, kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę. Warunkiem odpowiedzialności jest ponadto, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 233 § 2 i § 6 kk). Upoważnienie do uprzedzenia o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia musi wynikać z ustawy, co wielokrotnie podkreślane było także w orzecznictwie (np. wyrok SN z dnia 18 maja 2009 r., IV KK 459/08; wyrok WSA w Kielcach z dnia 25 października 2012 r., I SA/Ke 506/12), zaś wprowadzenie oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej w akcie prawa miejscowego narusza tę zasadę.

W związku z powyższym Rada nie jest uprawniona do wprowadzania we wzorze wniosku o przyznanie dopłaty oświadczenia o przytoczonej treści. POUCZENIE Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą można wnieść (za pośrednictwem RIO) w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Przewodniczący Kolegium


Stanisław Srocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe